ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. อุโบสถศีล เป็นการศึกษาเรื่องใด ?

 1. การรักษาศีล ๘
 2. การจำพรรษา
 3. การสร้างอุโบสถ
 4. ลัทธิประเพณี

๒. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการถืออุโบสถศีล ?

 1. หยุดพักผ่อน
 2. สวดปาติโมกข์
 3. ทำอุโบสถกรรม
 4. ขัดเกลากิเลส

๓. ข้อใด เป็นเครื่องควบคุมความประพฤติทางกายวาจา ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา

๔. อาการเช่นไร เรียกว่า รักษาศีล ?

 1. ละเมิดข้อห้าม
 2. ไม่พูดคุยกัน
 3. งดเว้นข้อห้าม
 4. ปฏิบัติธรรม

๕. อุโบสถศีลต่างจากศีล ๕ อย่างไร ?

 1. มีเวลารักษา
 2. ไม่มีเวลารักษา
 3. งดกินเนื้อสัตว์
 4. ถูกทุกข้อ

๖. ข้อใด เกี่ยวข้องกับการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. กินมังสวิรัติ
 2. งดเนื้อสัตว์
 3. งดอาหารเย็น
 4. ถูกทุกข้อ

๗. ใครกราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติอุโบสถศีล ?

 1. นางยโสธรา
 2. พระเจ้าพิมพิสาร
 3. นางวิสาขา
 4. พระอานนท์

๘. เจตนางดเว้นจากการล่วงละเมิดอุโบสถศีล เรียกว่าอะไร ?

 1. วิรัติ
 2. สังคหวัตถุ
 3. บุญกิริยาวัตถุ
 4. อิทธิบาท

๙. อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๐. หากรักษาปฏิชาครอุโบสถในวัน ๘ ค่ำ วันรับจะเป็นวันกี่ค่ำ ?

 1. ๗ ค่ำ
 2. ๘ ค่ำ
 3. ๙ ค่ำ
 4. ๑๐ ค่ำ

๑๑. ข้อใด ไม่ใช่วันรักษาปกติอุโบสถ ?

 1. ๗ ค่ำ
 2. ๘ ค่ำ
 3. ๑๔ ค่ำ
 4. ๑๕ ค่ำ

๑๒. อุโบสถประเภทใด กำหนดเวลารักษาเป็นเกณฑ์ ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิพัทธอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๓. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๔. ผู้นับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ต้องปฏิบัติตามข้อใด ?

 1. คำสอน
 2. ความเชื่อ
 3. ค่านิยม
 4. ความพึงพอใจ

๑๕. ข้อใด เป็นวัตถุประสงค์ของการนับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ?

 1. ได้นั่งใกล้
 2. ขอโชคลาภ
 3. ปรนนิบัติ
 4. เป็นที่พึ่งทางใจ

๑๖. เพราะเหตุใด พระรัตนตรัย จึงได้ชื่อว่าเป็นสรณะที่ปลอดภัย ?

 1. กำจัดทุกข์
 2. กำจัดภัย
 3. กำจัดเวร
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. คำว่า รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว เป็นความหมายของข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. คำว่า สรณะ แปลว่าอะไร ?

 1. ที่พึ่งที่ระลึก
 2. ที่บูชา
 3. ที่ศักดิ์สิทธิ์
 4. ที่กราบไหว้

๑๙. เพราะเหตุใด พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ จึงได้ชื่อว่า สรณะ ?

 1. เป็นที่พึ่งแก่ผู้นับถือ
 2. เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 3. เป็นที่บูชา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ข้อใด ไม่ใช่คุณของพระสงฆ์ ?

 1. เป็นผู้ปฏิบัติชอบ
 2. ช่วยกำจัดภัย
 3. เป็นเนื้อนาบุญ
 4. เป็นผู้ปฏิบัติตรง

๒๑. ใครประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ ?

 1. อาชีวก
 2. นิครนถ์
 3. ปริพาชก
 4. พระสงฆ์สาวก

๒๒. คำว่า อชฺช โภนฺโต ปกฺขสฺส ปณฺณรสีทิวโส … เป็นคำอะไร ?

 1. อาราธนาศีล
 2. ประกาศอุโบสถ
 3. รับสรณคมน์
 4. บูชาพระรัตนตรัย

๒๓. ขั้นตอนใด กำหนดให้ทำต่อจากประกาศอุโบสถ ?

 1. อาราธนาศีล
 2. สมาทานศีล
 3. รับสรณคมน์
 4. บูชาพระรัตนตรัย

๒๔. ข้อใด ไม่ใช่องค์ประกอบในการทำผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
 3. จิตคิดจะฆ่า
 4. จิตคิดจะลัก

๒๕. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนเช่นไร ?

