ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. คำว่า อุโบสถ แปลว่าอะไร ?

 1. การเข้าจำ
 2. การจำพรรษา
 3. การปฏิบัติธรรม
 4. การอดอาหาร

๒. อุโบสถศีล เป็นศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๓. อุโบสถศีล เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด ?

 1. การรักษาศีล ๕
 2. การรักษาศีล ๘
 3. การจำพรรษา
 4. การสร้างอุโบสถ

๔. การถืออุโบสถศีล เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. หยุดพักผ่อน
 2. ขอโชคลาภ
 3. สะเดาะเคราะห์
 4. ขัดเกลากิเลส

๕. อาการเช่นไร เรียกว่า รักษาอุโบสถศีล ?

 1. ถือศีลกินเจ
 2. ปิดวาจาไม่สนทนา
 3. งดเว้นข้อห้าม
 4. งดเหล้าเข้าพรรษา

๖. การเข้าจำอุโบสถ เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยไหน ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. กึ่งพุทธกาล
 4. หลังพุทธกาล

๗. อุโบสถนอกพุทธกาล เน้นเรื่องใด ?

 1. อดอาหาร
 2. ถือสรณคมน์
 3. ถือศีล ๘
 4. รักษาตามกาล

๘. ข้อใด ไม่มีในอุโบสถนอกพุทธกาล ?

 1. อดอาหาร
 2. บำเพ็ญตบะ
 3. สรณคมน์
 4. รักษาตามกาล

๙. อุโบสถศีลในพระพุทธศาสนา ทรงบัญญัติไว้กี่สิกขาบท ?

 1. ๕ สิกขาบท
 2. ๘ สิกขาบท
 3. ๑๐ สิกขาบท
 4. ๑๒ สิกขาบท

๑๐. ข้อใด กล่าวถึงอุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ ?

 1. กำหนดวันรักษา
 2. ไม่กำหนดวันรักษา
 3. งดกินเนื้อสัตว์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. คำว่า สรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. ถือเป็นที่พึ่ง
 2. นับถือเทวดา
 3. ถือศีลกินเจ
 4. มอบตนเป็นสาวก

๑๒. สงสัยว่า พระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ จะทำให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. เศร้าหมอง
 2. บกพร่อง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๑๓. ในไตรสรณคมน์ พระธรรม หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. คำสั่งสอน
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. คำว่า อรหํ สมฺมาสมฺพุทฺโธ ภควา หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. คำว่า อุชุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ หมายถึงข้อใด?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. ข้อใด ไม่มีโทษเพราะทำให้สรณคมน์ขาด ?

 1. เสียชีวิต
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. นับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงสรณคมน์ ?

 1. ได้นั่งใกล้
 2. ได้โชคลาภ
 3. ได้ปรนนิบัติ
 4. ได้ที่พึ่งทางใจ

๑๘. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า จึงได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่ง ?

 1. มีความขลัง
 2. กำจัดทุกข์ได้
 3. มีความศักดิ์สิทธิ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙ . เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่า สรณะ ?

 1. เป็นที่พึ่งที่ระลึก
 2. เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. เป็นที่ขอโชคลาภ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. คำว่า รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว เป็นความหมายของข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. ข้อใด ไม่ใช่คุณของพระสงฆ์ ?

 1. ปฏิบัติชอบ
 2. ช่วยกำจัดภัย
 3. เป็นเนื้อนาบุญ
 4. ปฏิบัติตรง

๒๒. ใครประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ?

 1. อาชีวก
 2. นิครนถ์
 3. ปริพาชก
 4. พระสงฆ์สาวก

๒๓. ข้อใด ไม่ใช่อุโบสถศีล ?

