ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. อุโบสถ หมายความว่าอะไร ?

 1. การจำศีล
 2. การสวดมนต์
 3. การนั่งสมาธิ
 4. การทำบุญ

๒. อุโบสถศีล เป็นข้อปฏิบัติสำหรับใคร ?

 1. ภิกษุ
 2. สามเณร
 3. คนทั่วไป
 4. อุบาสก อุบาสิกา

๓. การรักษาอุโบสถ เพื่อกำจัดกิเลสประเภทใด ?

 1. อย่างหยาบ
 2. อย่างละเอียด
 3. อย่างมาก
 4. อย่างน้อย

๔. ข้อใด เป็นการใช้ชีวิตแบบสมถะเรียบง่ายไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ?

 1. เล่นเกมส์
 2. เล่นดนตรี
 3. รักษาอุโบสถ
 4. เรียนกวดวิชา

๕. การถืออุโบสถด้วยการงดอาหารนั้น มีมาแต่สมัยใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. กึ่งพุทธกาล
 4. หลังพุทธกาล

๖. ข้อใด ไม่มีปรากฏในอุโบสถนอกพุทธกาล ?

 1. งดอาหาร
 2. บำเพ็ญตบะ
 3. ถือสรณคมน์
 4. วันรักษาอุโบสถ

๗. พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอุโบสถศีลไว้กี่ข้อ ?

 1. ๕ ข้อ
 2. ๘ ข้อ
 3. ๑๐ ข้อ
 4. ๒๒๗ ข้อ

๘. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. ฝึกละกิเลส
 2. ฝึกประหยัด
 3. แก้เคราะห์ร้าย
 4. รักษาโรค

๙. อุโบสถประเภทใด อุบาสกอุบาสิการักษากันในวันพระ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้รักษาปกติอุโบสถในวันใด ?

 1. ๘ ค่ำ
 2. ๑๔ ค่ำ
 3. ๑๕ ค่ำ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๑. นิพัทธอุโบสถ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

๑๒. อุโบสถใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๑ วัน ๑ คืน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๑๓. อุโบสถใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๑๔. อุโบสถใด กำหนดวันเวลารักษาไว้ยาวนานที่สุด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 3. ปกติอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๕. นับแต่วันเข้าพรรษาเป็นต้นไปจนครบ ๔ เดือน เป็นวันรักษาอุโบสถใด ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๖. คำว่า โลกวิทู หมายถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. คำว่า อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารถิ หมายถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. คำว่า อกาลิโก หมายถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. คำว่า สามีจิปฏิปนฺโน หมายถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ หมายถึงการเข้าถึงสรณคมน์ใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. ข้อใด ไม่ทำให้การถือสรณคมน์ขาด ?

 1. ความตาย
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. เมาสุรา
 4. นับถือศาสดาอื่น

๒๒. การขาดสรณคมน์ไม่เป็นโทษแก่ใคร ?

 1. คนตาย
 2. คนทำร้ายพระพุทธเจ้า
 3. คนนับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. การติเตียนพระรัตนตรัย ทำให้การถือสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. บกพร่อง
 2. เศร้าหมอง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๒๔. การขาดสรณคมน์ ย่อมไม่เกิดขึ้นในบุคคลประเภทใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. อุบาสก
 3. อุบาสิกา
 4. บุคคลทั่วไป

๒๕. การรักษาอุโบสถศีลควรเริ่มต้นที่ข้อใดก่อน ?

 1. เตรียมตัว
 2. เตรียมใจ
 3. เตรียมเงิน
 4. เตรียมเวลา

๒๖. งดเว้นจากฆ่าสัตว์ เป็นการรักษาอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๗. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ เพื่อให้ผู้รักษาศีลมีคุณธรรมใด ?

 1. มีเมตตา
 2. มีความอดทน
 3. มีความจริงใจ
 4. มีความขยัน

๒๘. อุโบสถศีลข้อ ๑ เกี่ยวข้องกับข้อใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ครอบครัว
 4. ยาเสพติด

๒๙. อุโบสถศีลข้อ ๒ เกี่ยวข้องกับข้อใด ?

