ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2563

ถาม พุทธบุคคล มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?

ตอบ พุทธบุคคลมี 3 ประเภท ฯ คือ

  1. สัมมาสัมพุทธะ ตรัสรู้เองโดยชอบ และสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วย
  2. ปัจเจกพุทธะ ตรัสรู้เฉพาะตน แต่ไม่สามารถสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้
  3. อนุพุทธะ ตรัสรู้ตาม คือมีพระพุทธเจ้าสั่งสอนจึงรู้ตามได้ และสามารถสอนผู้อื่นให้กระทําตามด้วย

ถาม โกณฑัญญพราหมณ์ มีเหตุจูงใจอะไร จึงได้ออกบวชตามพระมหาบุรุษ ?

ตอบ เพราะเคยเข้าร่วมทํานายพระลักษณะของพระมหาบุรุษโดยเชื่อมั่นว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอน จึงออกบวชตามด้วยหวังว่า เมื่อพระมหาบุรุษตรัสรู้แล้วจักทรงเทศนาโปรดตนให้รู้ตาม ฯ


ถาม พระพุทธองค์ทรงแสดงอนุปุพพีกถาแก่ใครเป็นคนแรก ? อนุปุพพีกถานั้นกล่าวถึงเรื่องอะไร ?

ตอบ แสดงแก่ยสกุลบุตรเป็นคนแรก ฯ กล่าวถึงทานการให้ ศีลความรักษากายวาจาให้เรียบร้อย สวรรค์คือ กามคุณอันเลิศที่บุคคลจะพึงได้ พึงถึงด้วยกรรมอันดี คือทาน และศีล โทษแห่งกาม และอานิสงส์แห่งความออกไปจากกาม ฯ


ถาม พระชฎิล 3 พี่น้อง มีชื่อว่าอะไรบ้าง ? ได้บรรลุพระอรหัตเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ?

ตอบ พระชฎิล 3 พี่น้อง มี พระอุรุเวลกัสสปะ พระนทีกัสสปะ พระคยากัสสปะ ฯ ได้บรรลุพระอรหัตเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่อ อาทิตตปริยายสูตร ฯ


ถาม พระพุทธองค์ทรงยกย่องพระสารีบุตรคู่กับพระโมคคัลลานะโดยตรัสอุปมาว่าอย่างไร ?

ตอบ ตรัสอุปมาว่า พระสารีบุตร เปรียบเหมือน มารดาผู้ให้ทารกเกิด พระโมคคัลลานะ เปรียบเหมือน นางนมผู้เลี้ยงทารกนั้นที่เกิดแล้ว ฯ


ถาม พระสาวกองค์ใด เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่ง ? ท่านทำใจอย่างไร ?

ตอบ พระสาวกที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษอย่างยิ่ง คือ พระมหากัสสปะ ฯ ทําใจอย่างนี้ คือ เมื่อแสวงหาไม่ได้ ก็ไม่สะดุ้งตกใจ เมื่อแสวงหาได้แล้วก็ไม่กําหนัดยินดีในปัจจัย 4 นั้น ฯ


ถาม พระสาวกผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นองค์แรกคือใคร ? ท่านได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย อย่างไร ?

ตอบ พระสาวกผู้ได้รับการอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรมวาจาเป็นองค์แรกคือพระราธะ ฯ ได้รับยกย่องว่า เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีปฏิภาณ คือญาณแจ่มแจ้งในธรรมเทศนา ฯ


ถาม สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร ? ได้บรรลุพระอรหัตเพราะฟังธรรมจากใคร ?

ตอบ สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ สามเณรราหุล ฯ ได้บรรลุพระอรหัตเพราะฟังธรรมจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ


ศาสนพิธี

ถาม จงให้ความหมายของคำต่อไปนี้

  • การเข้าพรรษา
  • การออกพรรษา

ตอบ

การเข้าพรรษา หมายถึง การที่ภิกษุผูกใจว่าจะอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ไม่ไปค้างแรมให้ล่วงราตรีในที่แห่งอื่นระหว่างผูกใจนั้นเว้นแต่ไปด้วยสัตตาหกรณียะ ฯ

การออกพรรษา หมายถึง กาลที่สิ้นสุดกําหนดอยู่จําพรรษาของภิกษุตามพระวินัยบัญญัติ มีพิธีเป็นสังฆกรรมพิเศษโดยเฉพาะ เรียกโดยภาษาพระวินัยว่า ปวารณากรรม คือการทําปวารณาของสงฆ์ผู้อยู่ร่วมกันตลอดเวลา 3 เดือน ฯ


ถาม วันธรรมสวนะ คือวันอะไร ? ทรงอนุญาตให้มีในวันใดบ้าง ?

ตอบ วันธรรมสวนะ คือ วันกําหนดประชุมฟังธรรม หรือที่เรียกว่า “วันพระ” ฯ ทรงอนุญาตให้มีในวัน 8 ค่ำ และวัน 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำของปักษ์ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ฯ