ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ทางทำกรรมดีกรรมชั่วของคนทั้งหลาย เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมบถ
 2. กรรมฐาน
 3. กรรมสัทธา
 4. กรรมลิขิต

๒. การทำความดีความชั่วของคนเราเกิดจากอะไร ?

 1. การกระทำ
 2. คำพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๓. วิชากรรมบถ ธรรมศึกษาชั้นเอก สอนเรื่องอะไร ?

 1. กรรมฐาน
 2. ไตรสิกขา
 3. กรรม
 4. ไตรลักษณ์

๔. กรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในทุคติภูมิ คือข้อใด ?

 1. กุศลกรรมบถ
 2. อกุศลกรรมบถ
 3. อนุสสติ
 4. กสิณ

๕. กรรมบถเกิดจากการกระทำ ตรงกับข้อใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ข้อใด เป็นองค์ประกอบสําคัญในการทํากรรมดีกรรมชั่ว ?

 1. เจตนา
 2. วิบากกรรม
 3. สุคติ
 4. ทุคติ

๗. ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํากรรม เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. วิบากกรรม

๘. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุแห่งปาณาติบาต ?

 1. เงิน
 2. นก
 3. ปลา
 4. ม้า

๙. ข้อใด เป็นบาปเกิดจากการกระทําทางกาย ?

 1. ปาณาติบาต
 2. มุสาวาท
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๑๐. ข้อใด ไม่ใช่กิริยาที่ประพฤติก้าวล่วงต่อสัตว์มีชีวิต ?

 1. ฆ่า
 2. ทําร้ายร่างกาย
 3. ทรกรรม
 4. โจรกรรม

๑๑. องค์ประกอบในการทําปาณาติบาตตรงกับข้อใด ?

 1. รู้ว่ามีชีวิต
 2. คิดจะฆ่า
 3. พยายามฆ่า
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. ข้อใด เป็นโทษของการทําปาณาติบาต ?

 1. ยากจน
 2. ถูกโรคเบียดเบียน
 3. ถูกใส่ร้าย
 4. ขาดคนนับถือ

๑๓. ทรัพย์สมบัติ โดยตรงเป็นส่วนประกอบในการทําอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๔. ทรัพย์ประเภทใด เป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?

 1. มีเจ้าของ
 2. เขาหวงแหน
 3. เขายังไม่ให้
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ทรัพย์ในข้อใด ถึงตั้งใจลักไป ก็ไม่เป็นอทินนาทาน ?

 1. ของหวง
 2. ของทิ้ง
 3. ของฝาก
 4. ของยืม

๑๖. ไม่ลักทรัพย์ของคนอื่น เป็นความดีทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ทุจริตคอรัปชั่น เป็นการกระทําผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๘. การทําผิดประเวณี เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. พยาบาท
 4. มุสาวาท

๑๙. บุคคลต้องห้ามในอกุศลกรรมบถข้อ ๓ ตรงกับข้อใด ?

 1. หญิงต้องห้าม
 2. ชายต้องห้าม
 3. นักบวช
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ปัญหาสังคมด้านใด เกิดจากการทําผิดกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. ยาเสพติด
 2. การพนัน
 3. แตกสามัคคี
 4. การละเมิดทางเพศ

๒๑. ข้อใด เป็นผลกระทบเกิดจากอกุศลกรรมบถข้อ ๓ ?

 1. ถูกกล่าวหา
 2. อายุสั้น
 3. ทรัพย์สินสูญหาย
 4. หย่าร้าง

๒๒. ข้อใด เป็นมุสาวาทเกิดขึ้นทางกาย ?

 1. โบกมือ
 2. พยักหน้า
 3. เขียนหนังสือ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. เจตนาบิดเบือนความจริง เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มุสาวาท
 4. ปาณาติบาต

๒๔. วจีกรรม ๔ มีมุสาวาทเป็นต้น เกิดขึ้นทางใด ?