 1. ไม่ใช้น้ำหอม
 2. ไม่จับเงินทอง
 3. ไม่ดูการละเล่น
 4. ไม่กินอาหารค่ำ

๒๔. เมื่อถึงวันอุโบสถ ใครพึงสมาทานรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เจ้าอาวาส
 2. พระลูกวัด
 3. สามเณร
 4. อุบาสกอุบาสิกา

๒๕. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. ไม่โหดร้าย
 2. ไม่หลอกลวง
 3. ไม่ทำมิจฉาชีพ
 4. ไม่นอกใจคู่ครอง

๒๖. การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป เรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อพรหมจรรย์
 4. มุสาวาท

๒๗. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นการกระทำเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ล่วงประเวณี
 4. พูดเท็จ

๒๘. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะทำเองก็ได้ ใช้ให้คนอื่นทำก็ได้ ?

 1. อพรหมจรรย์
 2. อทินนาทาน
 3. สุราเมรัย
 4. วิกาลโภชนา

๒๙. ลักทรัพย์ เป็นการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๐. ทรัพย์ประเภทใด ไม่เป็นเหตุให้ผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ทรัพย์สินแผ่นดิน
 2. สังหาริมทรัพย์
 3. อสังหาริมทรัพย์
 4. อริยทรัพย์

๓๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ เป็นการงดเว้นการกระทำผิดทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อระงับกิเลสใด ?

 1. ความโกรธ
 2. ความพยาบาท
 3. ความริษยา
 4. ความกำหนัด

๓๓. การพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อพรหมจรรย์
 4. มุสาวาท

๓๔. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ให้งดเว้นการกระทำผิดทางใด ?

 1. กาย วาจา
 2. กาย ใจ
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๓๕. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรสนทนากันถึงเรื่องอะไร ?

 1. ครอบครัว
 2. การเมือง
 3. การทำมาหากิน
 4. การทำบุญ

๓๖. เครื่องดื่มประเภทใด ดื่มได้ในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. น้ำผลไม้
 2. น้ำผึ้ง
 3. น้ำอ้อย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. ข้อใด คนรักษาศีล ๕ และคนรักษาอุโบสถศีล ต้องงดเว้นเหมือนกัน ?

 1. กินอาหารค่ำ
 2. ดื่มสุรา
 3. ร้องเพลง
 4. เต้นรำ

๓๘. ข้อใด ท่านกล่าวว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทในอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เครื่องประดับ
 2. เครื่องดนตรี
 3. อาหาร
 4. น้ำเมา

๓๙. ข้อใด กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ได้ถูกต้อง ?

 1. ทรมานกิเลส
 2. ทรมานกาย
 3. ตัดกังวล
 4. ลดค่าใช้จ่าย

๔๐. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นการกระทำใด ?

 1. เสพกาม
 2. กินข้าวเย็น
 3. เสริมสวย
 4. นินทาชาวบ้าน

๔๑. การกระทำใด ไม่เป็นข้าศึกต่อการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เล่นดนตรี
 2. สวดสรภัญญะ
 3. ร้องคาราโอเกะ
 4. เต้นรำ

๔๒. กิริยาใด ไม่เป็นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ฟังเทศน์มหาชาติ
 2. ฟ้อนรำ
 3. ขับร้อง
 4. ประโคม

๔๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัติเพื่อตัดความกังวลในเรื่องใด ?

 1. การนั่งนอน
 2. การดื่ม
 3. การกิน
 4. การพูดคุย

๔๔. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาวันหนึ่งคืนหนึ่ง ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๕. อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๔๖. อุโบสถใด หากผู้รักษาไม่สำรวมระวังในข้องดเว้น ย่อมได้รับอานิสงส์น้อย ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปฏิชาครอุโบสถ

๔๗. อุโบสถใด เปรียบได้กับการรักษาอุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๘. อุโบสถใด แสดงอานิสงส์การสมาทานรักษา ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 3. นิพัทธอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๔๙. อุโบสถใด เป็นการปฏิบัติตามพระอรหันต์ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. ปฏิชาครอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๕๐. การถืออุโบสถศีล จะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. สุขภาพ
 2. อายุ
 3. บุญบารมี
 4. ความตั้งใจ