ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๕

สัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นไปตามกรรม เป็นคำสอนของศาสนาใด ?

 1. คริสต์
 2. ซิกข์
 3. พุทธ
 4. ฮินดู

วิชากรรมบถ พุทธศาสนิกชนต้องศึกษาเรื่องใด ?

 1. กรรมฐาน
 2. ไตรสิกขา
 3. กรรม
 4. ไตรลักษณ์

ข้อใด เป็นภพภูมิที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายข้างฝ่ายดี ?

 1. สัตว์เดรัจฉาน
 2. อสูรกาย
 3. มนุษย์
 4. เปรต

ธรรมเป็นเหตุให้เกิดในทุคติคืออะไร ?

 1. กุศลกรรมบถ
 2. อกุศลกรรมบถ
 3. อนุสสติ
 4. กสิณ

ผู้ปรารถนาเกิดในสุคติจะต้องทำกรรมใด ?

 1. อกุศลกรรม
 2. กุศลกรรม
 3. บาปกรรม
 4. เจตนากรรม

ข้อใด เป็นความหมายของอกุศลกรรมบถ ?

 1. กรรมนำสัตว์ไปสู่สุคติภูมิ
 2. กรรมนำสัตว์ไปสู่ทุคติภูมิ
 3. กรรมนำสัตว์ไปสู่เทวภูมิ
 4. กรรมนำสัตว์ไปสู่มนุษยภูมิ

ข้อใดไม่ใช่อกุศลกรรมบถทางกาย ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุ มิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

มูลเหตุที่ทำให้สัตว์ประพฤติอกุศลกรรมบถ เรียกว่าอะไร ?

 1. กุศลมูล
 2. อกุศลมูล
 3. กุศลจิต
 4. อกุศลจิต

ข้อใด จัดเป็นการทำความดีทางกาย ?

 1. ไม่โลภอยากได้
 2. ไม่พยาบาทปองร้าย
 3. ไม่ลักของของคนอื่น
 4. ไม่เห็นผิดจากคลองธรรม

การกระทำที่จัดเป็นบุญเป็นบาป ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. เวทนา
 2. เจตนา
 3. อารมณ์
 4. กุศลมูล

ข้อใด จัดเป็นวจีกรรมในอกุศลกรรมบถ ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. พยาบาท

อกุศลกรรมบถข้อใด ไม่ได้เกิดขึ้นทางกายทวาร ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. กาเมสุ มิจฉาจาร

องค์แห่งปาณาติบาตข้อใด ทำให้สำเร็จเป็นกรรมบถ ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
 3. จิตคิดจะฆ่า
 4. สัตว์ตายด้วยความพยายาม

ปาณะ โดยสมมติสัจจะได้แก่อะไร ?

 1. ชีวิตินทรีย์
 2. สัตว์
 3. สังขาร
 4. วิญญาณ

ปาณาติบาต มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. โลภอยากได้
 2. ทำให้เสียชีวิต
 3. ลักของคนอื่น
 4. ปองร้ายคนอื่น

ฆ่าช้างเอางา มีโทษมากเพราะเหตุใด ?

 1. เป็นสัตว์ใหญ่
 2. เป็นสัตว์น่ารัก
 3. เป็นสัตว์แสนรู้
 4. เป็นสัตว์มีกำลัง

คนทำปาณาติบาต โดยมากมีจิตใจเช่นไร ?

 1. เจ้าเล่ห์
 2. มารยา
 3. มักโอ้อวด
 4. โหดเหี้ยม

ผลจากการล่วงละเมิดปาณาติบาตมีโทษเบาที่สุด ตรงกับข้อใด ?

 1. เป็นสัตว์เดรัจฉาน
 2. เป็นผู้มีอายุสั้น
 3. เกิดเป็นสัตว์นรก
 4. เกิดในอบายภูมิ

นายนันทะมีอาชีพฆ่าโคนำเนื้อไปขาย ได้รับผลกรรมใด ?

 1. เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน
 2. เกิดในนรกอเวจี
 3. เกิดเป็นอสูรกาย
 4. เกิดเป็นเปรต

ข้อใด จัดเป็นวัตถุแห่งอทินนาทาน ?

 1. ของที่เจ้าของลืมไว้
 2. ของที่เจ้าของโยนทิ้ง
 3. ของที่เจ้าของยกให้
 4. ของที่เจ้าของเสียสละ

ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นการประพฤติล่วงอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

ข้อใด จัดเป็นองค์แห่งอทินนาทาน ?

 1. จิตคิดจะฆ่า
 2. จิตคิดจะลัก
 3. จิตคิดจะเสพ
 4. จิตคิดจะพูดส่อเสียด

สั่งให้คนอื่นลักทรัพย์ เป็นอทินนาทานเกิดทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ถูกทุกข้อ

ข้อใด เป็นผลกรรมเกิดจากการล่วงละเมิดอทินนาทาน ?

 1. ทรัพย์สินสูญหาย
 2. รายได้เพิ่มพูน
 3. ตระกูลมั่งคั่ง
 4. อายุยั่งยืน

การประพฤติผิดในกาม ตรงกับสุภาษิตใด ?

