ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2558

ถาม พุทธประวัติ คืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไรจึงต้องเรียนรู้ ?

ตอบ คือเรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ มีความสำคัญในการศึกษาและปฏิบัติพระพุทธศาสนา เพราะแสดงพระพุทธจริยาให้ปรากฏ ฯ


ถาม เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภถึงอะไร จึงเสด็จออกบรรพชา ? และทรงบรรพชาได้กี่ปีจึงตรัสรู้ ?

ตอบ ทรงปรารภถึงความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ จึงเสด็จออกบรรพชา ฯ ทรงบรรพชาได้ 6 ปีจึงตรัสรู้ ฯ


ถาม ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกด้วยการถึงรัตนะ 2 เป็นครั้งแรก คือใคร ? ได้พบพระพุทธเจ้าที่ไหน ?

ตอบ ผู้ประกาศตนเป็นอุบาสกด้วยการถึงรัตนะ 2 เป็นครั้งแรกคือตปุสสะ และภัลลิกะ ฯ ได้พบพระพุทธเจ้าที่ใต้ต้นราชายตนะ ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ที่ใต้ต้นไม้อะไร ?

ตอบ ประสูติและปรินิพพาน ใต้ต้นสาละ ฯ ตรัสรู้ ใต้ต้นโพธิ์ (อัสสัตถพฤกษ์) ฯ


ถาม ปัญจวัคคีย์ ได้แก่ใครบ้าง ? ท่านเหล่านั้นอุปสมบทด้วยวิธีอะไร ?

ตอบ ปัญจวัคคีย์ ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และ พระอัสสชิ ฯ ท่านเหล่านั้นอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ฯ


ถาม อนุปุพพีกถา 5 ว่าด้วยเรื่องอะไร ? ทรงแสดงครั้งแรกแก่ใคร ?

ตอบ อนุปุพพีกถา 5 ว่าด้วยทาน ศีล สวรรค์ โทษแห่งกาม และอานิสงส์แห่งการออกจากกาม ฯ ทรงแสดงครั้งแรกแก่ยสกุลบุตร ฯ


ถาม สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชื่อว่าอะไร ? ตั้งอยู่ในเมืองอะไร ?

ตอบ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ชื่อว่า มกุฏพันธนเจดีย์ ฯ ตั้งอยู่ในเมืองกุสินารา ฯ


ถาม ใครถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ และก่อนปรินิพพาน ?

ตอบ ผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนตรัสรู้ คือนางสุชาดา ผู้ถวายบิณฑบาตแด่พระพุทธองค์ก่อนปรินิพพาน คือนายจุนทะ ฯ


ศาสนพิธี

ถาม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คืออะไร ?

ตอบ คือการประกาศตนของผู้แสดงว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน ฯ


ถาม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กำหนดไว้กี่วัน ? มีวันอะไรบ้าง ?

ตอบ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา กำหนดไว้ 4 วัน ฯ มีวันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันมาฆบูชา ฯ