ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2546

ถาม โลกเดือดร้อนวุ่นวาย เพราะขาดธรรมอะไร ?

ตอบ เพราะขาดธรรมคุ้มครองโลก 2 อย่าง คือ

 1. หิริ ความละอายแก่ใจ
 2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัว ฯ

ถาม บุคคลมีกาย วาจา ใจ งดงาม เพราะปฏิบัติธรรมอะไร ?

ตอบ เพราะปฏิบัติธรรมอันทำให้งาม 2 อย่าง คือ

 1. ขันติ ความอดทน
 2. โสรัจจะ ความเสงี่ยม ฯ

ถาม รัตนะ 3 มีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี พระพุทธ 1 พระธรรม 1 พระสงฆ์ 1 ฯ

ถาม รัตนะ 3 นั้น มีคุณอย่างไร ?

ตอบ มีคุณอย่างนี้ คือ

 1. พระพุทธเจ้ารู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อนแล้ว สอนผู้อื่นให้รู้ตาม
 2. พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
 3. พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้กระทำตาม ฯ

ถาม ธรรมเป็นดุจล้อรถนำไปสู่ความเจริญ เรียกว่าอะไร ?

ตอบ เรียกว่า จักรธรรม ฯ

ถาม ปุพฺเพกตปุญฺญตา หมายความว่าอย่างไร ?

ตอบ หมายความว่า ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อน ฯ


ถาม ปธาน 4 มีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี

 1. สังวรปธาน เพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดาน
 2. ปหานปธาน เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว
 3. ภาวนาปธาน เพียรให้กุศลเกิดขึ้นในสันดาน
 4. อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม ฯ

ถาม เพียรระวังตนให้ห่างไกลจากสิ่งเสพติด จัดเข้าในปธานข้อไหน ?

ตอบ จัดเข้าในสังวรปธาน ฯ


ถาม จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้ ?

 1. ปัจจยปัจจเวกขณะ
 2. อภิณหปัจจเวกขณะ

ตอบ

 1. ปัจจยปัจจเวกขณะ คือ พิจารณาเสียก่อนจึงบริโภคปัจจัย 4 คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัช ไม่บริโภคด้วยตัณหา ฯ
 2. อภิณหปัจจเวกขณะ คือ พิจารณาทุก ๆ วันว่า เรามีความแก่ มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความแก่ เจ็บ ตายไปได้ เราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น เรามีกรรมเป็นของ ๆ ตน เราทำดี จักได้ดี ทำชั่ว จักได้ชั่ว ฯ

ถาม ธาตุกัมมัฏฐาน มีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี 4 คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุลม ฯ

ถาม กำหนดพิจารณาอย่างไร เรียกว่า ธาตุกัมมัฏฐาน ?

ตอบ กำหนดพิจารณากายนี้ ให้เห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ไฟ ลม ประชุมกันอยู่ ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ของเรา เรียกว่า ธาตุกัมมัฏฐาน ฯ


ถาม พาหุสัจจะ หมายความว่าอย่างไร ?

ตอบ หมายความว่า ความเป็นผู้เคยได้ยินได้ฟังมามาก ฯ

ถาม พาหุสัจจะ เป็นอริยทรัพย์อย่างหนึ่งนั้น อธิบายอย่างไร ?

ตอบ อธิบายว่า พาหุสัจจะ คือความเป็นผู้เคยได้ยินได้ฟังมามากนั้น ได้ชื่อว่าอริยทรัพย์ เพราะเป็นเหตุให้ได้อิฏฐผล มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และไมตรี เป็นต้น ทั้งไม่เป็นภาระแก่เจ้าของ และที่ดีพิเศษกว่าทรัพย์สินเงินทองทั่วไป คือ ยิ่งใช้ยิ่งมี ฯ


ถาม สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ ดำริอย่างไร ?

ตอบ คือ ดำริจะออกจากกาม 1 ดำริในอันไม่พยาบาท 1 ดำริในอันไม่เบียดเบียน 1 ฯ

ถาม มรรคมีองค์ 8 ข้อใดบ้างสงเคราะห์เข้าในสีลสิกขา ?

ตอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ สงเคราะห์เข้าในสีลสิกขา ฯ


ถาม บุคคลผู้สามารถยึดเหนี่ยวน้ำใจคนอื่นไว้ได้ เพราะตั้งอยู่ในธรรมอะไร ?

ตอบ ในสังคหวัตถุ 4 ฯ

ถาม ธรรมในข้อบนนั้น มีอะไรบ้าง ?

ตอบ มี

 1. ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
 2. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 4. สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว ฯ

ถาม อบายมุข คืออะไร ?

ตอบ คือ เหตุเครื่องฉิบหาย ฯ

ถาม ดื่มน้ำเมามีโทษอย่างไรบ้าง ?

ตอบ มีโทษ 6 อย่าง คือ

 1. เสียทรัพย์
 2. ก่อการทะเลาะวิวาท
 3. เกิดโรค
 4. ถูกติเตียน
 5. ไม่รู้จักอาย
 6. ทอนกำลังปัญญา ฯ