 1. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
 2. พูดไปสองไพเบี้ย
 3. เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
 4. เจ้าชู้ไก่แจ้

กาเมสุมิจฉาจาร เกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. ไตรทวาร
 2. กายทวาร
 3. วจีทวาร
 4. มโนทวาร

ปรทารคมนะ หมายถึง การล่วงละเมิดในบุคคลใด ?

 1. คู่ครองตนเอง
 2. คู่ครองคนอื่น
 3. หญิงที่ญาติรักษา
 4. หญิงที่มารดารักษา

สทารสันโดษ มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. มากรักหลายใจ
 2. รักง่ายหน่ายเร็ว
 3. รักเดียวใจเดียว
 4. รักสามเส้า

การล่วงละเมิด กาเมสุมิจฉาจาร ส่งผลในชาติหน้าอย่างไร ?

 1. เกิดในสุคติ
 2. เกิดในทุคติ
 3. เกิดในพรหมโลก
 4. เกิดในเทวโลก

เจตนาเช่นไร เรียกว่ามุสาวาท ?

 1. เจตนาพูดเท็จ
 2. เจตนาพูดหยาบ
 3. เจตนาพูดส่อเสียด
 4. เจตนาพูดเพ้อเจ้อ

เจตนาเช่นไร เรียกว่า ผรุสวาจา ?

 1. เจตนาพูดเท็จ
 2. เจตนาพูดหยาบ
 3. เจตนาพูดส่อเสียด
 4. เจตนาพูดเพ้อเจ้อ

ปิสุณวาจา เป็นสาเหตุของปัญหาสังคมด้านใด ?

 1. หย่าร้าง
 2. เห็นแก่ตัว
 3. โหดร้าย
 4. แตกแยก

คนที่พูดมุสาเป็นอาจิณ ย่อมได้รับผลกรรมอย่างไร ?

 1. เกิดในนรก
 2. ถูกใส่ความ
 3. คนไม่เชื่อถือ
 4. ถูกทุกข้อ

คำพูดที่เป็นผรุสวาจา ผู้พูดมีเจตนาเช่นไร ?

 1. เจตนาหลอกลวง
 2. เจตนาร้าย
 3. เจตนาอยากได้
 4. เจตนาดี

เจตนาพูดเผาผลาญจิตของผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

พูดผรุสวาทเป็นนิตย์ ย่อมได้รับผลกรรมในข้อใด ?

 1. ได้ยินคำระคายหู
 2. ได้ยินคำไร้สาระ
 3. ได้ยินคำหลอกลวง
 4. ได้ยินคำเพ้อเจ้อ

คำพูดเช่นไร เรียกว่า สัมผัปปลาปะ ?

 1. คำพูดโกหก
 2. คำพูดส่อเสียด
 3. คำพูดเพ้อเจ้อ
 4. คำพูดหยาบคาย

การเพ่งเล็งทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อน้อมเข้ามาหาตน เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อนภิชฌา

ความคิดทำให้ผู้อื่นถึงความพินาศ เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อนภิชฌา

ข้อใด จัดเป็นองค์ของอภิชฌา ?

 1. คิดน้อมมาเป็นของตน
 2. ของที่เพ่งเล็งมีค่ามาก
 3. เจ้าของมีคุณมาก
 4. ผู้เพ่งเล็งมีกิเลสกล้า

โทษอันเกิดจากพยาบาทปองร้ายคนอื่น ตรงกับข้อใด ?

 1. เสียของรัก
 2. เสียอวัยวะ
 3. เสียทรัพย์สิน
 4. ถูกทุกข้อ

ความเห็นในข้อใด จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ทำชั่วได้ชั่ว
 2. ทำบุญได้บุญ
 3. ทำชั่วได้ดี
 4. ทำดีได้ดี

อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. ไตรทวาร

ข้อใด จัดเป็นธรรมจริยาและสมจริยาทางวาจา ?

 1. ละปาณาติบาต
 2. ละอทินนาทาน
 3. ละพยาบาท
 4. ละสัมผัปปลาปะ

หลักธรรมใด เป็นอุปนิสัยให้บรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ ?

 1. กุศลกรรมบถ
 2. อกุศลกรรมบถ
 3. กุศลมูล
 4. อกุศลมูล

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า อารมณ์ ?

 1. ส่วนแห่งธรรม
 2. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดถือ
 3. การเสวยอารมณ์
 4. สิ่งที่เป็นรากเง้า

บาลีข้อใด เป็นเครื่องรับรองผู้รักษาศีลว่า จะได้ไปสุคติ ?

 1. สีเลน สุคตึ ยนฺติ
 2. สีเลน โภคสมฺปทา
 3. สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ
 4. ตสฺมา สีล วิโสธเย

อุปนิสัยใด เป็นคุณลักษณะของผู้มีจิตใจเสียสละ ?

 1. ทานูปนิสัย
 2. สีลูปนิสัย
 3. ภาวนูปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

การประพฤติกุศลกรรมบถจะสำเร็จผลได้ ต้องมีเจตนาเช่นไร ?

 1. เจตนาก้าวล่วง
 2. เจตนาละเมิด
 3. เจตนาเพ่งเล็ง
 4. เจตนางดเว้น

กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในหลักธรรมใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. วิมุตติ