ปัญหาและเฉลยวิชาอุโบสถศีล (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นโท ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. อุโบสถศีล บัญญัติขึ้นสำหรับใคร ?

 1. ภิกษุ
 2. ภิกษุณี
 3. คนทั่วไป
 4. อุบาสก อุบาสิกา

๒. กิริยาเช่นไร เรียกว่ารักษาอุโบสถศีล ?

 1. ถือศีลกินเจ
 2. ปิดวาจาไม่สนทนา
 3. งดเว้นข้อห้าม
 4. งดเหล้าเข้าพรรษา

๓. การถืออุโบสถนอกพุทธกาล เน้นวิธีรักษาในเรื่องใด ?

 1. อดอาหาร
 2. ถือสรณคมน์
 3. ถือศีล ๘
 4. รักษาตามกาล

๔. ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับอุโบสถนอกพุทธกาล ?

 1. งดอาหาร
 2. บำเพ็ญตบะ
 3. สรณคมน์
 4. ถือตามกาล

๕. อุโบสถในพระพุทธศาสนา ทรงบัญญัติไว้กี่สิกขาบท ?

 1. ๕ สิกขาบท
 2. ๘ สิกขาบท
 3. ๑๐ สิกขาบท
 4. ๑๒ สิกขาบท

๖. ข้อใด กล่าวถึงอุโบสถศีลได้ถูกต้อง ?

 1. กินมังสวิรัติ
 2. ไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่
 3. งดอาหารเย็น
 4. ถูกทุกข้อ

๗. อุโบสถประเภทใด คนนิยมสมาทานรักษาในวันพระ ?

 1. ปฏิชาครอุโบสถ
 2. ปกติอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. ถูกทุกข้อ

๘. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาวันหนึ่งคืนหนึ่ง ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๙. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาคราวละ ๓ วัน ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๑๐. นิพัทธอุโบสถ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร ?

 1. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 2. โคปาลกอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิคคัณฐอุโบสถ

๑๑. อุโบสถประเภทใด กำหนดให้รักษาได้ยาวนานถึง ๔ เดือน ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปาฏิหาริยอุโบสถ
 3. ปกติอุโบสถ
 4. อริยอุโบสถ

๑๒. คำว่า ธมฺมํ สรณํ คจฺฉามิ กล่าวถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. คำว่า พุทธะ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ผู้รู้แจ้งโลก
 2. ผู้อดทน
 3. ผู้สิ้นกิเลส
 4. ผู้ตรัสรู้

๑๔. ข้อใด ไม่ใช่สาเหตุของการขาดสรณคมน์ ?

 1. ความตาย
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. ความเมา
 4. นับถือศาสดาอื่น

๑๕. คำว่า สรณะ หมายถึงอะไร ?

 1. ไตรลักษณ์
 2. ไตรรัตน์
 3. ไตรสิกขา
 4. ไตรมาส

๑๖. ข้อใด ไม่มีโทษเพราะขาดสรณคมน์ ?

 1. ตาย
 2. ทำร้ายพระศาสดา
 3. นับถือศาสดาอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๑๗. คำว่า รักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว เป็นคุณพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธ
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ไม่มีข้อถูก

๑๘. คำว่า สามีจิปฏิปนฺโน ภควโต สาวกสงฺโฆ กล่าวเพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยใด ?

 1. พระพุทธเจ้า
 2. พระธรรม
 3. พระสงฆ์
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. การติเตียนพระรัตนตรัย ทำให้ไตรสรณคมน์เป็นอย่างไร ?

 1. บกพร่อง
 2. เศร้าหมอง
 3. ด่างพร้อย
 4. ขาดลงทันที

๒๐. การขาดสรณคมน์ ย่อมไม่เกิดขึ้นในบุคคลประเภทใด ?

 1. พระโสดาบัน
 2. อุบาสก
 3. อุบาสิกา
 4. บุคคลทั่วไป

๒๑. คำว่า ปาณะ ในปาณาติบาตนั้น หมายถึงข้อใด ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. สัตว์ไม่มีชีวิต
 3. อสุรกาย
 4. เปรต

๒๒. อุโบสถศีลข้อที่ ๑ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เสพกาม
 4. ดื่มสุรา

๒๓. ข้อใด ทำให้การรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ขาด ?

 1. สัตว์ตาย
 2. ลักของมาได้
 3. ยินดีในการเสพ
 4. คนอื่นเข้าใจคำพูด

๒๔. คำสั่งใด เป็นองค์ประกอบการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?

 1. สั่งให้พูดปด
 2. สั่งให้ลัก
 3. สั่งให้ปล้น
 4. สั่งให้ฆ่า

๒๕. ข้อใด เป็นโทษจากการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๑ ?

 1. อายุสั้น
 2. เสียทรัพย์
 3. เสียสติ
 4. ขาดความเชื่อถือ

๒๖. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. กินอาหารค่ำ
 3. ร้องเพลง
 4. ลักทรัพย์

๒๗. คำสั่งใด เป็นการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ?

 1. สั่งให้พูดปด
 2. สั่งให้ลักขโมย
 3. สั่งให้ทำร้าย
 4. สั่งให้ฆ่า

๒๘. ข้อใด ทำให้การรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ขาด ?

