ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 1. การเข้าจำ
 2. การจำพรรษา
 3. การปฏิบัติธรรม
 4. การอดอาหาร

๒. อุโบสถศีล คือศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๓. เจตนางดเว้นจากข้อห้าม หมายถึงข้อใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ถูกทุกข้อ

๔. การรักษาอุโบสถ เป็นการทำความดีของใคร ?

 1. คฤหัสถ์ทั่วไป
 2. ภิกษุ
 3. สามเณร
 4. อุบาสกอุบาสิกา

๕. การเข้าจำอุโบสถ เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไร ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. กึ่งพุทธกาล
 4. หลังพุทธกาล

๖. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๗. ปฏิชาครอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาต่อเนื่องนานเท่าไร ?

 1. ๓ วัน
 2. ๔ วัน
 3. ๕ วัน
 4. ๖ วัน

๘. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษาต่อเนื่องกันไปนานสุดเท่าไร ?

 1. ๑ เดือน
 2. ๒ เดือน
 3. ๓ เดือน
 4. ๔ เดือน

๙. วันรับ วันรักษา และวันส่ง เป็นวันกำหนดให้รักษาอุโบสถใด ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๐. ปาฏิหาริยอุโบสถ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. นิพัทธอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

๑๑. การถือสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. ถือเอาเป็นที่พึ่ง
 2. ยึดมั่นถือมั่น
 3. ถือเป็นอารมณ์
 4. ถือฤกษ์ยาม

๑๒. คำว่า พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ กล่าวถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. ในไตรสรณคมน์ พระธรรมหมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. คำสั่งสอน
 3. พระอริยสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ รวมกันเรียกว่าอะไร ?

 1. พระไตรปิฎก
 2. ไตรภูมิ
 3. ไตรสิกขา
 4. พระรัตนตรัย

๑๕. ข้อใด ทำให้ไตรสรณคมน์ขาด ?

 1. เกิด
 2. แก่
 3. เจ็บ
 4. ตาย

๑๖. ข้อใด ทำให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ทำร้ายศาสดา
 2. ตัดเศียรพระพุทธรูป
 3. นับถือศาสดาอื่น
 4. ตาย

๑๗. ข้อใด ได้ชื่อว่าเป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. คำว่า อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ กล่าวเพื่อระลึกถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. มารดาบิดา

๑๙. สงสัยว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงหรือไม่ ทำให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. เศร้าหมอง
 2. บกพร่อง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๒๐. บุคคลประเภทใด อาจเลิกนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะได้ ?

 1. พระโสดาบัน
 2. พระอนาคามี
 3. พระอรหันต์
 4. ปุถุชนทั่วไป

๒๑. การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อพรหมจรรย์
 4. มุสาวาท

๒๒. ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๒๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุรา

๒๔. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ต้องการให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. กตัญญู
 2. ไม่โกหก
 3. มีจิตเมตตา
 4. ซื่อสัตย์

๒๕. คนทำผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ย่อมได้รับผลกรรมอย่างไร ?

 1. อายุสั้น
 2. เสียทรัพย์
 3. ก่อศัตรู
 4. ขาดความเชื่อถือ

๒๖. อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๑
 2. ข้อที่ ๒
 3. ข้อที่ ๓
 4. ข้อที่ ๔

๒๗. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ให้งดเว้นเรื่องใด?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุรา

๒๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ต้องการให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. กตัญญู
 2. ไม่โกหก
 3. มีจิตเมตตา
 4. มีอาชีพสุจริต

๒๙. อะพรหมะจะริยา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๓
 3. ข้อที่ ๔
 4. ข้อที่ ๕

๓๐. คำว่า ถือพรหมจรรย์ ในอุโบสถศีลข้อที่ ๓ หมายถึงข้อใด ?

 1. ไม่ลักทรัพย์
 2. ไม่เสพกาม
 3. ไม่พูดโกหก
 4. ไม่ดื่มสุรา

๓๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. อาหาร
 2. เสพกาม
 3. พูดเท็จ
 4. แต่งตัว

๓๒. มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๓
 2. ข้อที่ ๔
 3. ข้อที่ ๕
 4. ข้อที่ ๖

๓๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ลักทรัพย์
 2. แต่งตัว
 3. พูดเท็จ
 4. บริโภคอาหารในเวลาวิกาล

๓๔. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ให้สำรวมระวังเรื่องใด ?

 1. การพูด
 2. การกิน
 3. การนอน
 4. การแต่งตัว

๓๕. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ต้องการให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. ขยัน
 2. ประหยัด
 3. อดทน
 4. ซื่อสัตย์

๓๖. ข้อใด เป็นเหตุให้ผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เครื่องสำอาง
 2. อาหาร
 3. สุรา
 4. มหรสพ

๓๗. อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ต้องการให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. มีสติ
 2. มีความอดทน
 3. มีความขยัน
 4. มีสัจจะ

๓๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. พูดคำหยาบ
 2. พูดโกหก
 3. ลักขโมย
 4. ดื่มสุรา

๓๙. เครื่องดื่มชนิดใด สามารถดื่มได้ในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เบียร์
 2. เหล้า
 3. ไวน์
 4. นํ้าอ้อย

๔๐. วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๔
 2. ข้อที่ ๕
 3. ข้อที่ ๖
 4. ข้อที่ ๗

๔๑. อุโบสถศีลข้อใด ในขณะรักษาต้องงดอาหารเย็น ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๔
 3. ข้อที่ ๖
 4. ข้อที่ ๘

๔๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. พูดเพ้อเจ้อ
 3. อาหารเย็น
 4. เสริมสวย

๔๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ต้องการให้ผู้รักษาตัดกังวลเรื่องใด ?

 1. การกิน
 2. การแต่งตัว
 3. การนอน
 4. การใช้จ่าย

๔๔. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา เวระมะณี คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๒
 2. ข้อที่ ๔
 3. ข้อที่ ๖
 4. ข้อที่ ๘

๔๕. ที่นอนสูงใหญ่ เป็นสิ่งต้องห้ามของอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อที่ ๓
 2. ข้อที่ ๕
 3. ข้อที่ ๗
 4. ข้อที่ ๘

๔๖. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ ต้องการให้ผู้รักษาตัดกังวลเรื่องใด ?

 1. การกิน
 2. การนั่งนอน
 3. การแต่งตัว
 4. การทำงาน

๔๗. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. สวดมนต์
 2. ฟังเทศน์
 3. นั่งสมาธิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. การรักษาอุโบสถศีลเปรียบเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ตรงกับข้อใด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปาฏิหาริยอุโบสถ

๔๙. อุโบสถประเภทใด ผู้รักษาได้รับอานิสงส์สูงสุด ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๕๐. อุโบสถใด เปรียบได้กับการรักษาอุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