ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๙

๑. สามัญชนปฏิบัติตนอย่างไร จึงชื่อว่าตามรอยพระอรหันต์ ?

 1. รักษาศีลให้บริสุทธิ์
 2. รักษากายให้บริสุทธ์
 3. รักษาใจให้บริสุทธิ์
 4. รักษาวาจาให้บริสุทธิ์

๒. คฤหัสถ์ปรารถนาชำระตนให้หมดจด ควรปฏิบัติอย่างไร ?

 1. ไหว้พระ
 2. สวดมนต์
 3. รักษาศีล
 4. ชำระบาป

๓. ศีลที่ต้องรักษาตามกาลที่กำหนดไว้ ตรงกับข้อใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๔. การรักษาศีลข้อใด เป็นความเชื่อที่ผิด ?

 1. ได้พักการงาน
 2. ได้ทำบุญกุศล
 3. ได้ชำระบาป
 4. ได้อบรมจิตใจ

๕. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ หมายถึงอะไร ?

 1. การนั่งใกล้ ๆ
 2. การขอโชคลาภ
 3. การปรนนิบัติ
 4. การถือเป็นที่พึ่ง

๖. พระรัตนตรัยได้ชื่อว่าเป็นสรณะที่ปลอดภัย เพราะอะไร ?

 1. ช่วยกำจัดทุกข์
 2. ช่วยกำจัดภัย
 3. ช่วยกำจัดเวร
 4. ถูกทุกข้อ

๗. หากเปรียบพระพุทธเจ้าดุจสารถีผู้ชาญฉลาด พระธรรมดุจวิธีฝึกม้าพระสงฆ์จะเปรียบเหมือนม้าเช่นไร ?

 1. ม้ากำลังฝึกเดิน
 2. ม้ายังมิได้ฝึกหัด
 3. ม้ากำลังฝึกหัด
 4. ม้าที่ฝึกหัดดีแล้ว

๘. “สุปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ” กล่าวเพื่อระลึกถึงใคร ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. บิดามารดา

๙. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของพระสังฆรัตนะ ?

 1. ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
 2. ช่วยกำจัดภัยให้สัตว์
 3. เป็นนาบุญของโลก
 4. รักษาเผยแผ่คำสอน

๑๐.การขาดสรณคมน์ข้อใด จัดว่าไม่มีโทษ ?

 1. การตาย
 2. การเข้ารีต
 3. การทำร้ายพระศาสดา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. การขาดสรณคมน์ เกิดขึ้นได้แก่บุคคลใด ?

 1. ปุถุชนทั่วไป
 2. พระโสดาบัน
 3. พระสกทาคามี
 4. พระอนาคามี

๑๒. ใครกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอุโบสถ ?

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. พระเจ้าอชาตศัตรู
 4. มหาอุบาสิกาวิสาขา

๑๓. การสมาทานรักษาอุโบสถ พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นไว้ เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. เพื่อขัดเกลากิเลส
 2. เพื่อได้ฌานสมาบัติ
 3. เพื่อเห็นแจ้งมรรค
 4. เพื่อบรรลุพระอรหัต

๑๔. การสมาทานรักษาอุโบสถ จัดเข้าในบุญกิริยาวัตถุข้อใด ?

 1. ทานมัย
 2. ศีลมัย
 3. ภาวนามัย
 4. อปจายนมัย

๑๕. การสมาทานรักษาอุโบสถ ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?

 1. เกิดก่อนพุทธกาล
 2. พระภิกษุถือปฏิบัติ
 3. สำหรับบุคคลชั้นสูง
 4. ไม่มีในศาสนาอื่นๆ

๑๖. วิธีสมาทานอุโบสถก่อนพุทธกาล ท่านกำหนดไว้อย่างไร ?

 1. ต้องเปล่งวาจา
 2. อธิษฐานเอง
 3. รับสรณคมน์
 4. นุ่งขาวห่มขาว

๑๗. การถืออุโบสถก่อนพุทธกาลกับสมัยพุทธกาล ตรงกันในข้อใด ?

