ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระพุทธศาสนาสอนว่า สิ่งที่นำคนไปสู่สุคติหรือทุคติ คืออะไร ?

 1. กรรม
 2. เทวดา
 3. มาร
 4. พรหม

๒. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อในเรื่องใด ?

 1. กรรม
 2. กรรมคติ
 3. กรรมนิมิต
 4. กรรมกิเลส

๓. กรรมบถ มีความหมายว่าอะไร ?

 1. ผลกรรม
 2. เคราะห์กรรม
 3. ทางกรรม
 4. เวรกรรม

๔. เจตนาเป็นองค์ประกอบของข้อใด ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. ถูกทุกข้อ

๕. การกระทำจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยอะไร ?

 1. อารมณ์
 2. เวทนา
 3. สังขาร
 4. เจตนา

๖. อกุศลมูลและกุศลมูลของสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. การกระทำ
 2. คำพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๗. คนประพฤติอกุศลกรรมบถจะไปเกิดในภูมิใด ?

 1. สัตว์นรก
 2. มนุษย์
 3. เทวดา
 4. พรหม

๘. สถานที่เกิดของหญิงผู้ถวายทานแก่พระอรหันต์ เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. นรก
 4. อบายภูมิ

๙. ทางทำความชั่วของสัตว์ทั้งหลายมีกี่อย่าง ?

 1. ๕ อย่าง
 2. ๘ อย่าง
 3. ๑๐ อย่าง
 4. ๑๒ อย่าง

๑๐. กรรมเป็นทางให้ไปเกิดในทุคติ เช่น เปรต เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๑๑. อกุศลมูลเป็นเหตุให้บุคคลประพฤติกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อนภิชฌา
 3. อพยาบาท
 4. สัมมาทิฏฐิ

๑๒. ปาณาติบาตเกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๓. ข้อใด เป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางกาย ?

 1. สั่งให้วางยา
 2. ยิงคนตาย
 3. จ้างวานฆ่า
 4. สั่งให้ฆ่า

๑๔. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำปาณาติบาต ?

 1. อวัยวะพิการ
 2. อดยาก
 3. ยากจน
 4. คนนินทา

๑๕. การฆ่าสัตว์ เป็นกรรมประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๖. ข้อใด ทำให้มนุษย์ขาดเมตตาจิตต่อกัน ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. สัมผัปปลาปะ

๑๗. อทินนาทาน เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๑๘. ข้อใด เป็นอทินนาทานเกิดขึ้นทางวาจา ?

 1. คิดจะขโมย
 2. ขโมยด้วยตัวเอง
 3. สั่งให้เขาขโมย
 4. วิ่งราวทรัพย์

๑๙. อทินนาทาน ทำให้สังคมเสียหายอย่างไร ?

 1. ทรัพย์สินไม่ปลอดภัย
 2. โจรชุกชุม
 3. ปล้นจี้ชิงทรัพย์
 4. ถูกทุกข้อ

๒๐. ทรัพย์ประเภทใด ไม่จัดเป็นอทินนาทาน ?

 1. พระพุทธรูปในวัด
 2. เงินของเพื่อน
 3. แหวนของแม่
 4. เสื้อที่เขาทิ้งแล้ว

๒๑. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำอทินนาทาน ?

 1. พิการ
 2. ขัดสน
 3. ครอบครัวแตกแยก
 4. สติไม่สมประกอบ

๒๒. กาเมสุมิจฉาจาร เป็นอกุศลกรรมบถทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๓. ข้อใด เป็นความหมายของของกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. นอกใจคู่ครอง
 2. ข่มขืนผู้อื่น
 3. กระทำชำเรา
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. มาตุรักขิตา หมายถึงการล่วงละเมิดในหญิงประเภทใด ?

 1. ญาติดูแล
 2. แม่ดูแล
 3. พ่อดูแล
 4. สามีดูแล

๒๕. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. ด้อยวาสนา
 2. ปัญญาเขลา
 3. มีศัตรู
 4. ผู้คนนินทา

๒๖. พูดอย่างไร เรียกว่ามุสาวาท ?

 1. พูดโกหก
 2. พูดยุให้คนแตกกัน
 3. พูดด่าทอ
 4. พูดไร้สาระ

๒๗. มุสาวาทส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของผู้กระทำอย่างไร ?

 1. ชีวิตไม่มั่นคง
 2. สูญเสียทรัพย์
 3. ขาดความเชื่อถือ
 4. เจ็บป่วยตลอด

๒๘. มุสาวาทเกิดขึ้นจากการกระทำทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. กาย วาจา

๒๙. พูดอย่างไร เรียกว่าปิสุณวาจา ?

 1. พูดโกหก
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำรุนแรง
 4. พูดไร้สาระ

๓๐. พูดอย่างไร เรียกว่าผรุสวาจา ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดให้คนทะเลาะกัน
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดไร้ประโยชน์

๓๑. พูดเพ้อเจ้อไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ผรุสวาจา

๓๒. คิดละโมบอยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อนภิชฌา

๓๓. คิดจะทำร้ายให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อนภิชฌา

๓๔. มิจฉาทิฏฐิ เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลของกรรม ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. สักกายทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

๓๖. เห็นว่า ฆ่าสัตว์ไม่บาป เป็นมิจฉาทิฏฐิประเภทใด ?

 1. นัตถิกทิฏฐิ
 2. สัสสตทิฏฐิ
 3. อุทเฉททิฏฐิ
 4. อกิริยทิฏฐิ

๓๗. ไม่ผูกอาฆาต ไม่ผูกเวรกับใคร เป็นกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. ผู้เว้นจากการฆ่าสรรพสัตว์ หมายถึงใคร ?

 1. ผู้ละปาณาติบาต
 2. ผู้ละอทินนาทาน
 3. ผู้ละมุสาวาท
 4. ผู้ละผรุสวาจา

๓๙. ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้รับผลเช่นไร ?

 1. มีสุขภาพดี
 2. ร่ำรวยเงินทอง
 3. ผู้คนนับถือ
 4. มียศศักดิ์

๔๐. ข้อใด ขัดกับหลักปฏิบัติกุศลกรรมบถข้อที่ ๒ ?

 1. เบื่อยาสุนัข
 2. โกงหวย
 3. ให้การเท็จ
 4. ฆ่าเพราะหึงหวง

๔๑. กุศลกรรมบถข้อที่ ๓ ช่วยแก้พฤติกรรมใด ?

 1. โหดร้าย
 2. มือไว
 3. ใจง่าย
 4. ขายยาบ้า

๔๒. พูดเพื่อสมานสามัคคี ควรประพฤติตามกุศลกรรมบถใด ?

 1. เว้นพูดเท็จ
 2. เว้นพูดส่อเสียด
 3. เว้นพูดคำหยาบ
 4. เว้นพูดเพ้อเจ้อ

๔๓. ข้อใด เป็นการทำความดีทางใจ ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. อภิชฌา ตรงกันข้ามกับกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. ผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขา ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. สัมมาทิฏฐิ เป็นกุศลกรรมใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. ความเห็นใด เป็นสัมมาทิฏฐิ ?

 1. โลกหน้าไม่มี
 2. บาปบุญไม่มี
 3. ตายแล้วสูญ
 4. การให้ทานมีผล

๔๙. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ เป็นหลักธรรมประเภทใด ?

 1. ควรงดเว้น
 2. ควรละ
 3. ควรหลีกเลี่ยง
 4. ควรประพฤติ

๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ส่งผลให้ไปเกิดในภพภูมิใด ?

 1. มนุษยโลก
 2. เทวโลก
 3. พรหมโลก
 4. ถูกทุกข้อ