ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ในเรื่องอุโบสถศีล คำว่า อุโบสถ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. การเข้าจำ
 2. การออกบวช
 3. การบริจาค
 4. การอ้อนวอน

๒. อุโบสถศีล มีลักษณะตรงกับข้อใด ?

 1. ศีลธรรม
 2. คุณธรรม
 3. จริยธรรม
 4. ศีลวัตร

๓. การถืออุโบสถที่ปรากฏในอุโบสถขันธกะ มีกี่แบบ ?

 1. ๑ แบบ
 2. ๒ แบบ
 3. ๓ แบบ
 4. ๔ แบบ

๔. อุโบสถสมัยใด งดอาหารตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึงอรุณขึ้น ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. ถูกทุกข้อ

๕. การถือไตรสรณคมน์และสมาทานสิกขาบท ๘ เกิดขึ้นในสมัยใด ?

 1. ก่อนพุทธกาล
 2. สมัยพุทธกาล
 3. หลังพุทธกาล
 4. กึ่งพุทธกาล

๖. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรสมาทานรักษาศีลประเภทใด ?

 1. ศีล ๕
 2. ศีล ๘
 3. ศีล ๑๐
 4. ศีล ๒๒๗

๗. อุโบสถศีลกับศีล ๘ ต่างกันในข้อใด ?

 1. วันเวลารักษา
 2. ผู้สมาทานรักษา
 3. มี ๘ สิกขาบท
 4. ถูกทุกข้อ

๘. การรักษาอุโบสถศีล ให้ถืออะไรเป็นสรณะ ?

 1. พระรัตนตรัย
 2. เทพต่าง ๆ
 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. ถูกทุกข้อ

๙. ในอุโบสถขันธกะ วันธัมมัสสวนะ คือวันใด ?

 1. ๘ ค่ำ
 2. ๑๔ ค่ำ
 3. ๑๕ ค่ำ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. อุโบสถประเภทใด เทียบได้กับการจำพรรษาของพระภิกษุ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๑. อุโบสถประเภทใด ให้รักษาในวันพระ ๘ ค่ำ ๑๔ ค่ำ หรือ ๑๕ ค่ำ ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๒. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาติดต่อกันคราวละ ๓ วัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๓. สถานที่ใด สามารถสมาทานรักษาอุโบสถได้ ?

 1. วัด
 2. บ้าน
 3. โรงเรียน
 4. ถูกทุกข้อ

๑๔. อุโบสถศีลประเภทใด ที่บุคคลนิยมรักษากันทั่วไปในปัจจุบัน ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิชาครอุโบสถ
 3. นิพัทธอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถ พึงงดเว้นเรื่องใด ?

 1. เล่าชาดก
 2. ฟังเทศน์
 3. สวดมนต์
 4. ฟ้อนรำขับรอง

๑๖. ปาฏิหาริยอุโบสถ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิชาครอุโบสถ
 3. นิพัทธอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๗. อุโบสถประเภทใด ใช้เวลารักษายาวนานกว่าทุกอุโบสถ ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิพัทธอุโบสถ
 3. นิคคัณฐอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๘. การสมาทานรักษาอุโบสถศีล จัดเป็นบูชาประเภทใด ?

 1. อามิสบูชา
 2. ปฏิบัติบูชา
 3. สักการบูชา
 4. พุทธบูชา

๑๙. เพราะเหตุใด พระรัตนตรัย จึงเป็นสรณะสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ?

 1. ศักดิ์สิทธิ์
 2. ให้โชคลาภ
 3. แก้เคราะห์ร้าย
 4. เป็นที่พึ่งทางใจ

๒๐. คำว่า ไตรสรณคมน์ หมายถึงข้อใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. สรณคมน์ของบุคคลประเภทใด สามารถขาดได้ ?

 1. คนนับถือศาสนาอื่น
 2. คนทำร้ายศาสดา
 3. คนตาย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๒. ผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. ผู้ประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้า หมายถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๕. ความเชื่อเช่นไร เป็นเหตุให้สรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ผลกรรม
 2. ศีลธรรม
 3. บุญบาป
 4. โชคลาง

๒๖. ข้อใด เป็นเหตุทำให้ไตรสรณคมน์เศร้าหมอง ?

 1. ติเตียนพระพุทธเจ้า
 2. ไม่เคารพพระธรรม
 3. ด่าว่าพระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. อุโบสถศีลข้อใด บัญญัติขึ้นเพื่อให้ผู้รักษาเป็นคนไม่โหดร้าย ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๒๘. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ ห้ามการกระทำใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ล่วงประเวณี
 4. พูดเท็จ

๒๙. อุโบสถศีลในข้อใด ขาดเพราะทำเองก็ได้ ใช้ให้คนอื่นทำก็ได้ ?

 1. ข้อ ๑,๒
 2. ข้อ ๓,๔
 3. ข้อ ๕,๖
 4. ข้อ ๗,๘

๓๐. อุโบสถศีลข้อว่า “อพรหมจรรย์” หมายถึงอะไร ?

 1. ความโกรธ
 2. ความพยาบาท
 3. ความริษยา
 4. ไม่เสพกาม

๓๑. อุโบสถศีลข้อใด บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นจากกามารมณ์ ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๓
 4. ข้อ ๔

๓๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ มุ่งให้สำรวมระวังในเรื่องใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. วาจา ใจ
 4. กาย วาจา ใจ

๓๓. ผู้รักษาอุโบสถศีล ท่านไม่ห้ามการพูดคุยเรื่องอะไร ?

 1. เรื่องในบ้าน
 2. เรื่องการเมือง
 3. เรื่องทำมาหากิน
 4. การสนทนาธรรม

๓๔. เครื่องดื่มประเภทใด ท่านไม่ห้ามในขณะรักษาอุโบสถศีล ?

 1. เหล้า
 2. เบียร์
 3. สาเก
 4. น้ำผึ้ง

๓๕. ข้อใด เป็นเหตุให้ผู้รักษาอุโบสถศีลเกิดความประมาท ?

 1. เครื่องประดับ
 2. เครื่องดนตรี
 3. อาหาร
 4. น้ำเมา

๓๖. ข้อใด ไม่เป็นเวลาวิกาลสำหรับผู้รักษาอุโบสถศีล ?

 1. ตอนเช้า
 2. ตอนบ่าย
 3. ตอนเย็น
 4. ตอนค่ำ

๓๗. การกระทำใด เป็นการล่วงละเมิดต่อการรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. ทานข้าวเย็น
 4. เล่นดนตรี

๓๘. กิริยาใด ไม่เป็นข้อห้ามในการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. สวดสรภัญญะ
 2. ฟ้อนรำ
 3. ขับร้อง
 4. เล่นดนตรี

๓๙. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรเว้นที่นอนประเภทใด ?

 1. ที่นอนสูงใหญ่
 2. ที่นอนยัดนุ่น
 3. ที่นอนยัดสำลี
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. อุโบสถศีลสิกขาบทใด ล่วงละเมิดแล้วเป็นโลกวัชชะ คือมีโทษทางโลกด้วย ?

 1. ข้อ ๑-๕
 2. ข้อ ๖
 3. ข้อ ๗
 4. ข้อ ๘

๔๑. รักษาอุโบสถโดยหวังลาภยศสรรเสริญเป็นต้น ตรงกับข้อใด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปฏิชาครอุโบสถ

๔๒. อุโบสถประเภทใด เปรียบได้กับการปฏิบัติของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๓. อุโบสถประเภทใด เมื่อรักษาดีแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มาก ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๔. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญพุทธานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. อุบาสกอุบาสิกา
 2. ทายกทายิกา
 3. ศาสนทายาท
 4. พรหมอุโบสถ

๔๕. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญธัมมานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. ธรรมโอสถ
 2. ธรรมอุโบสถ
 3. ธรรมโฆษก
 4. ธัมมิกอุบาสก

๔๖. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญสังฆานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. สังฆคุณ
 2. สังฆกรรม
 3. สังฆเภท
 4. สังฆอุโบสถ

๔๗. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญสีลานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. พรหมอุโบสถ
 2. ธรรมอุโบสถ
 3. สังฆอุโบสถ
 4. ศีลอุโบสถ

๔๘. การรักษาอริยอุโบสถด้วยการเจริญเทวตานุสติ มีชื่อเรียกว่าอะไร ?

 1. เทวธรรม
 2. เทวตาอุโบสถ
 3. เทวทูต
 4. เทวฤทธิ์

๔๙. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการรักษาอุโบสถศีล ?

 1. ผลประโยชน์
 2. ฝึกตัวเอง
 3. ขัดเกลากิเลส
 4. สั่งสมบุญ

๕๐. หากตายในขณะรักษาอุโบสถศีลด้วยจิตผ่องใส จะมีคติเช่นไร ?

 1. ทุคติภูมิ
 2. สุคติภูมิ
 3. นรกภูมิ
 4. อบายภูมิ