ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2560

ถาม ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่จำพวก ? พระพุทธเจ้าสืบเชื้อสายมาจากชนชาติใด ?

ตอบ ประชาชนในชมพูทวีปมี 2 จำพวก คือ

 1. มิลักขะ เจ้าของถิ่นเดิม
 2. อริยกะ พวกอพยพมาใหม่

พระพุทธเจ้าสืบเชื้อสายมาจากชนชาติอริยกะ ฯ


ถาม พระนามและนามดังต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ?

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ
 2. พระนางเจ้าสิริมหามายา
 3. พระนันทะ
 4. วิศวามิตร
 5. นายฉันนะ

ตอบ

 1. พระเจ้าสุทโธทนะ เป็นพระราชบิดา
 2. พระนางเจ้าสิริมหามายา เป็นพระราชมารดา
 3. พระนันทะ เป็นพระกนิษฐภาดาต่างพระมารดา
 4. วิศวามิตร เป็นครูผู้สอนศิลปวิทยาเมื่อยังทรงพระเยาว์
 5. นายฉันนะ เป็นผู้ตามเสด็จในคราวออกผนวช

ถาม พระเจ้าสุทโธทนะ มีพระราชโอรสพระราชธิดากี่พระองค์ ? มีพระนาม ว่าอะไรบ้าง ?

ตอบ พระเจ้าสุทโธทนะมีพระราชโอรส 2 พระองค์ คือ

 1. พระสิทธัตถกุมาร
 2. พระนันทกุมาร

มีพระราชธิดา 1 พระองค์ คือพระนางรูปนันทา ฯ


ถาม เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไรจึงเสด็จออกบวช ? ทรงบวชได้กี่ปีจึงตรัสรู้ ?

ตอบ ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ ฯ ทรงบวชได้ 6 ปี จึงตรัสรู้ ฯ


ถาม เทศนากัณฑ์แรก ชื่ออะไร ? ปัจฉิมสักขิสาวก คือสาวกองค์สุดท้าย ที่ได้เห็นพระศาสดา ได้แก่ใคร ?

ตอบ เทศนากัณฑ์แรก ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฯ ปัจฉิมสักขิสาวก ได้แก่ พระสุภัททะ ฯ


ถาม ธรรมจักษุ ดวงตาเห็นธรรมนั้น คือเห็นว่าอย่างไร ? ได้เกิดขึ้นแก่ผู้ใดเป็นคนแรก ?

ตอบ ธรรมจักษุ คือเห็นว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับเป็นธรรมดา” ฯ เกิดแก่โกณฑัญญพราหมณ์เป็นคนแรก ฯ


ถาม คฤหัสถ์ที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรกคือใคร ? เพราะฟังธรรมอะไร ?

ตอบ คฤหัสถ์ที่บรรลุพระอรหัตผลคนแรก คือ ยสกุลบุตร ฯ บรรลุเพราะฟังอนุปุพพีกถา และอริยสัจ 4 ฯ


ถาม พระอัครสาวกทั้ง 2 องค์สำเร็จเป็นพระโสดาบันเพราะฟังธรรมจากใคร ?

ตอบ

 • พระสารีบุตร ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ
 • พระโมคคัลลานะ ฟังธรรมจากพระสารีบุตร

ศาสนพิธี

ถาม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่นิยมประกอบพิธีการบูชาเป็นพิเศษ ในปีหนึ่ง ๆ มีวันอะไรบ้าง ?

ตอบ วันวิสาขบูชา วันอัฏฐมีบูชา วันมาฆบูชา และวันอาสาฬหบูชา ฯ


ถาม ปาฏิบุคลิกทาน และ สังฆทาน หมายถึงอะไร ?

ตอบ

ปาฏิบุคลิกทาน หมายถึง ทานที่ถวายเจาะจงเฉพาะภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
สังฆทาน หมายถึง ทานที่ถวายแก่สงฆ์ ไม่เจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง