ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2543

ถาม โลกเดือดร้อนวุ่นวายในปัจจุบันนี้ เพราะขาดธรรมอะไร ?

ตอบ เพราะขาดธรรมคุ้มครองโลก 2 อย่างคือ

 1. หิริ ความละอายแก่ใจ
 2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว

ถาม บุคคลมีกาย วาจา ใจ งดงามเพราะปฏิบัติธรรมอะไร ?

ตอบ เพราะปฏิบัติธรรมอันทำให้งาม 2 อย่างคือ

 1. ขันติ ความอดทน
 2. โสรัจจะ ความเสงี่ยม

ถาม ทุจริต คืออะไร ? มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ ทุจริต คือประพฤติชั่ว ประพฤติเสียหาย มี 3 คือ

 1. ประพฤติชั่วด้วยกาย เรียก กายทุจริต
 2. ประพฤติชั่วด้วยวาจา เรียก วจีทุจริต
 3. ประพฤติชั่วด้วยใจ เรียก มโนทุจริต

ถาม คนที่รับปากรับคำเขาไว้แล้ว แต่ไม่ทำตามนั้นจัดเข้าในทุจริตข้อไหน ?

ตอบ จัดเข้าในวจีทุจริต


ถาม มูลเหตุที่ทำให้บุคคลทำความชั่วเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่า อกุศลมูล หมายถึงรากเง่าของอกุศล มี 3 คือ

 1. โลภะ อยากได้
 2. โทสะ คิดประทุษร้ายเขา
 3. โมหะ หลง ไม่รู้จริง

ถาม สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกว่าอะไร ? โดยย่อมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ โดยย่อมี 3 คือ

 1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
 2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
 3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

ถาม หลักธรรมดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 4 อย่างคือ

 1. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร
 2. สัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ
 3. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน

ถาม อันตรายของภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ ข้อไหนเป็นอันตรายที่สุด ? เพราะเหตุไร ?

ตอบ ข้อ 3 คือ เพลิดเพลินในกามคุณ ทะยานอยากได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป เป็นอันตรายที่สุด เพราะอันตรายข้ออื่น ๆ ย่อมรวมลงในกามคุณทั้งสิ้น


ถาม อธิษฐานธรรมคือธรรมที่ควรตั้งไว้ในใจ มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 4 อย่างคือ

 1. ปัญญา รอบรู้สิ่งที่ควรรู้
 2. สัจจะ ความจริงใจ คือประพฤติสิ่งใดก็ให้ได้จริง
 3. จาคะ สละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความจริงใจ
 4. อุปสมะ สงบใจจากสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ความสงบ

ถาม ผู้ที่ทำงานไม่สำเร็จผลตามที่มุ่งหมายเพราะขาดคุณธรรมอะไรบ้าง ?

ตอบ เพราะขาดอิทธิบาท คือ คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ ๔ อย่างคือ

 1. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
 2. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น
 3. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ
 4. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

ถาม อินทรีย์ 6 กับอารมณ์ 6 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

ตอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้

 • ตา เป็นใหญ่ในการเห็นอารมณ์ คือรูป
 • หู เป็นใหญ่ในการฟังอารมณ์ คือเสียง
 • จมูก เป็นใหญ่ในการสูดดมอารมณ์ คือกลิ่น
 • ลิ้น เป็นใหญ่ในการลิ้มอารมณ์ คือรส
 • กาย เป็นใหญ่ในการถูกต้องอารมณ์ คือโผฏฐัพพะ
 • ใจ เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ คือธรรม

ถาม อะไรเรียกว่า สัมผัส ?

ตอบ การกระทบกันระหว่างอายตนะภายในมี ตา เป็นต้น กับอายตนะ ภายนอก มี รูป เป็นต้น เกิดความรู้ขึ้น เรียกว่า จักขุวิญญาณ เป็นต้น ทั้ง 3 อย่างนี้ รวมกันในขณะเดียวกัน เรียกว่า สัมผัส


ถาม มละคือมลทิน หมายถึงอะไร ?

ตอบ หมายถึงกิเลสเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมอง ไม่ผ่องใส

ถาม มลทินข้อที่ 1 และข้อที่ 9 คืออะไร ? แก้ด้วยธรรมอะไร ?

ตอบ มลทินข้อที่ 1 คือ โกรธ แก้ด้วยเจริญเมตตา และ มลทินข้อที่ 9 คือ เห็นผิด แก้ด้วยสัมมาทิฏฐิ


ถาม เหตุให้เกิดประโยชน์ในปัจจุบันเรียกว่าอะไร ? มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่าทิฏฐธัมมิกัตถะ มี 4 อย่างคือ

 1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น
 2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา
 3. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี
 4. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควร

ถาม เมื่อปฏิบัติตามเหตุนั้นแล้วจะได้รับผลอะไร ?

ตอบ จะได้รับผล คือ ทรัพย์ ยศ ไมตรี เป็นต้นในปัจจุบัน


ถาม ตระกูลอันมั่งคั่งจะตั้งอยู่ได้นานเพราะสถานใดบ้าง ?

ตอบ เพราะสถาน 4 คือ

 1. แสวงหาพัสดุที่หายแล้ว
 2. บูรณะพัสดุที่คร่ำคร่า
 3. รู้จักประมาณในการบริโภคสมบัติ
 4. ตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นแม่เรือนพ่อเรือน

ถาม ฆราวาสผู้ครองเรือนควรตั้งอยู่ในธรรมข้อใดบ้าง ?

ตอบ ควรตั้งอยู่ในฆราวาสธรรม 4 คือ

 1. สัจจะ สัตย์ซื่อต่อกัน
 2. ทมะ รู้จักข่มจิตของตน
 3. ขันติ อดทน
 4. จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน

ถาม จงเขียนศีล 5 ข้อที่ 5 พร้อมทั้งคำแปล

ตอบ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี แปลความว่า เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท

ถาม สมบัติและวิบัติของอุบาสกอุบาสิกามีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี

 1. ประกอบด้วยศรัทธา
 2. มีศีลบริสุทธิ์
 3. ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือเชื่อกรรม ไม่เชื่อมงคล
 4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา
 5. บำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนา

ตรงข้ามกับสมบัติทั้ง 5 นี้ เป็นวิบัติของอุบาสกอุบาสิกา