 1. ไม่โหดร้าย
 2. ไม่หลอกลวง
 3. ไม่ทำมิจฉาชีพ
 4. ไม่ดูหมิ่นคู่ครอง

๒๖. ข้อใด ทำให้อุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาด ?

 1. สัตว์ตาย
 2. ลักของมาได้
 3. ยินดีในการเสพ
 4. คนอื่นเชื่อคำพูด

๒๗. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นการกระทำใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ล่วงประเวณี
 4. พูดเท็จ

๒๘. อุโบสถศีลข้อใด ขาดเพราะทำเองก็ได้ ใช้ให้คนอื่นทำก็ได้ ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๓
 3. ข้อ ๕
 4. ข้อ ๖

๒๙. ยากจนเข็ญใจไร้ที่พึ่ง เป็นโทษจากการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อใด ?

 1. ข้อ ๒
 2. ข้อ ๔
 3. ข้อ ๕
 4. ข้อ ๘

๓๐. ทรัพย์ประเภทใด ไม่เป็นเหตุให้ผิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ?

 1. ทรัพย์สินแผ่นดิน
 2. สังหาริมทรัพย์
 3. อสังหาริมทรัพย์
 4. อริยทรัพย์

๓๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ ให้งดเว้นการกระทำผิดทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อระงับกิเลสใด ?

 1. ความโกรธ
 2. ความพยาบาท
 3. ความริษยา
 4. ความกำหนัด

๓๓. การพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อพรหมจรรย์
 4. มุสาวาท

๓๔. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ ให้งดเว้นการกระทำผิดทางใด ?

 1. กาย วาจา
 2. กาย ใจ
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๓๕. ขณะรักษาอุโบสถศีล ควรสนทนากันถึงเรื่องอะไร ?

 1. ครอบครัว
 2. การเมือง
 3. การทำมาหากิน
 4. การทำบุญ

๓๖. เครื่องดื่มประเภทใด ดื่มได้ในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. น้ำผลไม้
 2. น้ำผึ้ง
 3. น้ำอ้อย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๗. ข้อใด คนรักษาศีล ๕ และคนรักษาอุโบสถศีลต้องงดเว้นเหมือนกัน ?

 1. กินอาหารค่ำ
 2. ดื่มสุรา
 3. ร้องเพลง
 4. เต้นรำ

๓๘. ข้อใด ท่านกล่าวว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทในอุโบสถศีลข้อที่ ๕ ?

 1. เครื่องประดับ
 2. เครื่องดนตรี
 3. อาหาร
 4. น้ำเมา

๓๙. ข้อใด กล่าวถึงประโยชน์ของการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๖ ได้ถูกต้อง ?

 1. เพื่อทรมานกิเลส
 2. เพื่อทรมานกาย
 3. เพื่อตัดกังวล
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ กำหนดให้ผู้รักษาบริโภคอาหารในเวลาใด ?

 1. เช้าถึงเที่ยง
 2. ตอนบ่าย
 3. ตอนเย็น
 4. ตอนค่ำ

๔๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ ให้ผู้สมาทานรักษางดเว้นการกระทำใด ?

 1. เสพกาม
 2. กินข้าวเย็น
 3. เสริมสวย
 4. นินทาชาวบ้าน

๔๒. การกระทำใด ไม่เป็นข้าศึกต่อการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เล่นดนตรี
 2. สวดสรภัญญะ
 3. ร้องคาราโอเกะ
 4. เต้นรำ

๔๓. กิริยาใด ไม่เป็นข้อห้ามในอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ฟังเทศน์
 2. ฟ้อนรำ
 3. ขับร้อง
 4. ประโคม

๔๔. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัติเพื่อตัดความกังวลในเรื่องใด ?

 1. การนั่งนอน
 2. การดื่ม
 3. การกิน
 4. การพูดคุย

๔๕. ผู้รักษาอุโบสถ ควรเว้นที่นอนประเภทใด ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. ที่นอนยัดนุ่น
 3. ที่นอนยัดสำลี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. อุโบสถใด เปรียบได้กับคนรับจ้างเลี้ยงโค ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปฏิชาครอุโบสถ

๔๗. อุโบสถใด เปรียบได้กับการรักษาอุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๘. อุโบสถใด แสดงอานิสงส์ในการรักษาเป็นเกณฑ์ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๙. อุโบสถใด เป็นการปฏิบัติตนตามพระอรหันต์ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปฏิชาครอุโบสถ

๕๐. การถืออุโบสถศีล จะได้รับอานิสงส์มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. สุขภาพ
 2. อายุ
 3. บุญบารมี
 4. ความตั้งใจ