ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2557

ถาม สิกขา และ สิกขาบท ได้แก่อะไร?

ตอบ

 • สิกขา ได้แก่ ข้อที่ควรศึกษา
 • สิกขาบท ได้แก่ พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ

ถาม อาบัติ คืออะไร? ว่าโดยชื่อมีอะไรบ้าง?

ตอบ อาบัติ คือโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้าม ฯ ว่าโดยชื่อมี

 1. ปาราชิก
 2. สังฆาทิเสส
 3. ถุลลัจจัย
 4. ปาจิตตีย์
 5. ปาฏิเทสนียะ
 6. ทุกกฏ
 7. ทุพภาสิต

ถาม จงอธิบายความหมายของอาบัติต่อไปนี้

 1. สเตกิจฉา
 2. สจิตตกะ

ตอบ

 1. ได้แก่อาบัติที่แก้ไขได้
 2. ได้แก่อาบัติที่ต้องเพราะมีเจตนา

ถาม ภิกษุฆ่ามนุษย์ ฆ่าสัตว์เดียรัจฉาน ต้องอาบัติอะไร?

ตอบ

 • ฆ่ามนุษย์ ต้องอาบัติปาราชิก
 • ฆ่าสัตว์เดียรัจฉาน ต้องอาบัติปาจิตตีย์

ถาม สังหาริมทรัพย์ และ อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์เช่นไร?

ตอบ

 • สังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์หรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ได้ เช่น สัตว์ เงินทอง เป็นต้น ฯ
 • อสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ทรัพย์หรือสิ่งของที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน ต้นไม้ เรือน เป็นต้น ฯ

ถาม ภิกษุมีความกำหนัด จับต้องกายอนุปสัมบัน ต้องอาบัติอะไร?

ตอบ

 • อนุปสัมบันเป็นหญิง ต้องอาบัติสังฆาทิเสส
 • อนุปสัมบันเป็นบัณเฑาะก์ ต้องอาบัติถุลลัจจัย
 • อนุปสัมบันเป็นชาย ต้องอาบัติทุกกฏ

ถาม อติเรกจีวร และผ้าจำนำพรรษา ได้แก่ผ้าเช่นไร?

ตอบ

 • อติเรกจีวร ได้แก่ผ้ายาว 8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้วขึ้นไป พอใช้ประกอบเข้าเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ นอกจากผ้าที่อธิษฐาน
 • ผ้าจำนำพรรษา ได้แก่ผ้าที่ทายกถวายแก่ภิกษุผู้ปวารณาออกพรรษาแล้ว

ถาม เภสัช 5 ได้แก่อะไรบ้าง?

ตอบ เภสัช 5 ได้แก่

 1. เนยใส
 2. เนยข้น
 3. น้ำมัน
 4. น้ำผึ้ง
 5. น้ำอ้อย

ถาม วัตรที่ภิกษุสามเณรจะต้องศึกษา เรียกว่าอะไร? มีทั้งหมดกี่ข้อ?

ตอบ เรียกว่าเสขิยวัตร ฯ มี 75 ข้อ ฯ


ถาม อธิกรณ์ อธิกรณสมถะ คืออะไร?

ตอบ

 • อธิกรณ์ คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องจัดต้องทำ
 • อธิกรณสมถะ คือธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์