 1. ถือศีล ๘
 2. อดอาหาร
 3. สรณคมน์
 4. พระรัตนตรัย

๑๘. อุโบสถใด ไม่นับเนื่องเข้าในคำสอนของพระพุทธเจ้า ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. ปาฏิหาริยอุโบสถ

๑๙. อุโบสถใด กำหนดให้รักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. อุโบสถที่บุคคลตั้งใจรักษาแล้วได้รับอานิสงส์มาก ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๒๑. อุโบสถที่ผู้รักษามักไม่ค่อยสำรวมระวังในข้องดเว้น จึงทำให้ได้รับอานิสงส์น้อย ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ปกติอุโบสถ

๒๒. อุโบสถใด กำหนดให้สมาทานรักษาได้เฉพาะในฤดูฝน ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. อุโบสถที่ท่านกำหนดให้สมาทานรักษาคราวละ ๓ วัน คือ วันรับวันรักษาและวันส่ง ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. ผู้ต้องการจะรักษาอุโบสถ ควรเตรียมความพร้อมเรื่องใด ?

 1. อาหาร
 2. เสื้อผ้า
 3. ค่ารถ
 4. จิตใจ

๒๕. ขั้นตอนใด กำหนดให้ทำก่อนสมาทานศีล ?

 1. บูชาพระรัตนตรัย
 2. อาราธนาศีล
 3. ประกาศอุโบสถ
 4. รับสรณคมน์

๒๖. การสมาทานอุโบสถนั้น ใครเป็นผู้สมาทาน ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. อุบาสก อุบาสิกา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. การสมาทานอุโบสถนั้น กำหนดให้สมาทานที่ไหน ?

 1. พระวิหาร
 2. พระอุโบสถ
 3. ศาลาการเปรียญ
 4. ที่ไหนก็ได้

๒๘. พระให้ศีล ๘ แต่ผู้สมาทานรับเพียง ๕ ข้อ จะวินิจฉัยอย่างไร ?

 1. รับศีล ๕
 2. รับศีล ๘
 3. ถือเป็นโมฆะ
 4. ไม่ถือโมฆะ

๒๙. พระสรุปอานิสงส์ศีลว่า “สีเลน โภคสมฺปทา” หมายถึงข้อใด ?

 1. ศีลส่งทำให้สูง
 2. ศีลปรุงทำให้สวย
 3. ศีลนำทำให้รวย
 4. ศีลช่วยทำให้รอด

๓๐. บุญกุศลแห่งการรักษาอุโบสถ เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างไร ?

 1. การงดเว้น
 2. การได้พักผ่อน
 3. การพูดคุย
 4. การกินมังสวิรัติ

๓๑. การรักษาอุโบสถของบุคคล จะไม่บกพร่องด้วยอาการอย่างไร ?

 1. หมั่นสำรวมระวัง
 2. หมั่นชำระบาป
 3. หมั่นอาบน้ำมนต์
 4. หมั่นบวงสรวง

๓๒. ขณะรักษาอุโบสถอยู่นั้น ควรใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างไร ?

 1. ฟังธรรม
 2. สนทนาธรรม
 3. เจริญภาวนา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. เรื่องใด ไม่ควรนำมาพูดในขณะรักษาอุโบสถ ?

 1. เรื่องศีล
 2. เรื่องสมาธิ
 3. เรื่องดวง
 4. เรื่องชาดก

๓๔. อาหารที่ห้ามรับประทานในศีลข้อวิกาลโภชนา ได้แก่อะไร ?

 1. นม
 2. ขนม
 3. กาแฟ
 4. โกโก้

๓๕. ข้อใด คนทั่วไปและคนถืออุโบสถต้องงดเว้นเหมือนกัน ?

