ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2562

ถาม โลกเดือดร้อนวุ่นวายในปัจจุบันนี้ เพราะขาดธรรมอะไร ?

ตอบ เพราะขาดธรรมคุ้มครองโลก 2 อย่าง คือ

 1. หิริ ความละอายบาป
 2. โอตตัปปะ ความกลัวบาป

ถาม คนที่ทำอะไรมักพลั้งพลาด เพราะขาดธรรมอะไร ?

ตอบ เพราะขาดสติ ความระลึกได้ก่อนแต่จะทำ และขาดสัมปชัญญะ ความรู้ตัวในขณะทำ ฯ


ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ?

ตอบ

 • บุพพการี ได้แก่ บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน
 • กตัญญูกตเวที ได้แก่ บุคคลผู้รู้อุปการะที่ผู้อื่นทำแก่ตนแล้วทำตอบแทน

ถาม สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญเรียกว่าอะไร ? โดยย่อมีอะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ ฯ โดยย่อมี 3 คือ

 1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
 2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
 3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

ถาม รัตนะ 3 มีอะไรบ้าง ? รัตนะ 3 นั้น มีคุณอย่างไร ?

ตอบ รัตนะ 3 มี พระพุทธ 1 พระธรรม 1 พระสงฆ์ 1 ฯ มีคุณอย่างนี้ คือ

 1. พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตาม
 2. พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
 3. พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม

ถาม ผู้ที่ทำงานไม่สำเร็จผลตามที่มุ่งหมายเพราะขาดคุณธรรมอะไรบ้าง ?

ตอบ เพราะขาดอิทธิบาท คือ คุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่าง คือ

 1. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
 2. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น
 3. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ
 4. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

ถาม กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มีชื่อเรียกว่าอะไร ? คืออะไรบ้าง ?

ตอบ กรรมที่เป็นบาปหนักที่สุด มีชื่อเรียกว่า อนันตริยกรรม ฯ คือ

 1. มาตุฆาต ฆ่ามารดา
 2. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา
 3. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์
 4. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป
 5. สังฆเภท ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน

คิหิปฏิบัติ

ถาม ผู้หวังประโยชน์ปัจจุบันจะต้องปฏิบัติอย่างไรจึงจะได้สมหวัง ?

ตอบ ต้องปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 4 ประการ คือ

 1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ในการประกอบกิจการงาน ในการศึกษาเล่าเรียน ในการทำธุระหน้าที่ของตน
 2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาทั้งทรัพย์และการงานไม่ให้เสื่อมไป
 3. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว
 4. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้

ถาม อบายมุข คืออะไร ? ดื่มน้ำเมามีโทษอย่างไรบ้าง ?

ตอบ อบายมุข คือ เหตุเครื่องฉิบหาย ฯ ดื่มน้ำเมามีโทษ 6 อย่าง คือ

 1. เสียทรัพย์
 2. ก่อการทะเลาะวิวาท
 3. เกิดโรค
 4. ถูกติเตียน
 5. ไม่รู้จักอาย
 6. ทอนกำลังปัญญา

ถาม ความสุขของผู้ครองเรือนตามหลักพระพุทธศาสนาเกิดมาจากเหตุอะไรบ้าง ?

ตอบ เกิดจากเหตุ 4 อย่าง คือ

 1. สุขเกิดแต่ความมีทรัพย์
 2. สุขเกิดแต่การจ่ายทรัพย์บริโภค
 3. สุขเกิดแต่ความไม่ต้องเป็นหนี้
 4. สุขเกิดแต่ประกอบการงานที่ปราศจากโทษ