ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๕๓

พระพุทธศาสนาสอนว่า สุขทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเกิดจากอะไร ?

 • อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์
 • อำนาจพุทธานุภาพ
 • อำนาจแห่งเทพเจ้า
 • อำนาจวิบากกรรม

คำว่า กรรมบถ หมายถึง กรรมนำสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ใด ?

 • สุคติทุคติ
 • มนุษยโลก
 • เทวโลก
 • พรหมโลก

กุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่ดี ตรงกับข้อใด ?

 • สัตว์นรก
 • มนุษย์
 • อสุรกาย
 • เปรต

อกุศลกรรมบถนำสัตว์ให้ไปเกิดในกำเนิดที่เลว ตรงกับข้อใด ?

 • สัตว์ดิรัจฉาน
 • มนุษย์
 • เทวดา
 • พรหม

กรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเป็นกรรม ๓ อย่าง ยกเว้นข้อใด ?

 • กายกรรม
 • วจีกรรม
 • บุญกรรม
 • มโนกรรม

โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหตุให้บุคคลกระทำกรรมใด ?

 • บุญกรรม
 • อกุศลกรรม
 • กุศลกรรม
 • อโหสิกรรม

การกระทำจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องประกอบด้วยอะไร ?

 • ตัณหา
 • อภิชฌา
 • เจตนา
 • อารมณ์

ข้อใด ไม่จัดเข้าในอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 • ปาณาติบาต
 • สัมมาทิฏฐิ
 • พยาบาท
 • มิจฉาทิฏฐิ

อะไรเป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 • กุศลมูล ๓
 • สุจริต ๓
 • อกุศลมูล ๓
 • ทุจริต ๓

กรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ?

 • กายกรรม
 • วจีกรรม
 • มโนกรรม
 • ครุกรรม

ข้อใด ไม่จัดเข้าในกายกรรมฝ่ายอกุศล ?

 • ปาณาติบาต
 • อทินนาทาน
 • กาเมสุมิจฉาจาร
 • สัมผัปปลาปะ

ปาณาติบาต โดยมากเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 • กายทวาร
 • วจีทวาร
 • มโนทวาร
 • ถูกทุกข้อ

เมื่อว่าโดยอารมณ์ ปาณาติบาตมีอะไรเป็นอารมณ์ ?

 • รูปสมาบัติ
 • รูปชีวิตินทรีย์
 • อรูปสมาบัติ
 • อรูปชีวิตินทรีย์

ข้อใด ไม่จัดเป็นอรูปชีวิตินทรีย์ ?

 • รูป
 • เวทนา
 • สัญญา
 • สังขาร

ปาณาติบาตที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?

 • คิดจะฆ่า
 • พยายามฆ่า
 • ฆ่าเอง
 • สั่งให้คนอื่นฆ่า

ปาณาติบาตมีโทษมาก เพราะผู้ฆ่ามีกิเลสรุนแรง ตรงกับข้อใด ?

 • ฆ่าเพราะความแค้น
 • ฆ่าเพราะหิวข้าว
 • ฆ่าเพราะเข้าใจผิด
 • ฆ่าเพราะขาดสติ

พยายามฆ่า เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?

 • พยาบาท
 • ปาณาติบาต
 • ผรุสวาจา
 • อทินนาทาน

การกระทำอทินนาทาน เพราะมีโทสะเป็นมูล ตรงกับข้อใด ?

 • ลักเพราะตกทุกข์
 • ลักเพราะตกงาน
 • ลักเพราะแค้นใจ
 • ลักเพราะถูกยุยง

อทินนาทานมีโทษมาก เพราะขโมยของประเภทใด ?

 • ของประณีต
 • ของสำคัญ
 • ของผู้มีคุณธรรม
 • ถูกทุกข้อ

อทินนาทาน จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ?

 • รู้ว่ามีเจ้าของ
 • คิดจะลัก
 • พยายามลัก
 • ลักมาได้

อทินนาทานที่เกิดขึ้นทางวจีทวาร ตรงกับข้อใด ?

 • มีจิตคิดจะลัก
 • พยายามจะลัก
 • สั่งให้คนอื่นลัก
 • ลักด้วยตนเอง

รู้ว่ามีเจ้าของหวง เป็นองค์แห่งอกุศลกรรมบถข้อใด ?

 • อทินนาทาน
 • พยาบาท
 • กาเมสุมิจฉาจาร
 • ผรุสวาจา

ความผิดที่เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ตรงกับข้อใด ?

 • ไม่เคารพพ่อแม่
 • ไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่
 • ไม่พอใจคู่ครอง
 • ไม่ทำตามกติกา

สทารสันโดษ หมายถึงความพึงพอใจในเรื่องใด ?

 • ยศศักดิ์
 • คู่ครอง
 • การงาน
 • บริวาร

กาเมสุมิจฉาจารจะสำเร็จเป็นกรรมบถได้ ต้องเกิดทางทวารใด ?

 • กายทวาร
 • วจีทวาร
 • มโนทวาร
 • ถูกทุกข้อ

ความเสื่อมโทรมทางสังคมกรณีใด เกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?

 • ขายยาเสพติด
 • ลอบวางระเบิด
 • ละเมิดทางเพศ
 • ทุจริตคอรัปชั่น

มุสาวาทที่เกิดขึ้นจากความพยายามทางกาย ตรงกับข้อใด ?

 • แจ้งความเท็จ
 • ทำเอกสารเท็จ
 • เป็นพยานเท็จ
 • ให้การเท็จ

องค์แห่งมุสาวาทข้อใด ทำให้มุสาวาทสำเร็จเป็นกรรมบถ ?

