ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2545

ถาม ปฏิสันถาร คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ คือการต้อนรับแขกผู้มาถึงถิ่น ฯ มี 2 อย่าง

 1. อามิสปฏิสันถาร ต้อนรับด้วยสิ่งของ
 2. ธัมมปฏิสันถาร ต้อนรับโดยธรรม ฯ

ถาม มีประโยชน์แก่ผู้ทำอย่างไรบ้าง ?

ตอบ อย่างนี้ คือ

 1. เป็นอุบายสร้างความสามัคคีและยึดเหนี่ยวน้ำใจกัน
 2. เป็นการรักษาไมตรีจิตระหว่างกันและกันให้มั่นคงยิ่งขึ้น ฯ

ถาม วิมุตติคืออะไร ? วิมุตติ 2 อย่าง มีอะไรบ้าง ?

ตอบ คือความหลุดพ้น มี

 1. เจโตวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งใจ
 2. ปัญญาวิมุตติ ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา ฯ

ถาม วิมุตติ 2 กับวิมุตติ 5 จัดเป็นโลกิยะและโลกุตตระอย่างไร ?

ตอบ วิมุตติ 2 เป็นโลกุตตระอย่างเดียว ส่วนวิมุตติ 5 เป็นได้ทั้งโลกิยะและโลกุตตระ ฯ


ถาม ความเห็นว่า “ถึงคราวเคราะห์ดีก็ดีเอง ถึงคราวเคราะห์ร้ายก็ร้ายเอง” อย่างนี้เป็นทิฏฐิอะไร ? จงอธิบาย

ตอบ เป็นอเหตุกทิฏฐิ คือเห็นว่า สิ่งทั้งหลายไม่มีเหตุปัจจัย คนเราจะได้ดีหรือได้ร้ายตามคราวเคราะห์ ถึงคราวจะดีก็ดีเอง ถึงคราวจะร้ายก็ร้ายเอง ไม่มีเหตุปัจจัยอื่น ฯ

ถาม คติทางพระพุทธศาสนาต่างจากความเห็นนี้อย่างไร ?

ตอบ พระพุทธศาสนาถือว่าสังขตธรรมทั้งปวงเกิดแต่เหตุ ฯ


ถาม อาหารของสัตว์นรก และเปรต คืออะไร ?

ตอบ อาหารของสัตว์นรกคือกรรม ส่วนของเปรตคือกรรมและผลทานที่ญาติมิตรทำบุญอุทิศให้ ฯ

ถาม คนจำพวกไหนเปรียบเหมือนอสุรกาย ในอบาย 4 ?

ตอบ คนลอบทำโจรกรรม หลอกลวงฉกชิงเอาทรัพย์ของผู้อื่น เปรียบเหมือนอสุรกาย ฯ

ถาม กุลมัจฉริยะ ตระหนี่ตระกูล คืออย่างไร ?

ตอบ คือหวงแหนตระกูลไม่ยอมให้ตระกูลอื่นมาเกี่ยวดองด้วย ถ้าเป็นบรรพชิตก็หวงอุปัฏฐาก ไม่พอใจให้ไปบำรุงภิกษุอื่น ฯ

ถาม ครูสอนศิษย์ ปิดบังอำพรางความรู้ ไม่บอกให้สิ้นเชิง จัดเข้าในมัจฉริยะข้อไหน ?

ตอบ ธัมมมัจฉริยะ


ถาม ญาณ 3 ที่เป็นไปในจตุราริยสัจ มีอะไรบ้าง ?

ตอบ

 1. สัจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้อริยสัจ
 2. กิจจญาณ ปรีชาหยั่งรู้กิจอันควรทำ
 3. กตญาณ ปรีชาหยั่งรู้กิจอันทำแล้ว ฯ

ถาม ญาณ 3 ที่เป็นไปในทุกขสมุทัยมีอธิบายอย่างไร ?

ตอบ

 1. ปรีชาหยั่งรู้ว่า นี้ทุกขสมุทัย จัดเป็นสัจจญาณ
 2. ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกขสมุทัย เป็นสภาพที่ควรละเสีย จัดเป็นกิจจญาณ
 3. ปรีชาหยั่งรู้ว่า ทุกขสมุทัยที่ควรละๆ ได้แล้ว จัดเป็นกตญาณ ฯ

ถาม วิญญาณฐิติต่างจากสัตตาวาสอย่างไร ?

ตอบ ต่างกันอย่างนี้ ภูมิเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณเรียกว่า วิญญาณฐิติ ภพเป็นที่อยู่แห่งสัตว์ เรียกว่า สัตตาวาส ฯ

ถาม สัญญาเวทยิตนิโรธกับนิโรธสมาบัติต่างกันหรือเหมือนกัน ?

ตอบ ต่างกันโดยพยัญชนะ โดยอรรถเป็นอย่างเดียวกัน คือท่านผู้เข้าถึงสมาบัติชนิดนี้แล้วย่อมไม่มีสัญญาและเวทนา ฯ


ถาม ในพระพุทธคุณ บทว่า อรหํ ที่แปลว่า เป็นผู้หักกำแห่งสังสารจักรนั้น กำแห่งสังสารจักร ได้แก่อะไร ?

ตอบ ได้แก่ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน และกรรม ฯ

ถาม พระพุทธคุณต่อไปนี้มีคำแปลว่าอย่างไร ?

 • สุคโต
 • อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ

ตอบ

 • สุคโต แปลว่า เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว
 • อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ แปลว่า เป็นสารถีแห่งบุรุษพึงฝึกได้ ไม่มีบุรุษอื่นยิ่งไปกว่า ฯ

ถาม ในกรรม 12 กรรมที่ให้ผลตามลำดับ ได้แก่กรรมอะไรบ้าง ?

ตอบ ได้แก่

 1. ครุกรรม กรรมหนัก
 2. พหุลกรรม หรือ อาจิณณกรรม กรรมชิน
 3. อาสันนกรรม กรรมเมื่อจวนเจียน
 4. กตัตตากรรม กรรมสักว่าทำ ฯ

ถาม อุปฆาตกกรรม มีอธิบายอย่างไร ?

ตอบ อุปฆาตกกรรมเป็นกรรมที่แรง ซึ่งตรงกันข้ามกับชนกกรรม และอุปัตถัมภกกรรม เข้าตัดรอนการให้ผลของกรรมสองอย่างนั้นให้ขาดไปเสียทีเดียว เช่น เกิดในตระกูลสูงมั่งคั่ง แต่อายุสั้น เป็นต้น ฯ


ถาม ในธุดงค์ 13 นั้น ธุดงค์ที่ถือได้เฉพาะกาลมีอะไรบ้าง ?

ตอบ

 1. รุกขมูลิกังคะ ถืออยู่โคนไม้เป็นวัตร
 2. อัพโภกาสิกังคะ ถืออยู่ในที่แจ้งๆ เป็นวัตร ฯ

ถาม การถือธุดงค์ ย่อมสำเร็จด้วยอาการอย่างไร ?

ตอบ สำเร็จด้วยการสมาทาน คือด้วยอธิษฐานใจหรือแม้ด้วยเปล่งวาจา ฯ