ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. พระพุทธศาสนาสอนว่า สัตว์ทั้งหลายมีสุขมีทุกข์ต่างกัน เพราะข้อใด ?

 1. ยศ
 2. ทรัพย์
 3. อำนาจ
 4. กรรม

๒. พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า สิ่งใดเป็นกรรม ?

 1. เจตนา
 2. อารมณ์
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

๓. การกระทำประกอบด้วยเจตนาเป็นเหตุให้ไปเกิดในนรกหรือสวรรค์ คือข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๔. ผลแห่งกรรมดีที่บุคคลตายแล้วพึงได้รับในชาติหน้า เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. อคติ
 4. ภพชาติ

๕. สุคติ เป็นภูมิที่เกิดของสัตว์จำพวกใด ?

 1. มนุษย์
 2. สัตว์ดิรัจฉาน
 3. เปรต
 4. อสุรกาย

๖. ภูมิที่บุรุษเปลี้ยไปเกิดเป็นเปรต เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. ภพภูมิ
 4. ภพชาติ

๗. การกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. เจตนากรรม

๘. การกระทำทางกาย มีกี่อย่าง ?

 1. ๓ อย่าง
 2. ๔ อย่าง
 3. ๕ อย่าง
 4. ๖ อย่าง

๙. ทางทำความชั่วของสัตว์ทั้งหลายมีกี่อย่าง ?

 1. ๕ อย่าง
 2. ๘ อย่าง
 3. ๑๐ อย่าง
 4. ๑๒ อย่าง

๑๐. กรรรมเป็นทางไปสู่ทุคติ เช่น เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน คือข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๑๑. ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. โลภอยากได้
 2. ทำให้เสียชีวิต
 3. ลักของคนอื่น
 4. ปองร้ายคนอื่น

๑๒. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำปาณาติบาต ?

 1. อายุสั้น
 2. ยากจน
 3. คนนินทา
 4. ถูกใส่ร้าย

๑๓. บางคนเกิดมามีอายุสั้น เพราะชาติก่อนทำกรรมไม่ดีอะไร ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดปด
 4. พูดคำหยาบ

๑๔. อทินนาทาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. โลภอยากได้
 2. ทำให้เสียชีวิต
 3. ลักของคนอื่น
 4. ปองร้ายคนอื่น

๑๕. สั่งคนอื่นให้ลักทรัพย์ เป็นการทำผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๖. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำอทินนาทาน ?

 1. เสื่อมทรัพย์
 2. มีปัญญาเขลา
 3. มีโรคมาก
 4. เป็นคนพิการ

๑๗. การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. พยาบาท

๑๘. โรคชนิดใด มีสาเหตุเกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. โรคเอดส์
 2. โรคหัวใจ
 3. โรคไต
 4. โรคตับ

๑๙. การกระทำทางวาจา เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. เจตนากรรม

๒๐. การกระทำชั่วทางวาจา มีกี่อย่าง ?

 1. ๓ อย่าง
 2. ๔ อย่าง
 3. ๕ อย่าง
 4. ๖ อย่าง

๒๑. พูดเท็จ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. พยาบาท

๒๒. คนกล่าวมุสาวาท มีเจตนามุ่งให้เกิดผลเช่นไร ?

 1. ทำลาย
 2. ให้หวาดกลัว
 3. ให้แตกแยก
 4. ให้เข้าใจผิด

๒๓. ข้อใด เป็นผลกรรมของการพูดเท็จ ?

 1. โรคมาก
 2. ยากจน
 3. คนนินทา
 4. ถูกใส่ร้าย

๒๔. พูดยุยงทำให้เขาแตกแยกกัน เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๕. ข้อใด เป็นผลกรรมของการพูดส่อเสียด ?

 1. โรคมาก
 2. ยากจน
 3. คนนินทา
 4. แตกจากมิตร

๒๖. พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๗. พูดให้คนอื่นเจ็บใจแค้นใจ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๘. คนพูดจาหยาบคาย เป็นการกระทำชั่วทางใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๒๙. พูดไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้ เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๓๐. ไอ้โคโกง โคโง่ เจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้ เป็นคำพูดประเภทใด ?

 1. คำเท็จ
 2. คำหยาบ
 3. คำส่อเสียด
 4. คำเพ้อเจ้อ

๓๑. พูดโกหก พูดยุยง พูดคำหยาบ พูดไร้สาระ จัดเข้าในข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรมบถ
 3. อกุศลกรรมบถ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. เห็นของคนอื่นโลภอยากได้ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. คนมีใจพยาบาท เป็นคนมีนิสัยเช่นไร ?

 1. แค้นเคือง
 2. ปากร้าย
 3. มือไว
 4. ใจง่าย

๓๔. คิดปองร้ายคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๕. เห็นว่า บาปบุญไม่มีจริง เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. คนมิจฉาทิฏฐิ มีนิสัยอย่างไร ?

 1. โลภจัด
 2. โกรธจัด
 3. เห็นผิดเป็นชอบ
 4. อาฆาตมาดร้าย

๓๗. อกุศลกรรมบถควรหลีกเลี่ยง เพราะเหตุใด ?

 1. ทำให้ตกนรก
 2. เกิดเป็นเปรต
 3. เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. ทางทำกรรมไปสู่สุคติ เช่น เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา คือข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๓๙. กุศลกรรมบถ คือทางทำความดีของสัตว์ทั้งหลาย มีกี่อย่าง ?

 1. ๕ อย่าง
 2. ๘ อย่าง
 3. ๑๐ อย่าง
 4. ๑๒ อย่าง

๔๐. ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถ ?

 1. อนภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. กุศลกรรมบถข้อใด มุ่งสอนให้มีเมตตาต่อกัน ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักทรัพย์
 3. ไม่พูดเท็จ
 4. ไม่พูดส่อเสียด

๔๒. ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ได้รับผลเช่นไร ?

 1. มีสุขภาพดี
 2. มีทรัพย์
 3. มีคนเชื่อถือ
 4. มีปัญญา

๔๓. กุศลกรรมบถข้อที่ ๒ ตรงกับข้อใด ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นพูดเท็จ
 4. เว้นปองร้าย

๔๔. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดประเวณี จัดเข้าในข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรมบถ
 3. อกุศลกรรมบถ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๕. พูดเพื่อสมานฉันท์ ต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. เว้นพูดเท็จ
 2. เว้นพูดส่อเสียด
 3. เว้นพูดคำหยาบ
 4. เว้นพูดเพ้อเจ้อ

๔๖. กุศลกรรมบถใด สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ครองเรือน ?

 1. ไม่โลภ
 2. ไม่ผิดในกาม
 3. ไม่ปองร้าย
 4. ไม่เห็นผิด

๔๗. มโนกรรม คือการกระทำทางใด ?

 1. กาย
 2. วาจา
 3. ใจ
 4. เจตนา

๔๘. ข้อใด เป็นการทำความดีทางใจ ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. การไม่คิดร้ายต่อผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. สุจริตกรรม

๕๐. เห็นว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว เป็นกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