ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2544

ถาม พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ เพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ?

ตอบ ชื่อ อนัตตลักขณสูตร

ถาม พระธรรมเทศนานั้นโดยย่อว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ตอบ ว่าด้วย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา


ถาม พระสาวกรูปใดที่ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่า เป็นยอดแห่งภิกษุผู้มีบริวารมาก ?

ตอบ พระอุรุเวลกัสสปะ

ถาม ความเป็นผู้มีบริวารมากนั้น เป็นผลเกิดจากอะไร ?

ตอบ เกิดจากเหตุ คือความรู้จักเอาใจบริษัท รู้จักสงเคราะห์ด้วยอามิสบ้าง ด้วยธรรมบ้าง


ถาม คำถามว่า ” ผู้มีอายุ อินทรีย์ของท่านหมดจดผ่องใส ท่านบวชจำเพาะใคร ใครเป็นศาสดาผู้สอนของท่าน ท่านชอบใจธรรมของใคร ” เป็นคำถาม
ของใคร ?

ตอบ อุปติสสปริพาชก

ถาม ใครเป็นผู้ตอบ ? ตอบว่าอย่างไร ?

ตอบ พระอัสสชิเป็นผู้ตอบ ตอบว่า ” ผู้มีอายุ เราบวชจำเพาะพระมหาสมณะ ผู้เป็นโอรสศากยราชออกจากศากยสกุล ท่านเป็นศาสดาของเรา เราชอบใจธรรมของท่าน


ถาม ทิฏฐิแสดงความเห็นว่า ” สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ชอบใจทั้งหมด ” ใครพูดกับใคร ?

ตอบ ปริพาชกทีฆนขะ อัคคิเวสสนโคตร ทูลกับพระศาสดา

ถาม ตามทิฏฐิแสดงความเห็นนั้น มีคำกล่าวตอบว่าอย่างไร ?

ตอบ มีพระดำรัสตอบว่า ” อัคคิเวสสนะ ถ้าอย่างนั้น ความเห็นอย่างนั้น ก็ต้องไม่ควรแก่ท่าน ท่านก็ต้องไม่ชอบความเห็นอย่างนั้น


ถาม พระศาสดาทรงยกย่องพระสาวกรูปใดว่า มีธรรมเครื่องอยู่เสมอด้วยพระองค์ ?

ตอบ พระมหากัสสปะ

ถาม พระองค์ทรงปฏิบัติต่อพระสาวกรูปนั้นโดยพระอาการอย่างไร ?

ตอบ ทรงรับผ้าสังฆาฏิของท่านไปทรง และประทานผ้าสังฆาฏิของพระองค์ให้แก่ท่าน


ถาม พระศาสดาทรงทราบความขัดข้องจากพระสาวกรูปใด จึงได้ทรงพระอนุญาตให้สงฆ์ปัญจวรรคทำการอุปสมบทในปัจจันตชนบทได้ ?

ตอบ พระโสณกุฏิกัณณะ

ถาม ท่านได้รับยกย่องว่าเลิศทางไหน ?

ตอบ เป็นผู้มีวาจาไพเราะ


ถาม พระรัฐบาล และพระนันทะ ออกบวชเพราะเหตุใด ?

ตอบ

  • พระรัฐบาล ออกบวชเพราะศรัทธา
  • พระนันทะ ออกบวชเพราะจำใจ

ถาม พระโมฆราช และพระอุบาลี ได้รับการยกย่องว่าเลิศในทางไหน ?

ตอบ

  • พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  • พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ทรงพระวินัย

ศาสนพิธี

ถาม กุศลพิธี และบุญพิธี คือพิธีเช่นไร ?

ตอบ

  • กุศลพิธี คือพิธีกรรมต่าง ๆ อันเกี่ยวด้วยการอบรมความดีงามทางพระพุทธศาสนาเฉพาะตัวบุคคล เช่น พิธีรักษาอุโบสถศีล เป็นต้น
  • บุญพิธี คือพิธีทำบุญงานมงคล และงานอวมงคล

ถาม วันเทโวโรหณะ คือวันอะไร ? มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอะไร ?

ตอบ คือวันที่พระองค์เสด็จลงจากเทวโลก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลก


ถาม พิธีสวดพระอภิธรรมมีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 2 อย่างคือ

  1. สวดประจำยามหน้าศพ
  2. สวดหน้าไฟในขณะฌาปนกิจ

ถาม การสวดมาติกาคือการสวดเรื่องอะไร ?

ตอบ คือการสวดบทมาติกาของพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์หรือที่เรียกว่า ” สัตตัปปกรณาภิธรรม ” ซึ่งมีการบังสุกุลเป็นที่สุด เป็นประเพณีนิยมจัดให้พระสงฆ์สวดในงานทำบุญหน้าศพอย่างหนึ่ง เรียกโดยโวหารทางราชการในงานหลวงว่า ” สดับปกรณ์ ” แต่ราษฎรสามัญทั่วไปเรียกว่า ” สวดมาติกา


ถาม ผ้าป่า และผ้าอัจเจกจีวร ได้แก่ผ้าเช่นไร ?

ตอบ

  • ผ้าป่า หมายถึง ผ้าเปื้อนฝุ่นที่ไม่มีเจ้าของหวงเเหน ทิ้งอยู่ตามป่าดงบ้าง ตามป่าช้าบ้าง ตามถนนหนทางและห้อยย้อยอยู่ตามกิ่งไม้บ้าง
  • ผ้าอัจเจกจีวร หมายถึง ผ้าจำนำพรรษาที่ทายกรีบด่วนถวายก่อนกำหนดกาล คือถวายก่อนออกพรรษา

ถาม การทอดผ้าป่ากำหนดกาลเวลาทอดไว้หรือไม่ ?

ตอบ ไม่มีกำหนดกาลเวลา มีศรัทธาเมื่อไรก็ถวายได้