ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. วิชากรรมบถ เน้นหลักคำสอนว่าด้วยเรื่องอะไร ?

 1. กรรม
 2. ขอพรพระเจ้า
 3. สิ่งศักดิ์สิทธิ์
 4. สิ่งลี้ลับ

๒. กรรมบถ ว่าโดยการกระทำ ตรงกับข้อใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓. กรรมบถ จัดเป็นศีล แต่ไม่เหมือนศีล เพราะไม่มีสิกขาบทใด ?

 1. ข้อ ๑
 2. ข้อ ๒
 3. ข้อ ๔
 4. ข้อ ๕

๔. ในทางพระพุทธศาสนา สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ?

 1. เทพบันดาล
 2. พรหมลิขิต
 3. การกระทำ
 4. ดวงชะตา

๕. กำเนิดใด เป็นผลกรรมเกิดจากอกุศลกรรมบถ ?

 1. พรหม
 2. เปรต
 3. เทวดา
 4. มนุษย์

๖. การทำความดีความชั่วของสัตว์ เกิดจากอะไร ?

 1. การกระทำ
 2. คำพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๗. การกระทำที่ไม่สำเร็จเป็นกรรมบถ เพราะขาดองค์ประกอบใด ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. เจตนา
 4. อารมณ์

๘. คำว่า ผลกรรม ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกรรม
 2. วิบากกรรม
 3. เจตนากรรม
 4. เวรกรรม

๙. กรรมที่เกิดจากการพูด เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. อโหสิกรรม

๑๐. อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ?

 1. กุศลมูล ๓
 2. อกุศลมูล ๓
 3. สุจริต ๓
 4. ทุจริต ๓

๑๑. ปาณาติบาต โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เป็นการประพฤติผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. พยาบาท

๑๓. ข้อใด เป็นปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ?

 1. ฆ่าตัวตาย
 2. สั่งให้ฆ่า
 3. ถูกยิงตาย
 4. ลงมือฆ่า

๑๔. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เป็นกรรมชนิดใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทำปาณาติบาต ?

 1. ของมีเจ้าของ
 2. พยายามเสพ
 3. พยายามพูด
 4. สัตว์มีชีวิต

๑๖. การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต มีโทษเบาที่สุดคืออะไร ?

 1. มีอุปสรรคมาก
 2. เจ็บไข้ได้ป่วย
 3. ชักหน้าไม่ถึงหลัง
 4. อายุสั้น

๑๗. คำว่า เถยยจิต ในอทินนาทาน หมายถึงอะไร ?

 1. จิตเป็นฆาตกร
 2. จิตเป็นขโมย
 3. จิตเป็นหัวหน้า
 4. จิตเป็นตัวนำ

๑๘. การลักทรัพย์ที่สำเร็จเป็นอทินนาทาน เพราะองค์ประกอบใด ?

 1. รู้ว่ามีเจ้าของ
 2. คิดจะลัก
 3. พยายามลัก
 4. ลักมาได้

๑๙. ข้อใด เป็นอทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ?

 1. สั่งให้ฆ่า
 2. สั่งให้ลัก
 3. สั่งให้ด่า
 4. สั่งให้พูด

๒๐. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดอทินนาทาน ?

 1. ด้อยทรัพย์
 2. อับปัญญา
 3. หมดบารมี
 4. มีโรคมาก

๒๑. ข้อใด ไม่เป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?

 1. ของมีเจ้าของ
 2. ของหวงแหน
 3. ของยังไม่ให้
 4. ของทิ้ง

๒๒. การทุจริตทรัพย์สินของชาติ จัดเป็นกรรมบถข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๒๓. กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. ข้อใด เป็นองค์ประกอบการทำกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. จิตคิดจะฆ่า
 2. จิตคิดจะลัก
 3. จิตคิดจะเสพ
 4. จิตคิดจะพูด

๒๕. พฤติกรรมใด เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. คบชู้
 2. คบเพื่อน
 3. คบคิด
 4. คบค้า

๒๖. ความเสื่อมทางสังคมกรณีใด เกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. ค้ายาเสพติด
 2. วางระเบิด
 3. ละเมิดทางเพศ
 4. คอรัปชั่น

๒๗. ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการทำกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. เกิดในสุคติ
 2. เกิดในทุคติ
 3. เกิดในพรหมโลก
 4. เกิดในเทวโลก

๒๘. คำพูดเช่นใด เรียกว่า มุสาวาท ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๒๙. คำพูดเช่นไร ไม่สำเร็จเป็นมุสาวาท ?

