ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2564

ถาม การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ

  1. ในด้านการศึกษา ทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับการศึกษาตำนานความเป็นมาแห่งชาติของตน ทำให้บุคคลได้ทราบว่า ชาติของตนเป็นมาอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร เป็นต้น
  2. ในด้านการปฏิบัติ ทำให้บุคคลได้แนวในการดำเนินชีวิตตามพระพุทธจริยา อันเป็นปฏิปทานำความสุขความเจริญมาให้แก่บุคคลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ

ถาม คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็นกี่วรรณะ ? วรรณะกษัตริย์ มีหน้าที่ทำอะไร ?

ตอบ คนในชมพูทวีปแบ่งออกเป็น 4 วรรณะ ฯ วรรณะกษัตริย์ มีหน้าที่รักษาบ้านเมือง ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าประสูติที่ไหน ? เมื่อไร ?

ตอบ พระพุทธเจ้าประสูติที่ลุมพินีวัน ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ ฯ เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศก 80 ปี ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าตรัสรู้ และปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุเท่าไร ?

ตอบ

  • ตรัสรู้ เมื่อมีพระชนมายุ 35 ปี
  • ปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุ 80 ปี

ถาม พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ใคร และเกิดผลอย่างไร ?

ตอบ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ ฯ เกิดผลคือ พระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วทูลขอบรรพชา ทำให้เกิดสังฆรัตนะ ฯ


ถาม เทศนากัณฑ์แรก ชื่ออะไร ? พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใคร ?

ตอบ เทศนากัณฑ์แรก ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ฯ พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ ฯ


ถาม ฆราวาสที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ?

ตอบ ฆราวาสที่บรรลุอรหัตผลคนแรกคือ ยสกุลบุตร ฯ เพราะฟังอนุปุพพีกถาและอริยสัจ 4 ฯ


ถาม พระอัครสาวกทั้ง 2 องค์ สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากใคร ?

ตอบ

  • พระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ
  • พระโมคคัลลานะ ฟังธรรมจากพระสารีบุตร

ศาสนพิธี

ถาม ศาสนพิธี คืออะไร ? ผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

ตอบ

ศาสนพิธี คือ แบบอย่าง หรือแบบแผนต่าง ๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา ฯ

ผู้ที่ได้เรียนรู้ศาสนพิธี ย่อมได้รับประโยชน์ คือ เป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการบำเพ็ญกุศล เช่น การทำบุญ และการถวายทาน สามารถจัดพิธีต่าง ๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ชื่อว่าเป็นผู้รักษาขนบประเพณีอันงดงามของพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วย ฯ


ถาม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คืออะไร ?

ตอบ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือ การประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา ฯ