ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับประถมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. พระพุทธศาสนาสอนเรื่องอะไร ?

 1. กรรม
 2. ปาฏิหาริย์
 3. โชคลาง
 4. วิญญาณ

๒. สุคติ เป็นภูมิที่เกิดของสัตว์จำพวกใด ?

 1. มนุษย์
 2. สัตว์ดิรัจฉาน
 3. เปรต
 4. อสูรกาย

๓. คนเราเกิดมามีอายุสั้น มีโรคมาก เพราะชาติก่อนเคยทำกรรมใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ทรมานสัตว์
 3. ทำร้ายคนอื่นให้เดือดร้อน
 4. ถูกทุกข้อ

๔. ผลแห่งกรรมดีที่บุคคลตายแล้วพึงได้รับในชาติหน้า เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. อคติ
 4. ภพชาติ

๕. การกระทำทางกาย เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๖. การกระทำทางกาย มีกี่อย่าง ?

 1. ๓ อย่าง
 2. ๔ อย่าง
 3. ๕ อย่าง
 4. ๖ อย่าง

๗. ภูมิที่บุรุษเปลี้ยไปเกิดเป็นเปรต เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. ภพภูมิ
 4. ภพชาติ

๘. คนเกิดมาร่างกายพิการแต่กำเนิด เพราะกรรมชนิดใด ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดเท็จ
 4. พูดคำหยาบ

๙. สิ่งมีชีวิตทุกชนิด ในอกุศลกรรมบถข้อที่ ๑ หมายถึงข้อใด ?

 1. คน
 2. เทวดา
 3. สัตว์
 4. คนและสัตว์

๑๐. กรรมเป็นทางไปสู่ทุคติ เช่น เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน คือข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๑๑. คนเกิดมาหน้าตาสวยงาม รูปหล่อ รูปสวย เพราะกระทำกรรมใด ?

 1. ทำบุญด้วยเงิน
 2. ไม่อิจฉาริษยา
 3. มีเมตตากรุณา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำปาณาติบาต ?

 1. อายุสั้น
 2. ยากจน
 3. คนนินทา
 4. ถูกใส่ร้าย

๑๓. หากต้องการมีอายุยืนยาว ร่างกายแข็งแรง ควรงดเว้นกรรมใด ?

 1. พูดคำหยาบ
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดปด
 4. ฆ่าสัตว์

๑๔. บางคนเกิดมาอดอยากยากจนข้นแค้น เพราะชาติก่อนทำกรรมไม่ดีอะไร ?

 1. ฆ่าสัตว์
 2. ลักทรัพย์
 3. พูดปด
 4. พูดคำหยาบ

๑๕. อทินนาทาน มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. โลภอยากได้
 2. ทำให้เสียชีวิต
 3. ลักของคนอื่น
 4. ปองร้ายคนอื่น

๑๖. สั่งคนอื่นให้ลักทรัพย์ เป็นการทำผิดอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. มุสาวาท

๑๗. ข้อใด เป็นผลกรรมของผู้กระทำอทินนาทาน ?

 1. เสื่อมทรัพย์
 2. มีปัญญาเขลา
 3. มีโรคมาก
 4. เป็นคนพิการ

๑๘. การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. พยาบาท

๑๙. โรคชนิดใด มีสาเหตุเกิดจากกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. โรคไต
 2. โรคหัวใจ
 3. โรคเอดส์
 4. โรคตับ

๒๐. การทำผิดกาเมสุมิจฉาจาร ส่งผลในชาติหน้าอย่างไร ?

 1. เกิดในสุคติ
 2. เกิดในทุคติ
 3. เกิดในพรหมโลก
 4. เกิดในเทวโลก

๒๑. การกระทำทางวาจา เรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. เจตนากรรม

๒๒. การทำชั่วทางวาจา มีกี่อย่าง ?

 1. ๓ อย่าง
 2. ๔ อย่าง
 3. ๕ อย่าง
 4. ๖ อย่าง

๒๓. พูดเท็จ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. พยาบาท
 4. มุสาวาท

๒๔. คนพูดโกหก มีเจตนามุ่งให้เกิดผลเช่นไร ?

 1. ทำให้เข้าใจผิด
 2. ให้หวาดกลัว
 3. ให้แตกแยก
 4. ทำลาย

๒๕. ผู้มักพูดเท็จ พูดโกหก มีผลที่ได้รับคือข้อใด ?