 1. อพรหมจรรย์
 2. การพูดเท็จ
 3. การฟ้อนรำ
 4. การขับร้อง

๓๖. ข้อใด กำหนดให้ถือปฏิบัติต่างจากศีล ๕ ของคนทั่วไป ?

 1. การฆ่าสัตว์
 2. การลักทรัพย์
 3. อพรหมจรรย์
 4. การดื่มน้ำเมา

๓๗. คำว่า “เวลาวิกาล” หมายเอาเวลาไหน ?

 1. เวลาพระฉันเช้า
 2. เวลาพระฉันเพล
 3. เวลาเที่ยงตรง
 4. เวลาเที่ยงวันแล้ว

๓๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ผู้สมาทานรักษาต้องงดเว้นการกระทำใด ?

 1. ดูการเล่น
 2. ออกกำลังกาย
 3. ทานเนื้อสัตว์
 4. ห้ามพูดคุยกัน

๓๙. คำว่า “ข้าศึกต่อกุศล” ในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ หมายถึงอะไร ?

 1. ฟ้อนรำ
 2. ขับร้อง
 3. ดีดสีตีเป่า
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. เครื่องลูบไล้ชนิดใด ผู้รักษาอุโบสถศีลสามารถใช้ทาตัวได้ ?

 1. แป้ง
 2. น้ำหอม
 3. ยาหม่อง
 4. ลิปสติก

๔๑. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถ พึงหลีกเว้นที่นอนประเภทใด ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. ที่นอนยัดนุ่น
 3. ที่นอนยัดสำลี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. เครื่องปูลาดชนิดใด ห้ามผู้สมาทานรักษาอุโบสถนั่งหรือนอน ?

 1. เครื่องลาดอันสะอาด
 2. เครื่องลาดอันวิจิตร
 3. เครื่องลาดหมองคล้ำ
 4. เครื่องลาดทรงกลม

๔๓. ในปัญจอุโปสถชาดก ใครมีความถือตัวว่าเด่นกว่าคนอื่น จึงรักษาอุโบสถเพื่อข่มมานะของตน ?

 1. ฤษี
 2. หมี
 3. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 4. โคอุสภะ

๔๔. คำว่า “วางศัสตรา” ในอุโบสถสูตร หมายความว่าอย่างไร ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นพูดเท็จ
 4. เว้นดื่มน้ำเมา

๔๕. คำว่า “ไม่ลวงโลก” ในอุโบสถสูตร หมายความว่าอย่างไร ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นพูดเท็จ
 4. เว้นดื่มน้ำเมา

๔๖. “อุโบสถกึ่งเดียว” หมายถึงอะไร ?

 1. รักษาศีลครึ่งวัน
 2. รักษาศีลวันกับคืนหนึ่ง
 3. รักษาศีล ๓ วัน
 4. รักษาศีลครบ ๔ เดือน

๔๗. รักษาอุโบสถเหมือนกัน แต่ได้บุญกุศลไม่เท่ากัน เพราะเหตุใด ?

 1. ไม่มีเวลา
 2. ไม่มีพวกคุย
 3. ไม่ตั้งใจ
 4. ไม่มีกำลังใจ

๔๘. การรักษาอุโบสถศีล จะสิ้นสุดลงเมื่อใด ?

 1. ตอนพระบิณฑบาต
 2. หลังเที่ยงวันแล้ว
 3. ก่อนพระอาทิตย์ตก
 4. ครบกำหนดเวลา

๔๙. ศีลสร้างความเสมอภาคแก่มนุษย์ หมายความว่าอย่างไร ?

 1. ทุกคนรักษาได้
 2. ทุกวัยรักษาได้
 3. ได้บุญทุกคน
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. อะไรเป็นเป้าหมายสูงสุดในการถืออุโบสถศีล ?

 1. มนุษยสมบัติ
 2. จักรพรรดิสมบัติ
 3. สวรรคสมบัติ
 4. นิพพานสมบัติ