ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2558

ถาม บุพพการี และ กตัญญูกตเวที หมายถึงบุคคลเช่นไร ?

ตอบ บุพพการี หมายถึงบุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที หมายถึงบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้ว และ ตอบแทน ฯ


ถาม พระธรรม คืออะไร ? มีคุณต่อผู้ปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบ พระธรรม คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ฯ มีคุณ คือย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว ฯ


ถาม บุญกิริยาวัตถุ คืออะไร ? โดยย่อมีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ คือสิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบำเพ็ญบุญ ฯ มี 3 ฯ คือ

 1. ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการบริจาคทาน
 2. สีลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศีล
 3. ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนา

ถาม ธรรมดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ? จงบอกมาสัก 2 ข้อ

ตอบ เรียกว่า จักร ฯ ได้แก่ (เลือกตอบเพียง 2 ข้อ)

 1. ปฏิรูปเทสวาสะ อยู่ในประเทศอันสมควร
 2. สัปปุริสูปัสสยะ คบสัตบุรุษ
 3. อัตตสัมมาปณิธิ ตั้งตนไว้ชอบ
 4. ปุพเพกตปุญญตา ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน

ถาม บุคคลผู้รักษาความยุติธรรมไว้ได้ ควรเว้นจากธรรมอะไร ? ธรรมนั้นมีอะไรบ้าง ?

ตอบ ควรเว้นจากอคติ 4 ฯ อคติ 4 นั้น ประกอบด้วย

 1. ความลำเอียงเพราะรักใคร่กัน เรียกว่า ฉันทาคติ
 2. ความลำเอียงเพราะไม่ชอบกัน เรียกว่า โทสาคติ
 3. ความลำเอียงเพราะเขลา เรียกว่า โมหาคติ
 4. ความลำเอียงเพราะกลัว เรียกว่า ภยาคติ

ถาม กรรมอันเป็นบาปหนักที่สุด ห้ามสวรรค์ ห้ามนิพพาน คือกรรมอะไร ? จงยกตัวอย่างสัก 3 ข้อ

ตอบ คืออนันตริยกรรม ฯ มี (เลือกตอบเพียง 3 ข้อ)

 1. มาตุฆาต ฆ่ามารดา
 2. ปิตุฆาต ฆ่าบิดา
 3. อรหันตฆาต ฆ่าพระอรหันต์
 4. โลหิตุปบาท ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงยังพระโลหิตให้ห้อขึ้นไป
 5. สังฆเภท ยังสงฆ์ให้แตกจากกัน

ถาม อานิสงส์แห่งการฟังธรรม มีอะไรบ้าง ?

ตอบ อานิสงส์แห่งการฟังธรรม มี

 1. ผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง
 2. สิ่งใดได้เคยฟังแล้ว แต่ไม่เข้าใจชัด ย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัด
 3. บรรเทาความสงสัยเสียได้
 4. ทำความเห็นให้ถูกต้องได้
 5. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส

คิหิปฏิบัติ

ถาม ธรรม 4 ประการ ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขในปัจจุบัน เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ฯ มี

 1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นในการประกอบกิจอันควร
 2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา ทั้งทรัพย์และการงานของตน ไม่ให้เสื่อมไป
 3. กัลยาณมิตตตา ความมีเพื่อนเป็นคนดี ไม่คบคนชั่ว
 4. สมชีวิตา ความเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้

ถาม มิตรมีหลายจำพวก อยากทราบว่ามิตรแท้ 4 จำพวกมีอะไรบ้าง ?

ตอบ มิตรแท้ 4 จำพวก มี

 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรแนะประโยชน์
 4. มิตรมีความรักใคร่

ถาม บุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาอย่างไร ?

ตอบ บุตรธิดาพึงปฏิบัติต่อมารดาบิดาอย่างนี้

 1. ท่านได้เลี้ยงมาแล้ว เลี้ยงท่านตอบ
 2. ทำกิจของท่าน
 3. ดำรงวงศ์สกุล
 4. ประพฤติตนให้เป็นคนควรรับทรัพย์มรดก
 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศให้ท่าน