 1. ขาดความเชื่อถือ
 2. ไม่มีคนคบ
 3. เป็นเหตุวิวาท
 4. หน้าตาหม่นหมอง

๒๖. ข้อใด เป็นผลกรรมของการพูดส่อเสียด ?

 1. โรคมาก
 2. แตกจากมิตร
 3. คนนินทา
 4. ยากจน

๒๗. พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น ตรงกับข้อใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๘. พูดให้คนอื่นเจ็บใจแค้นใจ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๙. คนพูดจาหยาบคาย เป็นการกระทำชั่วทางใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. พูดไร้สาระหาประโยชน์ไม่ได้ เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๓๑. พูดโกหก พูดยุยง พูดคำหยาบ พูดไร้สาระ จัดเข้าในข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรมบถ
 3. อกุศลกรรมบถ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๒. ไอ้โคโกง โคโง่ เจ้าจงลากเกวียนไปเดี๋ยวนี้ เป็นคำพูดประเภทใด ?

 1. คำเท็จ
 2. คำหยาบ
 3. คำส่อเสียด
 4. คำเพ้อเจ้อ

๓๓. เห็นของคนอื่นโลภอยากได้ เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๔. คนมีใจแค้นเคืองมองโลกในแง่ร้าย เป็นคนมีนิสัยเช่นไร ?

 1. พยาบาท
 2. ปากร้าย
 3. มือไว
 4. ใจง่าย

๓๕. คิดปองร้ายคนอื่นให้ได้รับความเดือดร้อน เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๖. ความพยาบาท นำไปสู่การสร้างอกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. ปิสุณวาจา
 4. ผรุสวาจา

๓๗. เห็นว่า บาปบุญไม่มีจริง เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. คนมิจฉาทิฏฐิ มีนิสัยอย่างไร ?

 1. โลภจัด
 2. โกรธจัด
 3. เห็นผิดเป็นชอบ
 4. อาฆาตมาดร้าย

๓๙. ความเชื่อที่ว่า ทำดีได้ดีมีที่ไหน ทำชั่วได้ดีมีถมไป เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อนภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๐. อกุศลกรรมบถควรหลีกเลี่ยง เพราะเหตุใด ?

 1. ทำให้ตกนรก
 2. เกิดเป็นเปรต
 3. เกิดเป็นสัตว์ดิรัจฉาน
 4. ถูกทุกข้อ

๔๑. บุคคลจะตกนรก เพราะสาเหตุใด ?

 1. มักฆ่าสัตว์
 2. ประพฤติผิดในกาม
 3. มักกล่าวคำเท็จ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. ทางทำกรรมไปสู่สุคติ เช่น เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา คือข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๔๓. กุศลกรรมบถข้อใด มุ่งสอนให้มีเมตตาต่อกัน ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์
 2. ไม่ลักทรัพย์
 3. ไม่พูดเท็จ
 4. ไม่พูดส่อเสียด

๔๔. ผู้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?

 1. มีสุขภาพดี
 2. มีทรัพย์
 3. มีคนเชื่อถือ
 4. มีปัญญา

๔๕. ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ ไม่ผิดประเวณี จัดเข้าในข้อใด ?

 1. กรรมบถ
 2. กุศลกรรมบถ
 3. อกุศลกรรมบถ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. พูดเพื่อสมานฉันท์ ต้องปฏิบัติตามกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. เว้นพูดเท็จ
 2. เว้นพูดส่อเสียด
 3. เว้นพูดคำหยาบ
 4. เว้นพูดเพ้อเจ้อ

๔๗. กุศลกรรมบถใด สร้างความไว้วางใจให้กับคู่ครองเรือน ?

 1. ไม่ละโมบ
 2. ไม่ผิดในกาม
 3. ไม่ปองร้าย
 4. ไม่เห็นผิด

๔๘. ข้อใด เป็นการทำความดีทางใจ ?

 1. อนภิชฌา
 2. อพยาบาท
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙ ผู้ดำเนินชีวิตตามกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?

 1. ทรัพย์สมบัติ
 2. รูปสมบัติ
 3. สวรรค์สมบัติ
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ข้อใด คืออานิสงส์ของศีล ?

 1. ไปสู่สุคติ
 2. ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์
 3. บรรลุนิพพาน
 4. ถูกทุกข้อ