ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๔

พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ?

 1. กรรมลิขิต
 2. พรหมลิขิต
 3. ฟ้าลิขิต
 4. ดวงลิขิต

ผลของการกระทำ เรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกรรม
 2. เวรกรรม
 3. วิบากกรรม
 4. เจตนากรรม

พระพุทธศาสนากล่าวว่า สรรพสัตว์ล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. ดวงชะตา
 4. เทพเจ้า

กรรมบถ แปลว่าอะไร ?

 1. ทางทำกรรม
 2. ผลของกรรม
 3. การทำกรรม
 4. การชดใช้กรรม

ข้อใด เป็นความหมายของกุศลกรรมบถ ?

 1. ทางแห่งความดี
 2. ทางแห่งกรรม
 3. ทางแห่งอบาย
 4. ทางก้าวหน้า

การกระทำพร้อมทั้งเจตนา เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมบถ
 2. กรรมวิบาก
 3. กรรมกิเลส
 4. กรรมลิขิต

มโนกรรม หมายถึงอะไร ?

 1. การกระทำทางกาย
 2. การกระทำทางวาจา
 3. การกระทำทางใจ
 4. การกระทำทุกวิถีทาง

กาเมสุมิจฉาจาร จะสำเร็จความเป็นกรรมบถทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ไตรทวาร

ข้อใด เป็นวจีกรรมอย่างเดียว ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมผัปปลาปะ

มโนกรรม เกิดได้ทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

พยาบาทปองร้ายเขา จัดเป็นกรรมชนิดใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

ข้อใด เป็นทั้งอกุศลกรรมบถ และอกุศลมูล ?

 1. พยาบาท
 2. ปาณาติบาต
 3. มุสาวาท
 4. สัมผัปปลาปะ

วจีกรรมใดมีทุกขเวทนาอย่างเดียว ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

ข้อใด เป็นอารมณ์ของพยาบาท ?

 1. มนุษย์
 2. เปรต
 3. เทวดา
 4. พรหม

กายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ โดยสภาวธรรมได้แก่อะไร ?

 1. เจตนา
 2. โกฏฐาสะ
 3. อารมณ์
 4. เวทนา

อกุศลมูลใด มีอยู่ในอกุศลกรรมทุกข้อ ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

ปาณาติบาต เกิดขึ้นจากอกุศลมูลใด ?

 1. โทสะ โมหะ
 2. โลภะ โทสะ
 3. โลภะ โมหะ
 4. โลภะ โทสะ โมหะ

ข้อใด จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ทำดีมีความสุข
 2. ทำชั่วได้ความทุกข์
 3. ทำบุญได้บาป
 4. ทำบาปเกิดในอบาย

รูปชีวิตินทรีย์ เป็นธรรมชาติทำให้สิ่งใดมีชีวิตอยู่ได้ ?

 1. รูป
 2. เวทนา
 3. สัญญา
 4. สังขาร

เมื่อรูปชีวิตินทรีย์ขาด ทำให้สิ่งใดขาดไปด้วย ?

 1. เวทนา
 2. สัญญา
 3. สังขาร
 4. ถูกทุกข้อ

คำว่า ปาณะ ในปาณาติบาต โดยสมมติสัจจะ ได้แก่อะไร ?

 1. สัตว์
 2. รูปชีวิตินทรีย์
 3. อรูปชีวิตินทรีย์
 4. นามธรรม

ข้อใด จัดเป็นองค์ของปาณาติบาต ?

 1. จิตคิดจะฆ่า
 2. จิตคิดจะลัก
 3. จิตคิดจะเสพ
 4. จิตคิดจะพูดส่อเสียด

สั่งให้คนอื่นฆ่าสัตว์ เป็นกายกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ไตรทวาร

คำว่า อทินนะ ในอทินนาทาน หมายถึงอะไร ?

 1. ของที่เจ้าของหวงแหน
 2. ของที่เจ้าของแบ่งให้
 3. ของที่ไม่มีเจ้าของ
 4. ของที่เจ้าของทิ้งแล้ว

กาเมสุมิจฉาจารอาศัยอะไร จึงจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ?

 1. สัมผัสทางกาย
 2. สัมผัสทางใจ
 3. สัมผัสทางวัตถุ
 4. สัมผัสทางใน

สำนวนใด มีความหมายตรงกับกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
 2. น้ำนิ่งไหลลึก
 3. จับปลาสองมือ
 4. น้ำขึ้นให้รีบตัก

องค์แห่งมุสาวาทข้อใด เป็นเหตุให้ถึงความเป็นกรรมบถ ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. จิตคิดจะพูดให้ผิด
 3. พยายามจะพูด
 4. คนอื่นเข้าใจเรื่องนั้น

กรรมที่ส่งผลในปฏิสนธิกาล ตรงกับข้อใด ?

