ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล  ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. เครื่องควบคุมความประพฤติทางกาย วาจา ให้เรียบร้อยคือ….. ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๒. เป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา ได้แก่….. ?

 1. มนุษยสมบัติ
 2. สวรรคสมบัติ
 3. สมาบัติ ๘
 4. มรรค ผล นิพพาน

๓. พาณิชสองพี่น้อง เข้าถึงพระรัตนตรัยด้วยวิธีใด ?

 1. สมาทาน
 2. มอบตนเป็นสาวก
 3. ถวายชีวิตในพระรัตนตรัย
 4. เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

๔. สรณคมน์ หมายเอาการถึงสรณะในข้อใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ทั้ง ๓ ข้อ

๕. การขาดสรณคมน์ไม่มีโทษ เพราะ….. ?

 1. ความตาย
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. ไปนับถือศาสดาอื่น
 4. ไม่มีข้อถูก

๖. ผู้ใด มีสรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ดำไม่ถูกกับพระบางรูป
 2. ปีเตอร์สมาทานศีลไม่ชัด
 3. พระเท่งไปเที่ยวประเทศอิรัก
 4. ชัดสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือ

๗. อุโบสถชนิดใด รักษาตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๘. ศีลข้อใด สนับสนุนให้คนงามตามธรรมชาติ ?

 1. ศีลข้อ ๕
 2. ศีลข้อ ๖
 3. ศีลข้อ ๗
 4. ศีลข้อ ๘

๙. เมื่อพระสงฆ์กล่าวว่า “ติสรณคมนํ นิฏฺฐิตํ” พึงรับพร้อมกันว่า…. ?

 1. สาธุ ภนฺเต
 2. สมฺปฏิจฺฉามิ
 3. อาม ภนฺเต
 4. สาธุ อนุโมทามิ

๑๐. ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ปฏิบัติอย่างไรถูกต้องที่สุด ?

 1. ทำพิธีรับขันธ์ห้า
 2. ปฏิบัติเพื่อละกิเลส
 3. ทำบุญเพื่อเสริมดวงชะตา
 4. หาเช่าบูชาพระเครื่องรุ่นนิยม

๑๑. คำว่า “พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ” ใครกล่าวครั้งแรก ?

 1. อุปกาชีวก
 2. ตปุสสะ ภัลลิกะ
 3. ท้าวมหาพรหม
 4. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

๑๒. จากคำถามข้อที่ ๑๑ กล่าวไว้เพื่อจุดประสงค์ใด ?

 1. เพื่อเป็นวิธีบวช
 2. เพื่อสอนชาวบ้าน
 3. เพื่อเจริญอนุสสติ
 4. เพื่อป้องกันอมนุษย์

๑๓. การขาดสรณคมน์ อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลใด ?

 1. โสดาบันบุคคล
 2. สกทาคามีบุคคล
 3. อนาคามีบุคคล
 4. บุคคลทั่วไป

๑๔. ข้อใด ไม่จัดอยู่ในสรณะทั้ง ๓ ?

 1. พระสมณโคดม
 2. พระโพธิสัตว์
 3. พระกัสสปเถระ
 4. พระขีณาสพ

๑๕. “ผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัย” ตามความหมายที่ถูกต้องคือข้อใด ?

 1. รักษาศีล ๕ เป็นประจำ
 2. เข้าไปหายามมีภัยเกิดขึ้น
 3. เป็นญาติกับพระภิกษุสงฆ์
 4. เคยอุปสมบทเป็นพระภิกษุ

๑๖. ผู้ใด เป็นตัวอย่างของผู้ถึงพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง ?

 1. ตปุสสะและภัลลิกะ
 2. อุตรมานพ
 3. สุปปพุทธกุฏฐิ
 4. พรหมายุพราหมณ์

๑๗. พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ หมายถึง ?

 1. รู้ตามผู้อื่น
 2. รับความรู้จากพระเจ้า
 3. คิดเอาเอง
 4. ตรัสรู้และสอนให้ผู้อื่นรู้

๑๘. พระสงฆ์ได้นามว่าสังฆะ เพราะ….. ?

 1. มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน
 2. อาศัยอยู่ในวัดเดียวกัน
 3. โกนผมห่มจีวรเหมือนกัน
 4. นับถือพระพุทธศาสนาเหมือนกัน

๑๙. ผู้เปล่งวาจาว่า “ข้าพเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า” ชื่อว่าถึงสรณะด้วยวิธีไหน ?

