ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๕๖

อุโบสถศีล ตรงกับข้อใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

กษัตริย์ที่ทูลให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอุโบสถศีล มีนามว่าอะไร ?

 1. สุทโธทนะ
 2. ปเสนทิโกศล
 3. พิมพิสาร
 4. อชาตศัตรู

การรักษาอุโบสถศีล เริ่มต้นด้วยพิธีใด ?

 1. บูชาพระ
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. อาราธนาศีล
 4. สมาทานศีล

ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรปฏิบัติตนตามข้อใด ?

 1. ดูละคร
 2. คุยโทรศัพท์
 3. ฟังเพลง
 4. ฟังเทศน์

ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ควรยึดสิ่งใดเป็นสรณะ ?

 1. พระคัมภีร์
 2. พระสงฆ์
 3. พระไตรปิฎก
 4. พระรัตนตรัย

คำว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ เป็นคำกล่าวในขั้นตอนใด ?

 1. บูชาพระ
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. รับสรณคมน์
 4. อาราธนาศีล

ข้อใด เป็นกิจที่พึงปฏิบัติสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีล ?

 1. ดูดวง
 2. สะเดาะเคราะห์
 3. ต่อชะตา
 4. สวดมนต์

การรักษาอุโบสถศีลที่ได้รับอานิสงส์น้อย เพราะเหตุใด ?

 1. ไม่ตั้งใจรักษา
 2. มีเวลาน้อย
 3. ข้อปฏิบัติน้อย
 4. ที่อยู่ไม่สะดวก

ข้อใด เป็นสาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์ ?

 1. ดูหมิ่นพระ
 2. ตัดเศียรพระ
 3. เข้ารีตศาสนาอื่น
 4. เผาตำรา

ข้อใด จัดเป็นความเศร้าหมองของสรณคมน์ ?

 1. ตาย
 2. ห้ามทำบุญ
 3. ทำร้ายพระศาสดา
 4. นับถือศาสนาอื่น

การไม่เชื่อผลบุญบาป เป็นความเศร้าหมองของสรณคมน์ด้านใด ?

 1. ความไม่รู้
 2. ความรู้ผิด
 3. ความสงสัย
 4. ความไม่เอื้อเฟื้อ

ที่พึ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. พระคัมภีร์
 3. พระพุทธรูป
 4. พระเจดีย์

คำว่า สังฆะ ในประโยคว่า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึงใคร ?

 1. อริยสงฆ์
 2. สาวกสงฆ์
 3. สมมติสงฆ์
 4. ประธานสงฆ์

คำว่า เอหิปสฺสิโก กล่าวเพื่อสรรเสริญรัตนะใด ?

 1. พุทธรัตนะ
 2. ธรรมรัตนะ
 3. สังฆรัตนะ
 4. ไตรรัตน์

ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติอย่างไร ?

 1. ให้มีชื่อสียง
 2. ให้คนยกย่อง
 3. ให้คนนับถือ
 4. ไม่ให้ตกไปที่ชั่ว

อุโบสถศีลใด รักษาแล้วได้รับผลบุญน้อย ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปกติอุโบสถ

คำว่า อิมํ อฏฐงฺคสมนฺนาคตํ… เป็นคำอะไร ?

 1. คำอาราธนา
 2. รับศีล
 3. สมาทานอุโบสถ
 4. บอกอานิสงส์

การรักษาอุโบสถศีลในปัญจุโปสถชาดก เพื่ออะไร ?

 1. ข่มกิเลส
 2. ได้ฌานสมาบัติ
 3. รู้แจ้งมรรค
 4. บรรลุพระอรหัต

สิ่งสำคัญสูงสุดในการรักษาอุโบสถศีล ได้แก่ข้อใด ?

 1. อาหาร
 2. สถานที่
 3. เวลา
 4. ความตั้งใจ

ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. บูชาพระ
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. อาราธนาศีล
 4. อาราธนาพระปริตร

การรักษาอุโบสถนอกพุทธกาล คือข้อใด ?

 1. รักษาศีล ๘
 2. รับสรณคมน์
 3. สมาทานศีล
 4. งดเว้นอาหาร

องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อปาณาติบาตขาด คือข้อใด ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
 3. จิตคิดจะฆ่า
 4. สัตว์ตาย

คำว่า วางท่อนไม้ ในอุโบสถสูตร หมายความว่าอย่างไร ?

 1. งดฆ่าสัตว์
 2. งดลักทรัพย์
 3. งดจี้ปล้น
 4. งดคบคนพาล

อุโบสถศีลข้อใด สอนให้เห็นความสำคัญในชีวิตตนและคนอื่น ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๖

ข้อใด ไม่ใช่องค์ของอุโบสถศีลข้ออทินนาทาน ?

