ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. การเข้าจำหรืออยู่จำ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. อุโบสถ

๒. อุโบสถศีล เป็นศีลประเภทใด ?

 1. ปกติศีล
 2. ศีลวัตร
 3. ศีลธรรม
 4. นิจศีล

๓. การเข้าจำหรือถืออุโบสถศีลนั้น ทำเพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. หยุดพักผ่อน
 2. คลายเครียด
 3. เสริมสิริมงคล
 4. ขัดเกลากิเลส

๔. อุบายเครื่องควบคุม กาย วาจา ใจ ให้สงบ หมายถึงข้อใด ?

 1. ทาน
 2. สิกขาบท
 3. อุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๕. อุโบสถศีลต่างจากศีล ๘ ของแม่ชีอย่างไร ?

 1. มีวันเวลารักษา
 2. มี ๘ สิกขาบท
 3. สถานที่รักษา
 4. ถูกทุกข้อ

๖. การรักษาอุโบสถศีล เป็นการบำเพ็ญบารมีใด ?

 1. ทานบารมี
 2. สีลบารมี
 3. ปัญญาบารมี
 4. สัจจบารมี

๗. การถืออุโบสถมีมาก่อนแล้ว ในอุโบสถขันธกะกล่าวว่า มีมาแต่ครั้งใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. กึ่งพุทธกาล
 4. หลังพุทธกาล

๘. ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตปกติอุโบสถในวันใด ?

 1. ๘ ค่ำ
 2. ๑๔ ค่ำ
 3. ๑๕ ค่ำ
 4. ถูกทุกข้อ

๙. ในปัญจุโปสถชาดกกล่าวว่า คนมีมานะถือตน ควรทำอย่างไร ?

 1. ให้ทาน
 2. รักษาอุโบสถ
 3. สวดมนต์
 4. ฟังธรรม

๑๐. อุโบสถประเภทใด มีวันรักษาเทียบได้กับการจำพรรษาของพระภิกษุ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๑. วันรักษาปาฏิหาริยอุโบสถ ตรงกับข้อใด ?

 1. ๑๕ วัน
 2. ๑ เดือน
 3. ๔ เดือน
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๓. การเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนั้น หมายถึงข้อใด ?

 1. อยู่ใกล้ชิด
 2. ขอโชคลาภ
 3. แก้กรรม
 4. ถือเป็นที่พึ่งทางใจ

๑๔. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่า สรณะ ?

 1. เป็นที่พึ่งอันปลอดภัย
 2. เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. ช่วยแก้กรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. คำว่า ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง เป็นคุณของพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. คำว่า รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว เป็นคุณของพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. คำว่า เอหิปสฺสิโก กล่าวถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. คำว่า ทกฺขิเณยฺโย กล่าวถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. พระสังฆคุณ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิบัติตรง
 2. ปฏิบัติชอบ
 3. ปฏิบัติดี
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ใครประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ?

 1. อาชีวก
 2. นิครนถ์
 3. ปริพาชก
 4. พระสงฆ์สาวก

๒๑. พระรัตนะใด ชื่อว่าสรณะ เพราะกำจัดภัยของสัตว์ทั้งหลาย ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. พระรัตนะใด ชื่อว่าสรณะ เพราะรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. พระรัตนะใด ชื่อว่าสรณะ เพราะเป็นเนื้อนาบุญของโลก ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. บุคคลในข้อใด ขาดจากไตรสรณคมน์ ?

 1. คนตาย
 2. คนทำร้ายพระศาสดา
 3. คนนับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. บุคคลประเภทใด ไม่ขาดจากไตรสรณคมน์แน่นอน ?

 1. คนป่วยไข้
 2. คนแก่ชรา
 3. คนกำพร้า
 4. คนบรรลุโสดาบัน

๒๖. ข้อใด เป็นเหตุทำให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ติเตียนพระพุทธเจ้า
 2. ไม่เคารพพระธรรม
 3. ด่าว่าพระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. อุโบสถศีลข้อใด บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนไม่โหดร้าย ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ห้ามการกระทำใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ล่วงประเวณี
 4. พูดเท็จ

๒๙. อุโบสถศีลในข้อใด ขาดเพราะทำเองก็ได้ ใช้ให้คนอื่นทำก็ได้ ?