 1. ปฏิบัติหน้าที่พุทธบริษัท
 2. ยอมนอบน้อม
 3. มอบตนเป็นสาวก
 4. การสมาทาน

๒๐. สรณคมน์ของผู้ใด ไม่มีการขาด ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. อุบาสกอุบาสิกา
 4. พระอริยบุคคล

๒๑. คำว่า “สรณะ” แปลว่า ที่พึ่ง หมายถึงอะไร ?

 1. มีความขลัง
 2. กำจัดทุกข์ได้
 3. ดลบันดาลอะไรก็ได้
 4. มีความศักดิ์สิทธิ์

๒๒. การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ หมายถึงอะไร ?

 1. การขอพร
 2. การบนบาน
 3. การขอความคุ้มครอง
 4. การปฏิบัติตามคำสอน

๒๓. ข้อใด เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ไม่รู้จักพระรัตนตรัย
 2. เข้าใจผิดในพระรัตนตรัย
 3. ไม่เอื้อเฟื้อพระรัตนตรัย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. ในคังคมาลชาดก พระโพธิสัตว์ชื่อว่าไม่ได้สมาทานรักษาอุโบสถ เพราะสาเหตุใด ?

 1. รับประทานอาหารเย็น
 2. ไม่รับประทานอาหาร
 3. ไม่ได้รับอุโบสถศีล
 4. ไม่ได้อธิษฐานอุโบสถ

๒๕. อุโบสถใด ไม่ประกอบด้วยสรณคมน์และองค์ ๘ ?

 1. อุโบสถนอกพุทธกาล
 2. อุโบสถสมัยพุทธกาล
 3. อุโบสถหลังพุทธกาล
 4. อุโบสถในปัจจุบัน

๒๖. ปกติอุโบสถนั้นกำหนดรักษาเดือนละ ๔ วัน ยกเว้นวันใด ?

 1. วันขึ้น ๑๔ ค่ำ
 2. วันแรม ๘ ค่ำ
 3. วันขึ้น ๑๕ ค่ำ
 4. วันแรม ๑๔ ค่ำ

๒๗. ข้อใด ไม่ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดศีลอุโบสถ ?

 1. ร้องเพลงชาติ ในเวลา ๘ นาฬิกา
 2. เดินเหยียบมดตาย โดยไม่รู้ตัว
 3. ทานยาดองเหล้า เพื่อแก้ปวดเมื่อย
 4. ทานข้าวหลังเที่ยง เพราะต้องกินยา

๒๘. การรักษาอุโบสถประเภทใด ได้อานิสงส์มากที่สุด ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 3. โคปาลกอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๒๙. การสมาทานรักษาศีลอุโบสถนั้น เหมาะแก่ใคร ?

 1. คนสูงอายุ
 2. คนทำงาน
 3. คนวัยรุ่น
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. สถานที่ใด สามารถอยู่รักษาอุโบสถศีลได้ ?

 1. วัดใกล้บ้าน
 2. สวนสาธารณะ
 3. ป่าช้า
 4. ถูกทุกข้อ

๓๑. การกระทำใด ทำให้ศีลข้อที่ ๗ ขาด ?

 1. ฟังละครวิทยุ
 2. แต่งหน้าทาปาก
 3. ถูกทั้ง 1 และ 2
 4. นอนบนที่นอนสูง

๓๒. ในเรื่องปัญจอุโบสถ แสดงให้เห็นถึงข้อใด ?

 1. ควรแก้ทุกข์ด้วยศีลธรรม
 2. การประพฤติธรรมทำให้มีอายุยืน
 3. โทษที่เกิดจากการล่วงละเมิดอุโบสถ
 4. ปาฏิหาริย์ที่เกิดจากการรักษาอุโบสถ

๓๓. ความเชื่อใด ไม่ใช่ความเชื่อของผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ?

 1. ชาติหน้ามีจริง
 2. ผลของกรรมมีจริง
 3. ลางดี ลางร้าย บอกเหตุได้จริง
 4. การประพฤติธรรมทำให้พ้นทุกข์ได้จริง

๓๔. เมื่อรักษาอุโบสถศีลแล้ว การรักษานั้นจะสิ้นสุดได้เมื่อใด ?

 1. เมื่อพ้นกำหนดเวลา
 2. เมื่อลาศีลกับพระภิกษุ
 3. เมื่อตั้งเจตนาเลิกรักษา
 4. เมื่อเปล่งวาจาเลิกรักษา

๓๕. ขณะที่รักษาอุโบสถ หากเผลอล่วงละเมิดศีล ควรทำอย่างไร ?

