ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. การถือศีลอุโบสถ เพื่อประโยชน์อะไร ?

 1. เพื่อหยุดพักผ่อนของฆราวาส
 2. เพื่อทำกิจกรรมทางพระศาสนา
 3. เพื่อสวดปาติโมกข์ทุกวันพระ
 4. เพื่อพระสงฆ์ทำอุโบสถกรรม

๒. การรักษาอุโบสถศีล จัดเข้าในพิธีใด ?

 1. กุศลพิธี
 2. บุญพิธี
 3. ทานพิธี
 4. ปกิณกะ

๓. เข้าบ้านให้เข้าทางประตู จะเข้าสู่พระพุทธศาสนา ท่านว่าทางใด ?

 1. ศีล
 2. กัมมัฏฐาน
 3. พระธรรมคำสอน
 4. พระรัตนตรัย

๔. คำว่า “ สรณะ ” หมายถึงอะไร ?

 1. ไตรลักษณ์
 2. ไตรสิกขา
 3. ไตรรัตน์
 4. ไตรมาส

๕. คำว่า “ สรณคมน์ ” หมายถึงอะไร ?

 1. การยึดเอาเป็นที่พึ่ง
 2. การสักยันต์ป้องกันตัว
 3. การถือศีลกินเจ
 4. การมอบตนเป็นสาวก

๖. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุแห่งการขาดสรณคมน์ ?

 1. ตาย
 2. ไปเข้ารีตถือศาสนาอื่น
 3. ลบหลู่พระภูมิเจ้าที่
 4. ลบหลู่ดูหมิ่นพระสงฆ์

๗. อะไรเป็นสาเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. อาราธนาศีลไม่ได้
 2. สงสัยเรื่องบาปบุญ
 3. สมาทานศีลไม่ชัด
 4. ถูกทุกข้อ

๘. ข้อใด ไม่ใช่ความหมายของคำว่า “ พุทธะ ” ?

 1. ผู้รู้
 2. ผู้ตื่น
 3. ผู้เบิกบาน
 4. ผู้รู้ตาม

๙. การเข้าหาพระรัตนตรัยอย่างไร จึงถูกต้อง ?

 1. สวดมนต์ภาวนา
 2. แสวงหาโชคลาภ
 3. กราบขอพร
 4. วิงวอนขอหวย

๑๐. การถือศีลอุโบสถ เป็นกิจกรรมพิเศษอย่างหนึ่งของใคร ?

 1. พระภิกษุ
 2. คนถูกคุณไสย
 3. หมอดู
 4. อุบาสก อุบาสิกา

๑๑. การถืออุโบสถ มีมาแต่ครั้งใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. หลักฐานไม่แน่ชัด

๑๒. การถือศีลอุโบสถในปัญจอุโปสถชาดก เพื่อข่มอะไร ?

 1. ความโลภ
 2. ความโกรธ
 3. ความถือตัว
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. ปกติอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

 1. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
 2. คราวละ ๓ วัน
 3. ตลอด ๓ เดือน
 4. ตลอด ๔ เดือน

๑๔. ข้อใด ไม่ตรงกับวันในปฏิชาครอุโบสถ ?

 1. วันรับ
 2. วันส่ง
 3. วันลา
 4. วันรักษา

๑๕. ปาฏิหาริยอุโบสถ กำหนดให้สมาทานรักษานานเท่าไร ?

 1. วันหนึ่งคืนหนึ่ง
 2. คราวละ ๓ วัน
 3. คราวละ ๔ เดือน
 4. คราวละ ๘ เดือน

๑๖. ในปัญจอุโปสถชาดก ใครรักษาอุโบสถเพื่อระงับความเสียใจ ?

 1. ฤษี
 2. นกพิราบ
 3. หมี
 4. สุนัขจิ้งจอก

๑๗. เมื่อถึงวันอุโบสถ ใครพึงสมาทานรักษาศีลอุโบสถ ?

 1. เจ้าอาวาส
 2. พระลูกวัด
 3. สามเณร
 4. สาธุชนทั่วไป

๑๘. ข้อใด ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถพึงกระทำ ?