 1. ผู้ฟังเข้าใจ
 2. ผู้ฟังไม่เข้าใจ
 3. ผู้ฟังเสียประโยชน์
 4. ผู้ฟังเชื่อถือ

๓๐. ข้อใด เป็นมุสาวาทที่เกิดขึ้นทางกายทวาร ?

 1. พูดเท็จ
 2. สั่งให้พูดเท็จ
 3. ให้การเท็จ
 4. ปลอมลายเซ็น

๓๑. องค์ประกอบของมุสาวาทข้อสุดท้าย คืออะไร ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. คิดจะพูดเท็จ
 3. พยายามพูด
 4. คนอื่นรู้เรื่องนั้น

๓๒. ข้อใด เป็นการพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่น ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๓๓. ปิสุณวาจา เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. หย่าร้าง
 2. เห็นแก่ตัว
 3. โหดร้าย
 4. แตกแยก

๓๔. คำพูดเช่นไร ผู้พูดมีเจตนามุ่งทำลายจิตใจผู้ฟัง ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๓๕. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะของผรุสวาจา ?

 1. ด่า
 2. ประชด
 3. แดกดัน
 4. เสียงดัง

๓๖. การดุด่าเช่นไร ไม่เป็นผรุสวาจา ?

 1. ด่าเพราะสั่งสอน
 2. ด่าเพราะเกลียด
 3. ด่าเพราะโกรธ
 4. ด่าเพราะชัง

๓๗. เจตนากล่าวถ้อยคำอันไร้ประโยชน์สำหรับผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๓๘. พูดคุยเรื่องละครลวงโลก จัดเป็นวจีกรรมใด ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๓๙. อกุศลกรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรม ?

 1. มิจฉาทิฏฐิ
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. มุสาวาท
 4. อทินนาทาน

๔๐. ความโลภอยากได้ของคนอื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. อเนสนา
 2. อภิชฌา
 3. อนภิชฌา
 4. อวิชชา

๔๑. เมื่ออภิชฌาเกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นเหตุให้กระทำอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. พยาบาท

๔๒. บุคคลเช่นไร เรียกว่าลุแก่อำนาจอภิชฌา ?

 1. โลภมาก
 2. พูดมาก
 3. คิดมาก
 4. โกรธมาก

๔๓. การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

๔๔. ข้อใด เพียงแค่คิดก็สำเร็จเป็นอกุศลกรรมบถ ?

 1. อทินนาทาน
 2. มุสาวาท
 3. ผรุสวาจา
 4. พยาบาท

๔๕. ไม่คิดปองร้ายผู้อื่นให้ได้รับความพินาศ ตรงกับข้อใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. สัมมาทิฏฐิ
 3. อพยาบาท
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. อนภิชฌา มีลักษณะตรงข้ามกับข้อใด ?

 1. คิดเสียสละ
 2. คิดประจบ
 3. คิดสงสาร
 4. คิดละโมบ

๔๗. ความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๘. ความเห็นใด ไม่จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. โลกหน้าไม่มี
 2. บาปบุญไม่มี
 3. ตายแล้วสูญ
 4. ทานที่ให้แล้วมีผล

๔๙. เห็นว่าพ่อแม่มีพระคุณต่อลูก จัดเป็นทิฏฐิใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. สักกายทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

๕๐. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ทาน
 2. ศีล
 3. สมาธิ
 4. ปัญญา