 1. สัตว์ตาย
 2. แต่งกายสวยงาม
 3. กลืนอาหารลงคอ
 4. ลักของมาได้

๒๙. ข้อใด เป็นโทษจากการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๒ ?

 1. อายุสั้น
 2. สุขภาพไม่แข็งแรง
 3. เสื่อมทรัพย์
 4. เกิดโรคภัย

๓๐. อุโบสถศีลข้อที่ ๒ สอนให้เห็นความสำคัญเรื่องใด ?

 1. ทรัพย์สิน
 2. ชีวิต
 3. ความอดทน
 4. ความซื่อสัตย์

๓๑. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. เสพกาม
 2. เต้นรำ
 3. ร้องเพลง
 4. แต่งตัว

๓๒. ข้อใด ทำให้การรักษาอุโบสถศีลข้อที่ ๓ ขาด ?

 1. คนอื่นเข้าใจคำพูด
 2. สัตว์ตาย
 3. ยินดีในการเสพ
 4. ลักของมาได้

๓๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๓ มุ่งให้คนละกิเลสใด ?

 1. มานะ
 2. ราคะ
 3. โทสะ
 4. ทิฏฐิ

๓๔. อสัทธรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์ คือข้อใด ?

 1. ร่วมประเวณี
 2. ความตาย
 3. ความแก่
 4. ความพลัดพราก

๓๕. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. อาหารเย็น
 3. กล่าวเท็จ
 4. ลักทรัพย์

๓๖. อุโบสถศีลข้อที่ ๔ สอนให้เห็นความสำคัญเรื่องใด ?

 1. ความซื่อสัตย์
 2. ความอดทน
 3. ชีวิต
 4. ทรัพย์สิน

๓๗. ข้อใด เป็นโทษจากการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๔ ?

 1. เสียโฉม
 2. เสียทรัพย์
 3. ขาดความเชื่อถือ
 4. ก่อศัตรู

๓๘. ผู้รักษาอุโบสถศีล ไม่ควรกล่าววาจาเช่นไร ?

 1. ติฉิน
 2. นินทา
 3. ว่าร้าย
 4. ถูกทุกข้อ

๓๙. ข้อใด ผู้รักษาศีล ๕ และอุโบสถศีลงดเว้นเหมือนกัน ?

 1. งดแต่งตัว
 2. งดร้องเพลง
 3. งดเต้นรำ
 4. งดดื่มสุรา

๔๐. ข้อใด ทำให้อุโบสถศีลข้อที่ ๕ ขาด ?

 1. ดื่มสุรา
 2. ทำให้สัตว์ตาย
 3. เสพกาม
 4. ลักทรัพย์

๔๑. ผู้สมาทานรักษาอุโบสถศีล ต้องงดเครื่องดื่มประเภทใด ?

 1. น้ำชา
 2. กาแฟ
 3. สุรา
 4. น้ำอ้อย

๔๒. คำว่า วิกาล ในอุโบสถศีลข้อที่ ๖ หมายถึงเวลาใด ?

 1. เช้า
 2. สาย
 3. ก่อนเที่ยงวัน
 4. หลังเที่ยงวันไปแล้ว

๔๓. อุโบสถศีลข้อที่ ๖ บัญญัติขึ้นเพื่อให้งดเว้นเรื่องใด ?

 1. เสพกาม
 2. อาหารเย็น
 3. ร้องเพลง
 4. เต้นรำ

๔๔. ผู้รักษาอุโบสถศีล ควรบริโภคอาหารในช่วงเวลาใด ?

 1. เช้าถึงเที่ยง
 2. หลังเที่ยง
 3. บ่ายถึงเย็น
 4. กลางคืน

๔๕. อุโบสถศีลข้อที่ ๗ บัญญัติขึ้นเพื่อตัดกังวลในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การแต่งตัว
 3. การนั่งนอน
 4. การสนทนา

๔๖. ข้อใด เป็นโทษจากการล่วงละเมิดอุโบสถศีลข้อที่ ๗ ?

 1. ก่อศัตรู
 2. เสียทรัพย์
 3. อายุสั้น
 4. ทำให้ยินดีในกามคุณ

๔๗. อุโบสถศีลข้อที่ ๘ บัญญัติขึ้นเพื่อตัดกังวลในเรื่องใด ?

 1. การบริโภค
 2. การแต่งตัว
 3. การนั่งนอน
 4. การสนทนา

๔๘. อุโบสถใด เปรียบได้กับการรักษาอุโบสถของนักบวชนอกพระพุทธศาสนา ?

 1. ปกติอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ

๔๙. อุโบสถประเภทใด ผู้สมาทานรักษาได้รับอานิสงส์มากที่สุด ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. นิคคัณฐอุโบสถ
 3. อริยอุโบสถ
 4. ปฏิชาครอุโบสถ

๕๐. อุโบสถศีลประเภทใด มีอาการเหมือนคนรับจ้างเลี้ยงโค ?

 1. โคปาลกอุโบสถ
 2. ปฏิชาครอุโบสถ
 3. ปกติอุโบสถ
 4. นิพัทธอุโบสถ