 1. จิตคิดจะฆ่า
 2. จิตคิดจะลัก
 3. วัตถุมีเจ้าของ
 4. พยายามลัก

อุโบสถศีลข้อ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. ไม่โหดร้าย
 2. ไม่พูดเท็จ
 3. ไม่เลี้ยงชีพทางผิด
 4. ไม่ดูหมิ่นคู่ครอง

อุโบสถศีลข้อใด ป้องกันการล่วงละเมิดในทรัพย์สินของคนอื่น ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๔
 3. ข้อ ๖
 4. ข้อ ๘

ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อ ๓ ต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุรา

องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อ ๓ ขาด คือข้อใด ?

 1. วัตถุที่พึงเสพ
 2. จิตคิดจะเสพ
 3. พยายามเสพ
 4. เกิดความยินดี

อุโบสถศีลข้อ ๔ ห้ามทำเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. ขับร้อง

องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อ ๔ ขาด คือข้อใด ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. คิดจะพูดให้ผิด
 3. พยายามพูด
 4. คนอื่นเข้าใจ

ถ้อยคำที่ไม่ควรนำมาพูดในขณะรักษาอุโบสถศีล ได้แก่ข้อใด ?

 1. อนุโมทนากถา
 2. ติรัจฉานกถา
 3. อนุปุพพีกถา
 4. สีลกถา

เครื่องดื่มชนิดใด จัดเป็นสิ่งมึนเมาตามอุโบสถศีลข้อ ๕ ?

 1. น้ำชา
 2. กาแฟ
 3. น้ำมะตูม
 4. เมรัย

องค์ที่ทำให้อุโบสถศีลข้อ ๕ ขาด คือข้อใด ?

 1. น้ำเมา
 2. จิตคิดจะดื่ม
 3. พยายามดื่ม
 4. ดื่มให้ล่วงลำคอ

สิ่งเป็นปฏิปักข์ต่ออุโบสถศีลข้อ ๕ คืออะไร ?

 1. น้ำหอม
 2. สุราเมรัย
 3. ดอกไม้
 4. ที่นอนสูง

อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะรับประทานอาหารในเวลาวิกาล ?

 1. ข้อ ๓
 2. ข้อ ๔
 3. ข้อ ๕
 4. ข้อ ๖

ผู้รักษาอุโบสถศีล ต้องรับประทานอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ?

 1. เที่ยงคืน
 2. เที่ยงวัน
 3. บ่ายโมง
 4. ย่ำค่ำ

อุโบสถศีลข้อ ๖ บัญญัติไว้เพื่อตัดความกังวลเรื่องใด ?

 1. การกิน
 2. การแต่งตัว
 3. การฟ้อนรำ
 4. การขับร้อง

ข้อใด เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อ ๖ ?

 1. พยายามฆ่า
 2. พยายามลัก
 3. พยายามกลืนกิน
 4. พยายามเสพ

ผู้รักษาอุโบสถศีลข้อ ๗ ต้องงดเว้นอะไร ?

 1. อาหารค่ำ
 2. พูดคำหยาบ
 3. ร้องเพลง
 4. ดื่มน้ำเมา

การละเล่น มีฟ้อนรำเป็นต้น เป็นองค์แห่งอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๕
 2. ข้อ ๖
 3. ข้อ ๗
 4. ข้อ ๘

ขณะรักษาอุโบสถศีล ต้องละเว้นเครื่องไล้ทาชนิดใด ?

 1. ครีมทากันยุง
 2. ครีมบำรุงผิว
 3. ครีมแก้คัน
 4. ครีมดับกลิ่นตัว

อุโบสถศีลข้อ ๘ บัญญัติขึ้นเพื่อตัดความกังวลเรื่องใด ?.

 1. การบริโภค
 2. การนั่งนอน
 3. การแต่งตัว
 4. การสนทนา

ที่นอนประเภทใด อนุญาตสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีล ?

 1. ที่นอนยัดนุ่น
 2. ที่นอนยัดสำลี
 3. ที่นอนวิจิตร
 4. ที่นอนยัดใบไม้

อุโบสถประเภทใด ถือเวลาเป็นเกณฑ์ ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

อุโบสถประเภทใด มีวันรับ วันรักษา และวันส่ง ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. ปฏิชาครอุโบสถ
 4. ปาฏิหาริยอุโบสถ

อุโบสถชนิดใด ไม่นับเข้าในคำสอนของพระพุทธเจ้า ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

ข้อใด เป็นคติภูมิของผู้รักษาอุโบสถศีล ?

 1. ทุคติภูมิ
 2. สุคติภูมิ
 3. นรกภูมิ
 4. อบายภูมิ

การรักษาอุโบสถศีลมีอานิสงส์มาก ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. บุญบารมี
 2. โชควาสนา
 3. ชะตาชีวิต
 4. ตั้งใจรักษา

อุโบสถศีล เป็นพื้นฐานให้ได้สมบัติสูงสุด คือข้อใด ?

 1. มนุษย์สมบัติ
 2. สวรรค์สมบัติ
 3. นิพพานสมบัติ
 4. ทรัพย์สมบัติ