ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2558

ถาม อนุพุทธองค์แรก คือใคร ? สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ?

ตอบ อนุพุทธองค์แรก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ฯ สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะฟังพระธรรมเทศนาชื่ออนัตตลักขณสูตร ฯ


ถาม “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” เป็นคำอุทานของใคร ? เพราะเหตุใดจึงอุทานอย่างนั้น ?

ตอบ เป็นคำอุทานของยสกุลบุตร ฯ ที่งอุทานอย่างนั้นเพราะเห็นหมู่ชนบริวารนอนหลับมีอาการพิกลต่าง ๆ ดุจซากศพที่ทิ้งอยู่ในป่าช้า เกิดความสลดใจ คิดเบื่อหน่าย ฯ


ถาม พระธรรมเทศนาที่ได้ชื่อว่าอาทิตตปริยายสูตร เพราะเหตุไร ? พระพุทธองค์ทรงแสดงแก่ใคร ?

ตอบ เพราะแสดงสภาวธรรมเป็นของร้อน อันเหมาะแก่บุรพจรรยาของผู้ฟัง ฯ ทรงแสดงแก่พวกปุราณชฎิล ฯ


ถาม โกลิตะถามอุปติสสะว่า “ดูท่านไม่สนุกเหมือนในวันอื่น วันนี้ดูใจเศร้า ท่านเป็นอย่างไรหรือ ?” อุปติสสะตอบว่าอย่างไร ?

ตอบ ตอบว่า “โกลิตะ อะไรที่ควรดูในการเล่นนี้มีหรือ ? คนเหล่านี้ทั้งหมดยังไม่ทันถึง 100 ปี ก็จักไม่มีเหลือ จักล่วงไปหมด ดูการเล่นไม่มีประโยชน์อะไร ควรขวนขวายหาธรรมเครื่องพ้นดีกว่า” ฯ


ถาม พระโอวาทว่า “เราจักไม่ชูงวง เข้าไปสู่สกุล” พระพุทธองค์ตรัสแก่พระสาวกองค์ใด ? ที่ไหน ?

ตอบ ตรัสแก่พระมหาโมคคัลลานะ ฯ ที่บ้านกัลลวาลมุตตคาม แคว้นมคธ ฯ


ถาม พระมหากัสสปเถระ ชักชวนภิกษุสงฆ์ทำสังคายนารวบรวมพระธรรมวินัย ตั้งไว้เป็นแบบฉบับ เพื่อสมกับพระพุทธพจน์ที่ได้ประทานไว้เมื่อครั้งปรินิพพาน พระพุทธพจน์นั้นใจความว่าอย่างไร ?

ตอบ พระพุทธพจน์นั้นใจความว่า ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อย่างใด อันเราได้แสดงไว้แล้ว ได้บัญญัติไว้แล้ว ธรรมวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของท่านทั้งหลาย ในเมื่อเราล่วงไปแล้ว ฯ


ถาม บรรดาศิษย์ 16 คน ศิษย์คนใดนำพระธรรมเทศนาของพระพุทธองค์ไปบอกแก่พราหมณ์พาวรีผู้เป็นอาจารย์ ? พราหมณ์พาวรีฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ได้บรรลุธรรมชั้นไหน ?

ตอบ ปิงคิยมาณพ ฯ พราหมณ์พาวรีฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้ว ได้บรรลุธรรมชั้นเสขภูมิ ฯ


ถาม พระเถระและพระเถรีผู้มีชื่อต่อไปนี้ ได้รับเอตทัคคะในทางไหน ?

 1. พระมหากัจจายนะ
 2. พระโมฆราช
 3. พระราหุล
 4. ปฏาจาราเถรี
 5. อุบลวรรณาเถรี

ตอบ

 1. พระมหากัจจายนะ เป็นเอตทัคคะในทางอธิบายคำย่อให้พิสดาร
 2. พระโมฆราช เป็นเอตทัคคะในทางทรงจีวรเศร้าหมอง
 3. พระราหุล เป็นเอตทัคคะในทางผู้ใฝ่ใจศึกษาพระธรรมวินัย
 4. ปฏาจาราเถรี เป็นเอตทัคคะในทางทรงวินัย
 5. อุบลวรรณาเถรี เป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์

ศาสนพิธี

ถาม จงเขียนอุโบสถศีลข้อที่ 3 มาดู ฯ

ตอบ อุโบสถศีลข้อที่ 3 ว่า “อพฺรหฺมจริยา เวรมณี สิกฺขาปทํ สมาทิยามิ” ฯ


ถาม จงให้ความหมายของคาต่อไปนี้

 1. ปาฏิปุคคลิกทาน
 2. เภสัชทาน
 3. สลากภัต
 4. ผ้าวัสสิกสาฎก
 5. ผ้าอัจเจกจีวร

ตอบ

 1. ปาฏิปุคคลิกทาน คือทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะรูปนั้นรูปนี้
 2. เภสัชทาน คือการถวายเภสัช 5 ได้แก่ เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย
 3. สลากภัต คือภัตตาหารที่ทายกทายิกาถวายตามสลาก
 4. ผ้าวัสสิกสาฎก คือผ้าที่อธิษฐานสาหรับใช้นุ่งในเวลาอาบน้ำฝน หรืออาบน้ำทั่วไป
 5. ผ้าอัจเจกจีวร คือผ้าจำนำพรรษาที่ทายกรีบด่วนถวายก่อนวันออกพรรษา