 1. ข้อ ๑-๒
 2. ข้อ ๓-๔
 3. ข้อ ๕-๖
 4. ข้อ ๗-๘

๓๐. อุโบสถศีลข้อว่า “อพรหมจรรย์” หมายถึงอะไร ?

 1. ความโกรธ
 2. ความพยาบาท
 3. ความริษยา
 4. ไม่เสพกาม

๓๑. อุโบสถศีลข้อใด บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นจากกามารมณ์ ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ มุ่งให้สำรวมระวังในเรื่องใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๓๓. ผู้รักษาอุโบสถศีล ท่านไม่ห้ามการพูดคุยเรื่องอะไร ?

 1. เรื่องในบ้าน
 2. เรื่องการเมือง
 3. เรื่องทำมาหากิน
 4. สนทนาธรรม

๓๔. เครื่องดื่มประเภทใด ท่านไม่ห้ามในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เหล้า
 2. เบียร์
 3. สาเก
 4. น้ำผึ้ง

๓๕. ข้อใด เป็นเหตุให้ผู้รักษาอุโบสถศีลเกิดความประมาท ?

 1. เครื่องประดับ
 2. เครื่องดนตรี
 3. อาหาร
 4. น้ำเมา

๓๖. ข้อใด ไม่เป็นเวลาวิกาลสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีล ?

 1. ตอนเช้า
 2. ตอนบ่าย
 3. ตอนเย็น
 4. ตอนค่ำ

๓๗. การกระทำใด เป็นการล่วงละเมิดต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ทานข้าวเย็น
 4. เล่นดนตรี

๓๘. กิริยาใด ไม่เป็นข้อห้ามในรักษาอุโบสถศีล ?

 1. สวดสรภัญญะ
 2. ฟ้อนรำ
 3. ขับร้อง
 4. เล่นดนตรี

๓๙. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรเว้นที่นอนประเภทใด ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. ที่นอนยัดนุ่น
 3. ที่นอนยัดสำลี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. อุโบสถศีลสิกขาบทใด ล่วงละเมิดแล้วเป็นโลกวัชชะ คือมีโทษทางโลกด้วย ?

 1. ข้อ ๑-๕
 2. ข้อ ๖
 3. ข้อ ๗
 4. ข้อ ๘

๔๑. รักษาอุโบสถโดยหวังลาภยศสรรเสริญเป็นต้น ตรงกับข้อใด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปฏิชาครอุโบสถ

๔๒. การรักษาอุโบสถเปรียบได้กับคนเลี้ยงโค ตรงกับข้อใด ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๓. อุโบสถประเภทใด เมื่อรักษาดีแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๔. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญพุทธานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. อุบาสกอุบาสิกา
 2. ทายกทายิกา
 3. ศาสนทายาท
 4. พรหมอุโบสถ

๔๕. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญธัมมานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. ธรรมโอสถ
 2. ธรรมอุโบสถ
 3. ธรรมโฆษก
 4. ธัมมิกอุบาสก

๔๖. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญสังฆานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. สังฆคุณ
 2. สังฆกรรม
 3. สังฆเภท
 4. สังฆอุโบสถ

๔๗. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญสีลานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. พรหมอุโบสถ
 2. ธรรมอุโบสถ
 3. สังฆอุโบสถ
 4. ศีลอุโบสถ

๔๘. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญเทวตานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. เทวธรรม
 2. เทวตาอุโบสถ
 3. เทวทูต
 4. เทวฤทธิ์

๔๙. การถืออุโบสถจะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. สุขภาพดี
 2. อายุวัย
 3. บุญบารมี
 4. ความตั้งใจ

๕๐. การสมาทานรักษาอุโบสถศีล จัดเป็นบูชาประเภทใด ?

 1. สักการบูชา
 2. อามิสบูชา
 3. ปฏิบัติบูชา
 4. เทวบูชา