ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2561

ถาม อนุพุทธบุคคล คือใคร ? มีความสำคัญอย่างไร ?

ตอบ อนุพุทธบุคคล คือ สาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ฯ อนุพุทธบุคคลเป็นสังฆรัตนะในรัตนะ 3 เป็นพยานยืนยันความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และเป็นกำลังสำคัญช่วยพระองค์ประกาศพระพุทธศาสนา อันเป็นประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมาก จนแพร่หลายมาถึงปัจจุบัน ฯ


ถาม พระอนุพุทธองค์แรกคือใคร ? ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ?

ตอบ พระอนุพุทธองค์แรกคือพระอัญญาโกณฑัญญะ ฯ ได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมจักกัปปวัตตนสูตร ฯ


ถาม ชฎิล 3 พี่น้อง ตั้งอาศรมบูชาไฟอยู่ ณ สถานที่ใด ?

ตอบ

 1. อุรุเวลกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ที่ตำบลอุรุเวลา
 2. นทีกัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ลำน้ำอ้อมหรือคุ้งแห่งแม่คงคา
 3. คยากัสสปะ ตั้งอาศรมอยู่ที่ตำบลคยาสีสะ

ถาม พระสาวกองค์ใด เมื่อทราบว่าพระอาจารย์ของตนอยู่ในทิศใดก็นอนหันศรีษะไปทางทิศนั้น ? การปฏิบัติเช่นนั้นจัดเป็นคุณธรรมอะไร ?

ตอบ พระสารีบุตร ฯ การปฏิบัติเช่นนั้นจัดเป็นกตัญญู ฯ


ถาม พระมหากัสสปะโดยปกติถือธุดงค์กี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ พระมหากัสสปะถือธุดงค์ 3 อย่าง คือ

 1. ใช้ผ้าบังสุกุลจีวรเป็นวัตร
 2. ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร
 3. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร

ถาม ปิงคิยมาณพฟังพยากรณ์ปัญหาจากพระบรมศาสดาแล้ว ได้บรรลุธรรมชั้นไหน ? เพราะเหตุไร ?

ตอบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ฯ เพราะความฟุ้งซ่านด้วยความคิดถึงอาจารย์ในขณะฟังพระธรรมเทศนา จึงไม่อาจทำจิตให้สิ้นอาสวะ ฯ


ถาม พระสาวกองค์ใด กอบทรายเต็มมือแล้วปรารถนาว่า “ขอให้เราได้รับโอวาทคำสั่งสอนแต่สำนักพระทศพลและพระอุปัชฌาย์อาจารย์ เท่าเม็ดทรายในกำมือนี้เถิด” ? และท่านเป็นเลิศในด้านใด ?

ตอบ พระราหุล ฯ เป็นเลิศในด้านเป็นผู้ใคร่ในการศึกษา ฯ


ถาม จงระบุชื่อพระสาวกผู้ที่บวชเพราะเหตุต่อไปนี้ ?

 1. บวชเพราะศรัทธา
 2. บวชเพราะจำใจ
 3. บวชเพราะหลงใหลในรูป

ตอบ

 1. บวชเพราะศรัทธา คือ พระรัฐบาล
 2. บวชเพราะจำใจ คือ พระนันทะ
 3. บวชเพราะหลงใหลในรูป คือ พระวักกลิ

ศาสนพิธี

ถาม วันธรรมสวนะ คือวันอะไร ? ทรงอนุญาตให้มีในวันใดบ้าง ?

ตอบ วันธรรมสวนะ คือ วันกำหนดประชุมฟังธรรม หรือที่เรียกว่า “วันพระ” ฯ ทรงอนุญาตให้มีในวัน 8 ค่ำ และวัน 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำ ของปักษ์ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ฯ


ถาม สามีจิกรรม หมายถึงอะไร ? มีกี่แบบ ? อะไรบ้าง ?

ตอบ สามีจิกรรม หมายถึง การขอขมาโทษกันให้อภัยกันทุกโอกาส ไม่ว่าจะมีโทษขัดข้องหมองใจกันหรือไม่ก็ตาม ถึงโอกาสที่ควรทำสามีจิกรรมกันแล้ว ทุกรูปไม่พึงละโอกาสเสีย มี 2 แบบ คือ

 1. แบบขอขมาโทษ
 2. แบบถวายสักการะ