 1. ชีวิต
 2. ทรัพย์สิน
 3. ครอบครัว
 4. ยาเสพติด

๓๐. อุโบสถศีลข้อ ๓ มุ่งให้ผู้รักษาศีลขัดเกลากิเลสใด ?

 1. มานะ
 2. ราคะ
 3. โทสะ
 4. โมหะ

๓๑. อะพรัหมจะริยา เวรมะณี คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๒. มุสาวาทา เวรมะณี คืออุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๓๓. อุโบสถศีลข้อ ๔ ให้ผู้รักษาศีลเป็นเช่นไร ?

 1. ขยัน
 2. ซื่อสัตย์
 3. ประหยัด
 4. กตัญญู

๓๔. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรสนทนากันถึงเรื่องอะไร ?

 1. เกมออนไลน์
 2. ละครทีวี
 3. สัตว์เลี้ยง
 4. ธรรมะ

๓๕. เครื่องประเภทใด ผู้รักษาอุโบสถศีลดื่มไม่ได้ ?

 1. นํ้าอัดลม
 2. ชานมไข่มุก
 3. สุรา
 4. ชาเขียว

๓๖. อุโบสถศีลข้อ ๕ ผู้รักษาศีลต้องงดเว้นอะไร ?

 1. ข้าวเย็น
 2. ของมึนเมา
 3. เครื่องประดับ
 4. ร้องเพลง

๓๗. อุโบสถศีลข้อใด กำหนดเวลาบริโภคอาหาร ?

 1. ข้อ ๕
 2. ข้อ ๖
 3. ข้อ ๗
 4. ข้อ ๘

๓๘. ผู้รักษาอุโบสถศีล ต้องงดรับประทานอาหารเวลาใด ?

 1. เช้า
 2. สาย
 3. กลางวัน
 4. หลังเที่ยง

๓๙. อุโบสถศีลข้อ ๗ มุ่งให้ผู้รักษาศีลตัดกังวลในเรื่องใด ?

 1. การกิน
 2. การแต่งตัว
 3. การนั่งนอน
 4. การพูดคุย

๔๐. อุโบสถศีลข้อใด ผู้รักษาศีลต้องงดดูละครทีวีทำให้เกิดกิเลส ?

 1. ข้อ ๔
 2. ข้อ ๕
 3. ข้อ ๖
 4. ข้อ ๗

๔๑. อุโบสถศีลข้อ ๘ กล่าวถึงเรื่องใด?

 1. การทำกิน
 2. การเต้นรำ
 3. การนั่งนอน
 4. การพูดคุย

๔๒. อุโบสถศีลข้อใด มุ่งไม่ให้ยึดติดความหรูหราฟุ่มเฟื่อย ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๔
 3. ข้อ ๖
 4. ข้อ ๘

๔๓. อุโบสถใด เปรียบได้กับการปฏิบัติตนของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๔. อุโบสถใด เปรียบได้กับคนเลี้ยงโค ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปกติอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๕. อุโบสถประเภทใด เปรียบได้กับการปฏิบัติตนของพระอริยบุคคล ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปฏิชาครอุโบสถ

๔๖. ข้อใด ควรทำขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. สวดมนต์
 2. นั่งสมาธิ
 3. ฟังเทศน์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. สถานที่ใด รักษาอุโบสถศีลได้ ?

 1. วัด
 2. บ้าน
 3. โรงเรียน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. รักษาอุโบสถศีลอย่างไร ได้บุญมาก ?

 1. ตั้งใจรักษา
 2. รักษาที่วัด
 3. รักษาต่อหน้าพระ
 4. รักษานาน ๔ เดือน

๔๙. อุโบสถศีลนำเราไปสู่สถานที่เช่นใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ข้อใด เป็นผลของการักษาอุโบสถศีล ?

 1. ชำระใจให้สะอาด
 2. กำจัดกิเลส
 3. เกิดในภพภูมิที่ดี
 4. ถูกทุกข้อ