 1. ลาศีลกลับบ้าน
 2. พยายามสำรวมระวังต่อไป
 3. ทำบุญสะเดาะเคราะห์
 4. อยู่เฉย ๆ ไม่ต้องทำอะไร

๓๖. คำกล่าวขึ้นต้นว่า “อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส อฏฺฐมีทิวโส….” เป็นคำกล่าวของข้อใด ?

 1. คำอาราธนาอุโบสถศีล
 2. คำประกาศอุโบสถ
 3. คำบูชาพระรัตนตรัย
 4. คำรับสรณคมน์

๓๗. ข้อใด หมายถึงการรักษาศีล ?

 1. การขอศีล
 2. การรับศีล
 3. การสมาทานศีล
 4. การไม่ล่วงละเมิดศีล

๓๘. ขั้นตอนใด ต้องทำก่อนประกาศอุโบสถ ?

 1. อาราธนาศีล
 2. บูชาพระรัตนตรัย
 3. สมาทานศีล
 4. รับสรณคมน์

๓๙. การเข้าวัดปฏิบัติธรรม ข้อไหนถูกต้อง ?

 1. เพื่อทำพิธีตัดกรรม
 2. เพื่อเสริมดวงชะตา
 3. เพื่อหาแสวงหาโชคลาภ
 4. เพื่อเจริญภาวนา

๔๐. อุโบสถก่อนพุทธกาล หมายถึง ?

 1. การสมาทานองค์ ๘
 2. การบำเพ็ญตบะบูชาไฟ
 3. การรับประทานแต่ผลไม้
 4. การอดอาหารในวันที่กำหนด

๔๑. อุโบสถกรรมครึ่งเดียว หมายถึง ?

 1. รักษาศีล ๔ ข้อ
 2. รักษาศีลครึ่งวัน
 3. รักษาศีล ๓ วัน
 4. รักษาศีลบ้างไม่รักษาบ้าง

๔๒. ความมุ่งหมายของการเข้าจำอุโบสถ คือข้อใด ?

 1. หยุดพักการงาน
 2. ขัดเกลากิเลส
 3. สงบสติอารมณ์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๓. วิธีรักษาอุโบสถก่อนพุทธกาลทำอย่างไร ?

 1. เปล่งวาจาสมาทาน
 2. อธิษฐานอุโบสถเอง
 3. รับโอวาท ๓ ข้อ
 4. รับจากพระปัจเจกพุทธเจ้า

๔๔. เมื่อรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ห้ามกระทำสิ่งใด ?

 1. ร้องเพลง
 2. แต่งหน้าทาปาก
 3. ฟ้อนรำ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. สมาทานอุโบสถศีลโดยวิธีใด จึงถูกต้อง ?

 1. เปล่งวาจาอธิษฐานเอง
 2. สมาทานจากพระภิกษุ
 3. สมาทานจากคนที่รู้และเข้าใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖ ข้อใด จำเป็นสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีล ?

 1. ต้องไปรักษาศีลที่วัด
 2. ต้องสมาทานศีลกับพระ
 3. ต้องเปล่งวาจาสมาทาน
 4. ต้องสมาทานศีลทีละข้อ

๔๗. ความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมที่แท้จริง คือข้อใด ?

 1. ฝึกใจให้ผ่องใส
 2. เข้าป่าหาผู้วิเศษ
 3. ทิ้งบุตรธิดาได้
 4. ทิ้งมารดาบิดาได้

๔๘. ศีลข้อใด บัญญัติไว้สำหรับผู้รักษาอุโบสถเท่านั้น ?

 1. เว้นปาณาติบาต
 2. เว้นอทินนาทาน
 3. เว้นอพรหมจรรย์
 4. เว้นมุสาวาท

๔๙. ศีลข้อใด ถือปฏิบัติได้ทั้งคนทั่วไปและผู้รักษาอุโบสถ ?

 1. เว้นปาณาติบาต
 2. เว้นอพรหมจรรย์
 3. เว้นวิกาลโภชนา
 4. เว้นการฟ้อนรำขับร้อง

๕๐. เพราะเหตุใด จึงห้ามผู้รักษาอุโบสถ ดูการละเล่นต่างๆ ?

 1. เสียเวลาทำกิน
 2. เสียสุขภาพจิต
 3. เสียทรัพย์
 4. เป็นข้าศึกแก่กุศล