 • เรื่องไม่จริง
 • จิตคิดจะพูด
 • พยายามพูด
 • คนอื่นเข้าใจ

มุสาวาทที่สำเร็จเป็นกรรมบถ ต้องมีลักษณะเช่นไร ?

 • คิดจะพูดเรื่องโกหก
 • คนอื่นได้ประโยชน์
 • คนอื่นเสียประโยชน์
 • คนพูดเสียประโยชน์

มุสาวาท เกิดผลกระทบโดยตรงต่อสังคมอย่างไร ?

 • คบหาไม่สนิทใจ
 • ชีวิตไม่ปลอดภัย
 • ทรัพย์สูญหาย
 • ไม่เอื้อเฟื้อต่อกัน

มุสาวาท ย่อมให้ผลในภายหน้าแก่ผู้กระทำอย่างไร ?

 • มีอายุสั้น
 • มีชีวิตขัดสน
 • เป็นคนบ้า
 • ไม่น่าเชื่อถือ

พูดคำหยาบคาย เรียกว่าอะไร ?

 • มุสาวาท
 • ผรุสวาจา
 • สัมผัปปลาปะ
 • ปิสุณวาจา

คำพูดยุยงทำให้คนอื่นเกิดความแตกแยก เรียกว่าอะไร ?

 • มุสาวาท
 • ผรุสวาจา
 • สัมผัปปลาปะ
 • ปิสุณวาจา

คำพูดที่ไม่เกิดประโยชน์ทั้งแก่ผู้พูดและผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 • มุสาวาท
 • ผรุสวาจา
 • สัมผัปปลาปะ
 • ปิสุณวาจา

ปิสุณวาจา จะสำเร็จเป็นกรรมบถในขณะใด ?

 • เมื่อคนอื่นเข้าใจ
 • เมื่อคนอื่นเกิดแตกแยก
 • เมื่อคนอื่นถูกด่า
 • เมื่อคนอื่นเสียประโยชน์

คำพูดที่เป็นผรุสวาจา ผู้พูดมุ่งถึงเจตนาใด ?

 • ประทุษร้าย
 • หลอกลวง
 • ให้แตกแยก
 • ให้เข้าใจผิด

ผู้พูดกล่าวผรุสวาจาด้วยเจตนาเช่นไร จึงไม่จัดเป็นผรุสวาจา ?

 • มีเจตนาร้าย
 • มีเจตนาหวังดี
 • มีเจตนาโลภ
 • มีเจตนาทำลาย

เพราะเหตุใด คำพูดอ่อนหวาน แต่คนพูดมีเจตนามุ่งจะทำลาย จึงจัดเป็นผรุสวาจา ?

 • มีจิตหยาบคาย
 • มีจิตเศร้าหมอง
 • มีจิตอ่อนโยน
 • มีจิตหลอกลวง

คิดละโมบอยากได้ของคนอื่นเอามาเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

 • อทินนาทาน
 • อนภิชฌา
 • อภิชฌา
 • อพยาบาท

มิจฉาทิฏฐิ โดยสภาวะ ได้แก่กิเลสใด ?

 • โลภะ
 • โทสะ
 • มานะ
 • โมหะ

ข้อใด เป็นกรรมบถและเป็นเหตุเกิดอกุศลกรรมบถเหล่าอื่น ?

 • ปาณาติบาต
 • อภิชฌา
 • ปิสุณวาจา
 • มุสาวาท

จิตที่สหรคตด้วยมิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุให้คนทำอกุศลกรรมใด ?

 • ฆ่าสัตว์
 • ลักทรัพย์
 • จองเวร
 • ถูกทุกข้อ

ความเห็นใด ปฏิเสธกรรมและผลแห่งกรรมอย่างสิ้นเชิง ?

 • สัมมาทิฏฐิ
 • มิจฉาทิฏฐิ
 • สักกายทิฏฐิ
 • สัสสตทิฏฐิ

กุศลกรรมบถที่เกิดขึ้นทางมโนทวารอย่างเดียว ตรงกับข้อใด ?

 • มิจฉาทิฏฐิ
 • อภิชฌา
 • สัมมาทิฏฐิ
 • มุสาวาท

บุคคลที่ไม่มีพยาบาทเกิดขึ้นในใจ ย่อมงดเว้นอกุศลกรรมใด ?

 • เห็นผิด
 • ลักทรัพย์
 • จองเวร
 • พูดโกหก

บุคคลประพฤติเช่นไร ได้ชื่อว่ามีเมตตากายกรรม ?

 • งดคิดร้ายกัน
 • งดทำร้ายกัน
 • งดปองร้ายกัน
 • งดให้ร้ายกัน

เห็นคนอื่นได้ดีแล้ว มีจิตพลอยอนุโมทนา จัดเป็นมโนกรรม เกิดขึ้นทางทวารใด ?

 • กายทวาร
 • วจีทวาร
 • มโนทวาร
 • ทุกทวาร

ผู้มีจิตตั้งมั่นในการเจริญพระกรรมฐาน แสดงว่ามีอุปนิสัยใด ?

 • ทานูปนิสัย
 • สีลูปนิสัย
 • ภาวนูปนิสัย
 • ถูกทุกข้อ

ข้อใด กล่าวเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาได้ถูกต้อง ?

 • ตัดกรรมได้
 • ถอนกรรมได้
 • แก้กรรมได้
 • เสวยผลกรรม

ข้อใด เป็นผลสูงสุดในการประพฤติกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ?

 • มีจิตหลุดพ้น
 • มีจิตใจมั่นคง
 • มีกายเรียบร้อย
 • มีปัญญารอบรู้