 1. เล่าชาดก
 2. แต่งหน้า
 3. ฟังละครวิทยุ
 4. เปิดกรุของเก่า

๑๙. คำประกาศอุโบสถ กำหนดให้ทำต่อจากขั้นตอนใด ?

 1. บูชาพระรัตนตรัย
 2. รับสรณคมน์
 3. อาราธนาศีล
 4. สมาทานศีล

๒๐. “ ข้าพเจ้าขอบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้ ” เป็นคำกล่าวอยู่ในขั้นตอนใด ?

 1. บูชาพระรัตนตรัย
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. รับสรณคมน์
 4. อาราธนาศีล

๒๑. การรับว่าจะตั้งใจปฏิบัติตามศีลที่พระให้นั้น เรียกว่าอะไร ?

 1. อธิษฐานศีล
 2. อาราธนาศีล
 3. สมาทานศีล
 4. ถือศีลอด

๒๒. คนไม่รู้ภาษาบาลี แต่มีศรัทธาถือศีลอุโบสถ พึงสมาทานด้วยวิธีใด ?

 1. กล่าวตามหัวหน้า
 2. กล่าวภาษาไทย
 3. อธิษฐานเอาเอง
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ข้อใด อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ ?

 1. กำหนดเวลารักษา
 2. ไม่กำหนดเวลารักษา
 3. เป็นพื้นฐานของมนุษย์
 4. ไม่ใช่พุทธบัญญัติ

๒๔. แม้ทรัพย์ของตนเอง ก็ทำให้ผิดศีลข้อที่ ๒ ได้ ตรงกับข้อใด ?

 1. ยืมของไม่ส่งคืน
 2. หลบเลี่ยงภาษี
 3. รับซื้อขายของโจร
 4. บุกรุกพื้นที่อุทยาน

๒๕. ทรัพย์ชนิดใด โจรลักไปไม่ได้ ?

 1. อริยทรัพย์
 2. ทรัพย์แผ่นดิน
 3. สังหาริมทรัพย์
 4. อสังหาริมทรัพย์

๒๖. อสัทธรรมเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ คืออะไร ?

 1. ความตาย
 2. การล่วงประเวณี
 3. ความแก่
 4. ความพลัดพราก

๒๗. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรพูดจาปราศรัยอย่างไร ?

 1. อย่าติฉิน
 2. อย่านินทา
 3. อย่าว่าร้าย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. เครื่องดื่มชนิดใด ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีลดื่มไม่ได้ ?

 1. น้ำผึ้ง
 2. น้ำชา
 3. น้ำจัณฑ์
 4. กาแฟ

๒๙. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ควรสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ?

 1. เรื่องในบ้านตนเอง
 2. เรื่องในบ้านคนอื่น
 3. เรื่องสัตว์เลี้ยงน่ารัก
 4. เรื่องเปรตผอมโซ

๓๐. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ พึงรับประทานอาหารให้เสร็จเวลาใด ?

 1. ก่อนเพล
 2. ก่อนเที่ยง
 3. เที่ยงครึ่ง
 4. บ่ายโมง

๓๑. ข้อใด ไม่ใช่กิจจำเป็นของผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ?

 1. อดข้าวเย็น
 2. เดินจงกรม
 3. สวดมนต์
 4. ฟังปาติโมกข์

๓๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ให้งดเว้นอะไร ?

 1. อาหารค่ำ
 2. พูดคำหยาบ
 3. ร้องเพลง
 4. สูบบุหรี่

๓๓. การดูเช่นไร ไม่เป็นข้าศึกแก่กุศล ?

 1. ดูพระเครื่อง
 2. ดูดวงชะตา
 3. ดูเกมแก้จน
 4. ดูอาการ ๓๒

๓๔. การเล่นใด เป็นข้าศึกแก่กุศล ?

 1. เล่นกล
 2. เล่นตลก
 3. เล่นแร่แปรธาตุ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ไม่พึงนอนอย่างไร ?