 1. เกิดเป็นมนุษย์
 2. เกิดเป็นกษัตริย์นักรบ
 3. เกิดเป็นหัวหน้าเทวดา
 4. เกิดเป็นผู้หญิงสวยงาม

กรรมที่ส่งผลในปวัตติกาล หมายถึงให้ผลในกาลใด ?

 1. อดีตกาล
 2. อนาคตกาล
 3. ปัจจุบันกาล
 4. ไม่กำหนดกาล

กายกรรม ๓ จะสำเร็จความเป็นกรรมบถได้เพราะอะไร ?

 1. เจตนา
 2. อารมณ์
 3. เวทนา
 4. มูลเหตุ

ข้อใด เป็นสัมผัปปลาปะที่ถึงความเป็นกรรมบถ ?

 1. เชื่อเรื่องไร้สาระว่าเป็นจริง
 2. เชื่อเรื่องไร้สาระว่าไม่จริง
 3. เชื่อเรื่องไร้สาระว่าไม่ถูกต้อง
 4. เชื่อเรื่องไร้สาระว่าไม่มีเหตุผล

เจตนาเป็นเหตุละโมบ อยากได้สิ่งของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. กรรมบถ

ข้อใด เป็นองค์แห่งอภิชฌา ?

 1. ของมีเจ้าของ
 2. รู้ว่ามีเจ้าของ
 3. จิตคิดจะลัก
 4. การน้อมมาเพื่อตน

พยาบาทในข้อใด เป็นเพียงกรรมยังไม่ถึงความเป็นกรรมบถ ?

 1. คิดให้พินาศ
 2. คิดให้เสียหาย
 3. คิดปองร้าย
 4. คิดเรื่องโกรธ

ความพยาบาท เป็นเหตุให้บุคคลประพฤติผิดเรื่องใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. เห็นผิด
 4. ประพฤติผิดในกาม

นิยตมิจฉาทิฏฐิทั้ง ๓ ปฏิเสธเรื่องใด ?

 1. กรรมและผลกรรม
 2. โลกนี้และโลกหน้า
 3. นรกสวรรค์
 4. ถูกทุกข้อ

พระพุทธศาสนาปฏิเสธนิยตมิจฉาทิฏฐิ ข้อใด ?

 1. นัตถิกทิฏฐิ
 2. อเหตุกทิฏฐิ
 3. อกิริยทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

มิจฉาทิฏฐิข้อใด มีโทษเบากว่าทิฏฐิอื่น ?

 1. นัตถิกทิฏฐิ
 2. อเหตุกทิฏฐิ
 3. อกิริยทิฏฐิ
 4. สักกายทิฏฐิ

อกุศลกรรมบถใด เพียงแต่คิดในใจก็สำเร็จเป็นกรรมบถ ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. มิจฉาทิฏฐิ

คิดว่า ผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มี จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศลเกิดขึ้น ทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

อกุศลกรรมบถข้อใด เกิดขึ้นได้ทั้ง ๓ ทวาร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. มุสาวาท
 4. อภิชฌา

กรรมบถใด จัดเป็นมโนกรรมฝ่ายกุศล ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อภิชฌา
 4. อพยาบาท

การประพฤติธรรมจริยาและสมจริยา เป็นเหตุได้สวรรค์สมบัติตรงกับข้อใด ?

 1. เกิดเป็นกษัตริย์
 2. เกิดเป็นพราหมณ์
 3. เกิดเป็นแพศย์
 4. เกิดเป็นเทวดา

ข้อใด จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางวาจา ?

 1. เว้นจากปาณาติบาต
 2. เว้นจากอทินนาทาน
 3. เว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร
 4. เว้นจากสัมผัปปลาปะ

พูดถ้อยคำที่มีหลักฐานและเหตุผล ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบถใด ?

 1. เว้นจากพูดเท็จ
 2. เว้นจากพูดคำหยาบ
 3. เว้นจากพูดส่อสียด
 4. เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

ข้อใด ไม่เป็นรากเหง้าของกุศลกรรมบถ ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. อพยาบาท
 4. สัมมาทิฏฐิ

ความปรองดอง เกิดขึ้นได้เพราะประพฤติกุศลกรรมบถใด ?

 1. เว้นจากพูดเท็จ
 2. เว้นจากพูดส่อเสียด
 3. เว้นจากพูดคำหยาบ
 4. เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ

ความเห็นแจ้งอริยสัจ ๔ จัดเป็นกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

ข้อใด เป็นอานิสงส์แห่งกุศลกรรมบถที่นำไปสู่สุคติ ?

 1. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
 2. เกิดเป็นมนุษย์
 3. เกิดเป็นเปรต
 4. เกิดเป็นอสุรกาย

ข้อใด เป็นเหตุให้ไปเกิดในพรหมโลก ?

 1. อกุศลกรรมบถ
 2. กุศลกรรมบถ
 3. อกุศลเจตนา
 4. อกุศลมูล