ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๖

พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ?

 1. เทพเจ้า
 2. ปาฏิหาริย์
 3. กรรม
 4. ไสยศาสตร์

การกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

สิ่งที่ใจเข้าไปยึดเหนี่ยวเป็นเหตุให้ทำกรรม เรียกว่าอะไร ?

 1. เจตนา
 2. เวทนา
 3. อารมณ์
 4. สังขาร

กรรมเป็นเหตุนำสัตว์ไปสู่สุคติและทุคติ เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมบถ
 2. กรรมลิขิต
 3. กรรมวิบาก
 4. กรรมกิเลส

ข้อใด ไม่ใช่อกุศลกรรมบถ ?

 1. อพยาบาท
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

ข้อใด เป็นทั้งอกุศลกรรมบถและรากเหง้าของอกุศลอื่น ?

 1. ปาณาติบาต
 2. พยาบาท
 3. อทินนาทาน
 4. มุสาวาท

ทรัพย์สมบัติ จัดเป็นอารมณ์ของอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

ข้อใด เป็นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางมโนทวาร ?

 1. กาเมสุมิจฉาจาร
 2. มุสาวาท
 3. ผรุสวาจา
 4. พยาบาท

ข้อใด เป็นองค์แห่งปาณาติบาต ?

 1. ของมีเจ้าของ
 2. สัตว์มีชีวิต
 3. พยายามพูด
 4. เรื่องไม่จริง

องค์แห่งปาณาติบาตที่ให้สำเร็จเป็นกรรมบถ คือข้อใด ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
 3. จิตคิดจะฆ่า
 4. สัตว์ตาย

ข้อใด เป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางวจีทวาร ?

 1. ฆ่าตัวตาย
 2. สั่งให้ฆ่า
 3. ถูกยิงตาย
 4. ลงมือฆ่า

ข้อใด เป็นวัตถุแห่งปาณาติบาต ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. สัตว์ตาย
 3. ทรัพย์สิน
 4. เมรัย

ข้อใด เป็นโทษของการทำปาณาติบาต ?

 1. ยากจน
 2. ถูกโรคเบียดเบียน
 3. ถูกใส่ร้าย
 4. ขาดคนนับถือ

ปาณะ ในคำว่า ปาณาติบาต โดยปรมัตถ์ได้แก่อะไร ?

 1. วัตถุสิ่งของ
 2. ร่างกาย
 3. ชีวิตินทรีย์
 4. อารมณ์

โลภะ เป็นสมุฏฐานให้เกิดอะไร ?

 1. ความรุนแรง
 2. ความอยากได้
 3. ความอาฆาต
 4. ความงมงาย

ข้อใด ไม่ใช่องค์แห่งอทินนาทาน ?

 1. วัตถุมีเจ้าของ
 2. ของส่วนตัว
 3. รู้ว่ามีเจ้าของ
 4. จิตคิดจะลัก

ข้อใด ไม่จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?

 1. วัตถุที่เขาทิ้ง
 2. วัตถุที่เขาหวง
 3. วัตถุมีเจ้าของ
 4. วัตถุที่เขาไม่ให้

ข้อใด เป็นผลของการทำอทินนาทาน ?

 1. ขัดสน
 2. ถูกใส่ความ
 3. อายุสั้น
 4. มีศัตรูคู่เวร

กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

ข้อใด เป็นผลของการทำกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. ถูกกล่าวหา
 2. อายุสั้น
 3. ทรัพย์สูญหาย
 4. หย่าร้าง

องค์แห่งมุสาวาทที่ให้สำเร็จเป็นกรรมบถ คือข้อใด ?

 1. เรื่องไม่จริง
 2. คิดจะพูดให้ผิด
 3. พยายามพูด
 4. คนอื่นเข้าใจ

คำพูดเช่นไร เรียกว่า ปิสุณวาจา ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

คำพูดมีเจตนาทำลายคนอื่นให้แตกแยก เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

คำพูดมีเจตนามุ่งทำลายเผาผลาญใจคนฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

ข้อใด เป็นกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางวจีทวาร ?

 1. กราบพระ
 2. สวดมนต์
 3. ฟังเทศน์
 4. นั่งสมาธิ

เจตนากล่าวถ้อยคำอันหาประโยชน์มิได้ เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

พูดอย่างไร จัดเป็นสัมผัปปลาปะ ?

 1. พูดโกหก
 2. พูดเพ้อเจ้อ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดคำหยาบ

เจตนาเป็นเหตุให้คนพูดเท็จ เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. ผรุสวาจา

คิดอย่างไร จัดเป็นพยาบาท ?

 1. คิดอยากได้
 2. คิดจะฆ่า
 3. คิดจองเวร
 4. คิดจะลัก

ข้อใด เป็นมโนกรรมอย่างเดียว ?

 1. ปาณาติบาต
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. อทินนาทาน
 4. กาเมสุมิจฉาจาร

สั่งให้เขาลักทรัพย์ เป็นกายกรรมเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

การเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นน้อมมาเพื่อตน เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อนภิชฌา

ข้อใด จัดเป็นวจีกรรม ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. มุสาวาท

อกุศลกรรมบถใด เกิดขึ้นด้วยอำนาจความโลภ ?

 1. มุสาวาท
 2. อภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

ข้อใด เป็นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางใจ ?

 1. มิจฉาทิฏฐิ
 2. อทินนาทาน
 3. ผรุสวาจา
 4. ปิสุณวาจา

ความเชื่อเรื่องใด จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ทำดีได้ดี
 2. ทานไม่มีผล
 3. ทำชั่วได้ชั่ว
 4. บุญมีผลดี

ความเห็นว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ จัดเป็นทิฏฐิใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. นัตถิกทิฏฐิ
 3. อเหตุกทิฏฐิ
 4. อกิริยทิฏฐิ

เมื่อผู้ประพฤติกุศลกรรมบถตายลง จะมีคติอย่างไร ?

 1. เข้าถึงทุคติ
 2. เข้าถึงอบาย
 3. เข้าถึงสุคติ
 4. เข้าถึงนรก

วิถีทางของบุคคลผู้ประพฤติอกุศลกรรมบถ ตรงกับข้อใด ?

 1. สวรรค์
 2. พรหม
 3. มนุษย์
 4. อสุรกาย

งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม เป็นกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

การไม่เบียดเบียนกันในโลก จัดเป็นอุปนิสัยใด ?

 1. สีลูปนิสัย
 2. ทานูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

การไม่คิดอยากได้ในทางผิดศีลธรรม เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

อพยาบาท เป็นเหตุงดเว้นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. ปิสุณวาจา

อโมหะ เป็นรากเหง้าของกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

การพูดให้เกิดความสมานฉันท์ ตรงข้ามกับข้อใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ผรุสวาจา
 3. ปิสุณวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

คำจริง คำแท้ คำมีหลักฐาน แก้อกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

เว้นจากการพูดยุยงให้แตกแยกกัน เป็นกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. เว้นมุสาวาท
 2. เว้นผรุสวาจา
 3. เว้นปิสุณวาจา
 4. เว้นสัมผัปปลาปะ

สัมมาทิฏฐิ โดยสภาวธรรม ได้แก่อะไร ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อนภิชฌา

ข้อใด เป็นการทำความดีทางกาย ?

 1. ไม่ลักขโมย
 2. ไม่เห็นผิด
 3. ไม่ละโมบ
 4. ไม่พยาบาท

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. วิมุตติ