ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. วิชาอุโบสถศีล เป็นการศึกษาเรื่องใด ?

 1. การถือศีล ๘
 2. การจำพรรษา
 3. การสร้างอุโบสถ
 4. ลัทธิประเพณี

๒. การถืออุโบสถศีล เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. หยุดพักผ่อน
 2. ฟังปาติโมกข์
 3. ทำอุโบสถกรรม
 4. ขัดเกลากิเลส

๓. ข้อใด เป็นเคตรื่องควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๔. อุโบสถศีล หมายถึงศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๕. การสมาทานรักษาอุโบสถศีลเหมาะแก่ใคร ?

 1. คนสูงวัย
 2. คนทำงาน
 3. คนหนุ่มสาว
 4. คนทุกเพศทุกวัย

๖. อาการเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล ?

 1. ละเมิดข้อห้าม
 2. ไม่พูดคุยกัน
 3. งดเว้นข้อห้าม
 4. กินมังสวิรัติ

๗. อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ อย่างไร ?

 1. มีวันรักษา
 2. รักษาทุกวัน
 3. รักษาวันข้างขึ้น
 4. รักษาวันข้างแรม

๘. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาทุกวันพระคราวละ ๓ วัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๙. อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาทุกวันพระคราวละหนึ่งวันหนึ่งคืน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการถือพรตของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. อุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ทรงบัญญัติไว้กี่สิกขาบท ?

 1. ๕ สิกขาบท
 2. ๘ สิกขาบท
 3. ๑๐ สิกขาบท
 4. ๑๒ สิกขาบท

๑๓. ผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?

 1. คำสอน
 2. ความเชื่อ
 3. ค่านิยม
 4. ความพึงพอใจ

๑๔. การนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ เพื่อวัตถุประสงค์อะไร ?

 1. ได้นั่งใกล้
 2. ได้ขอพร
 3. ได้ปรนนิบัติ
 4. ได้ที่พึ่งทางใจ

๑๕. สงสัยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่ ทำให้การถือสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. เศร้าหมอง
 2. บกพร่อง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๑๖. การติเตียนพระรัตนตรัย ทำให้การถือสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. เศร้าหมอง
 2. บกพร่อง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๑๗. ความตาย ทำให้ถือสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. เศร้าหมอง
 2. บกพร่อง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๑๘. การขาดสรณคมน์ข้อใด ไม่ถือว่ามีโทษ ?

 1. ความตาย
 2. ความรู้แบบผิดๆ
 3. ความสงสัย
 4. ความไม่เอื้อเฟื้อ

๑๙. คำว่า อะระหังสัมมาสัมพุทโธ หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. คำว่า สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. คำว่า สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. มารดาบิดา

๒๒. ใครประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เรารู้จักบาปบุญคุณโทษ ?

 1. อาชีวก
 2. นิครนถ์
 3. ปริพาชก
 4. พระสงฆ์สาวก

๒๓. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่าสรณะ ?

 1. เป็นที่พึ่งทางใจ
 2. เป็นปูชนียวัตถุ
 3. เป็นโบราณวัตถุ
 4. เป็นวัตถุมงคล

๒๔. การรักษาอุโบสถศีล กำหนดให้ผู้ถือศีล ทำเรื่องใดก่อน ?

 1. บูชาพระรัตนตรัย
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. สมาทานศีล
 4. รับศีล

๒๕. คำว่า อิมินา สักกาเรนะ ตังพุทธังอะภิปูชะยามิ เป็นคำอะไร ?

 1. บูชาพระรัตนตรัย
 2. สมาทานศีล
 3. ประกาศอุโบสถ
 4. กราบพระ

๒๖. คำว่า อัชชะโภนโต ปัณณะระสีทิวะโส เป็นคำอะไร ?

 1. อาราธนาศีล
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. รับสรณคมน์
 4. กราบพระ

๒๗. ขั้นตอนใด กำหนดให้ทำต่อจากประกาศอุโบสถ ?

 1. อาราธนาศีล
 2. รับสรณคมน์
 3. สมาทานศีล
 4. บอกอานิสงส์ศีล

๒๘. เมื่อพระสงฆ์ว่า ติสะระณะคะมะนังนิฏฐิตัง ผู้ถือศีลพึงรับพร้อมกันอย่างไร ?

 1. สาธุ ภันเต
 2. อามะ ภันเต
 3. สาธุ อนุโมทนามิ
 4. สาธุ สัมปะฏิจฉามี

๒๙. คำว่า สีเลนะ โภคะสัมปะทา เป็นคำกล่าวอะไร ?

 1. ประกาศอุโบสศีล
 2. อาราธนาศีล
 3. สมาทานศีล
 4. บอกอานิสงส์ศีล

๓๐. อุโบสถศีลข้อ ๑ ผู้รักษาต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุราเมรัย

๓๑. อุโบสถศีลข้อใด มุ่งให้รักษาสำรวมระวังความโลภ ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นเสพกาม
 4. เว้นพูดเท็จ

๓๒. อุโบสถศีลข้อใด กำหนดให้คนถืออุโบสถปฏิบัติต่างจากคนถือศีล ๕ ?

 1. ศีลข้อ ๑
 2. ศีลข้อ ๒
 3. ศีลข้อ ๓
 4. ศีลข้อ ๕

๓๓. อุโบสถศีลข้อใด คนถืออุโบสถและคนถือศีล ๕ ต่างก็ต้องงดเว้นเหมือนกัน ?

 1. ถือพรหมจรรย์
 2. พูดเท็จ
 3. ฟ้อนรำ
 4. ขับร้อง

๓๔. อุโบสถศีลข้อ ๓ ผู้รักษาต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. มีเพศสัมพันธ์
 4. เสริมสวย

๓๕. อุโบสถศีลข้อ ๓ มุ่งให้ผู้รักษาสำรวมระวังกิเลสใด ?

 1. ราคะ
 2. โลภะ
 3. โทสะ
 4. โมหะ

๓๖. การพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อพรหมจรรย์
 4. มุสาวาท

๓๗. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรสนทนากันถึงเรื่องอะไร ?

 1. เรื่องชาวบ้าน
 2. เรื่องการเมือง
 3. เรื่องทำมาหากิน
 4. เรื่องธรรมะ

๓๘. เครื่องดื่มประเภทใด อนุญาตให้ดื่มได้ในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เหล้า
 2. เบียร์
 3. ไวน์
 4. น้ำผลไม้

๓๙. เครื่องดื่มประเภทใด ห้ามดื่มในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. น้ำเมา
 2. น้ำผึ้ง
 3. น้ำอ้อย
 4. น้ำผลไม้

๔๐. ข้อใด หมายถึงการรักษาอุโบสถศีลข้อ ๖ ?

 1. กินมังสวิรัติ
 2. งดกินเนื้อสัตว์
 3. งดอาหารมื้อเย็น
 4. งดดูการเล่น

๔๑. การรักษาอุโบสถศีลข้อ ๖ เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. ทรมานกิเลส
 2. ทรมานกาย
 3. ตัดความกังวล
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. ผู้รักษาอุโบสถศีล ต้องบริโภคอาหารให้เสร็จก่อนเวลาใด ?

 1. เที่ยงวัน
 2. ก่อนบ่าย
 3. ก่อนค่ำ
 4. ก่อนรุ่งอรุณ

๔๓. อุโบสถศีลข้อ ๗ ผู้รักษาต้องงดเว้นเรื่องใด ?

 1. เสพกาม
 2. กินข้าวมื้อเย็น
 3. แต่งหน้าทาปาก
 4. นินทาชาวบ้าน

๔๔. ข้อใด ไม่ขัดต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อ ๗ ?

 1. ฟังเทศน์
 2. ฟ้อนรำ
 3. ขับร้อง
 4. ประโคมดนตรี

๔๕. อุโบสถศีลข้อ ๘ มุ่งให้ผู้รักษาตัดความกังวลเรื่องใด ?

 1. การนั่งนอน
 2. การดื่ม
 3. การกิน
 4. การพูดคุย

๔๖. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรเว้นที่นอนประเภทใด ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. ที่นอนยัดนุ่น
 3. ที่นอนยัดสำสี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. อุโบสถประเภทใด เปรียบผู้รักษาเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. อุโบสถประเภทใด เป็นการปฏิบัติตนตามพระอรหันต์ ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. การถืออุโบสถจะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. ความจน
 2. ความรวย
 3. หน้าที่การงาน
 4. ความตั้งใจ

๕๐. ข้อใด เป็นผลสูงสุดของการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. มีโภคทรัพย์
 2. เกิดเป็นเทวดา
 3. เกิดเป็นพรหม
 4. บรรลุนิพพาน