 1. กาย วาจา
 2. กาย ใจ
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๒๕. คําพูดมุ่งทําลายคนอื่นให้แตกแยก เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๖. คําพูดมุ่งทําลายเผาผลาญใจคนฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๗. คนที่ชอบพูดยุแหย่ให้ผู้อื่นทะเลาะกัน ทําผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๘. อกุศลกรรมบถข้อ ๔ ทําให้สังคมมนุษย์ขาดหลักธรรมใด ?

 1. สัจจะ
 2. เมตตากรุณา
 3. ขันติ
 4. สติสัมปชัญญะ

๒๙. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากอกุศลกรรมบถข้อ ๔ ?

 1. มีอายุสั้น
 2. มีชีวิตขัดสน
 3. เป็นคนบ้า
 4. ไม่น่าเชื่อถือ

๓๐. อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิจัดเป็นกรรมชนิดใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. ข้อใด มีความหมายตรงกับอภิชฌา ?

 1. อยากได้
 2. อยากดี
 3. อยากเด่น
 4. อยากดัง

๓๒. อกุศลกรรมบถใด ทําให้คนมักผูกโกรธฉุนเฉียวง่าย ?

 1. ปาณาติบาต
 2. พยาบาท
 3. ผรุสวาจา
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๓. อกุศลกรรมบถใด ทําให้คนไม่เชื่อเรื่องบุญบาป ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. มุสาวาท

๓๔. เห็นกงจักรเป็นดอกบัว สอดคล้องกับกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

๓๕. ความเห็นใด เป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ทําบาปตกนรก
 2. ทําบุญขึ้นสวรรค์
 3. ทําชั่วได้ดี
 4. ทําดีได้ดี

๓๖. กุศลกรรมบถข้อ ๑ ทําให้คนมีความประพฤติเช่นไร ?

 1. ไม่ทําร้ายใคร
 2. ไม่หลอกใคร
 3. ไม่ด่าใคร
 4. ไม่แค้นใคร

๓๗. กุศลกรรมบถข้อ ๑ ให้ผลกรรมแก่ผู้ปฏิบัติอย่างไร ?

 1. มีโรคน้อย
 2. มั่งมีศรีสุข
 3. ผู้คนนับถือ
 4. ปล่อยวาง

๓๘. ข้อใด ขัดกับหลักปฏิบัติกุศลกรรมบถข้อ ๒ ?

 1. เบื่อยาสุนัข
 2. โกงที่ดิน
 3. ให้การเท็จ
 4. ฆ่าเพราะหึงหวง

๓๙. กุศลกรรมบถข้อ ๓ ช่วยแก้พฤติกรรมใด ?

 1. โหดร้าย
 2. มือไว
 3. ใจง่าย
 4. ขายยาบ้า

๔๐. กุศลกรรมบถข้อ ๓ ส่งผลดีแก่คู่ครองอย่างไร ?

 1. เข้าใจกัน
 2. ไว้ใจกัน
 3. เชื่อใจกัน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. กุศลกรรมบถข้อ ๔ ทําให้ผู้ปฏิบัติเป็นคนเช่นไร ?

 1. มีเมตตา
 2. มีศรัทธา
 3. มีสัจจะ
 4. มีความกตัญญ

๔๒. ข้อใด เป็นความดีเกิดขึ้นทางวาจา ?

 1. กราบพระ
 2. สวดมนต์
 3. ฟังเทศน์
 4. นั่งสมาธิ

๔๓. เก็บของคนอื่นได้แล้วนําคืนเจ้าของได้ชื่อว่าประพฤติกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. อพยาบาท

๔๔. เวรระงับด้วยการไม่จองเวร สอดคล้องกับกรรมบถข้อใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. การไม่เบียดเบียนกันในโลก จัดเป็นอุปนิสัยใด ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ทานูปนิสัย เป็นธรรมกําจัดอะไร ?

 1. ความโลภ
 2. ความโกรธ
 3. ความหลง
 4. ความเบียดเบียน

๔๗. กรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการเป็นหลักธรรมประเภทใด ?

 1. ควรงดเว้น
 2. ควรละ
 3. ควรหลีกเลี่ยง
 4. ควรประพฤติ

๔๙. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ สงเคราะห์เข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๕๐. ผู้กระทํากรรมดีย่อมเกิดในภพที่ดี หมายถึงข้อใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ถูกทุกข้อ