 1. นอนที่นอนสูง
 2. นอนกลางวัน
 3. นอนกลางดิน
 4. นอนกรน

๓๖. การถือศีลอุโบสถ ปล่อยวันคืนให้ผ่านพ้นไปโดยเปล่าประโยชน์ คิดอยากได้สิ่งโน้นสิ่งนี้ตลอดเวลา เป็นอุโบสถประเภทใด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. อริยอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ปกติอุโบสถ

๓๗. อุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ตรงกับข้อใด ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. นิคัณฐอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ปกติอุโบสถ

๓๘. อุโบสถใด ผู้สมาทานรักษาได้รับผลบุญมากที่สุด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ผู้สมาทานปกติอุโบสถ ต้องรักษาศีลอะไร ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๔๐. ข้อใด ไม่ใช่ศีลอุโบสถ ?

 1. ไม่ใช้น้ำหอม
 2. ไม่จับเงินทอง
 3. ไม่ดูละครโขนหนัง
 4. ไม่นั่งที่นั่งสูงใหญ่

๔๑. ข้อใด เป็นเหตุให้การถือศีลอุโบสถมีผลน้อย ?

 1. จับเงินทอง
 2. ถือศีลที่บ้าน
 3. หงุดหงิดฟุ้งซ่าน
 4. สมาทานเอง

๔๒. ผู้ถือศีลอุโบสถ พึงมีความเชื่ออย่างไร ?

 1. เชื่อกรรม
 2. เชื่อบาปบุญ
 3. ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. คำว่า “ ไม่ลวงโลก ” ในอุโปสถสูตร หมายถึงศีลข้อใด ?

 1. งดฆ่าสัตว์
 2. งดลักทรัพย์
 3. งดพูดเท็จ
 4. งดดื่มน้ำเมา

๔๔. กิจกรรมใด ไม่เหมาะสมแก่ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ ?

 1. ไหว้พระสวดมนต์
 2. ท่องบ่นภาวนา
 3. อ่านตำราหมอดู
 4. เรียนรู้พระสูตร

๔๕. ผู้สมาทานรักษาศีลอุโบสถ พึงปฏิบัติตนอย่างไร ?

 1. งดเว้นการทำบาปกรรม
 2. ทำแต่บุญกุศล
 3. ทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ศีลอุโบสถที่สมาทานคราวเดียวพร้อมกัน หากข้อใดข้อหนึ่งขาด จะมีผลต่อข้ออื่นอย่างไร ?

 1. ขาดบางข้อ
 2. ขาดทีละข้อ
 3. ขาดทั้งหมด
 4. ไม่ขาดทั้งหมด

๔๗. เมื่อรักษาศีลอุโบสถครบตามกำหนดแล้ว พึงปฏิบัติอย่างไร ?

 1. กล่าวคำลาพระรัตนตรัย
 2. กล่าวคำลาศีล
 3. กล่าวคำลาสิกขา
 4. การสมาทานสิ้นสุดเอง

๔๘. แว่นที่มัวหมองทำให้ใสได้โดยทำความสะอาด แต่ใจที่เศร้าหมองนั้น ต้องทำอย่างไร ?

 1. อย่าใจร้อน
 2. อย่านอนใจ
 3. ให้นึกถึงศีล
 4. ให้กินข้าวได้

๔๙. คำว่า “ ศีลช่วยทำให้รอด ” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ศีลสร้างสวรรค์แก่มนุษย์
 2. ศีลสร้างความปลอดภัยแก่มนุษย์
 3. ศีลสร้างความเสมอภาคแก่มนุษย์
 4. ศีลสร้างความรุ่งเรืองแก่มนุษย์

๕๐. ผู้ไม่สามารถเข้าจำอุโบสถศีลได้ ทำอย่างไรจึงจะได้รับผลบุญเช่นเดียวกับผู้สมาทานรักษา ?

 1. ช่วยดูดวงทางวิปัสสนา
 2. เล่าเรื่องนางสีดาให้ฟัง
 3. นั่งสนทนาธรรมตามกาล
 4. อ่านนวนิยายประโลมโลก