ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย) ธรรมศึกษาชั้นเอก ระดับมัธยมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. ข้อใด เป็นคำแปลของกรรมบถ ?

 1. ทางทำกรรม
 2. ผลของกรรม
 3. การทำกรรม
 4. การชดใช้กรรม

๒. ข้อใด เป็นความหมายของกุศลกรรมบถ ?

 1. ทางแห่งความดี
 2. ทางแห่งกรรม
 3. ทางแห่งอบาย
 4. ทางก้าวหน้า

๓. ข้อใด ส่งผลให้ไปเกิดในสุคติภูมิ ?

 1. อกุศลกรรมบถ
 2. กุศลกรรมบถ
 3. อกุศลเจตนา
 4. อกุศลมูล

๔. การทำความดีความชั่วของสัตว์ เกิดขึ้นได้ทางใด ?

 1. การกระทำ
 2. คำพูด
 3. ความคิด
 4. ถูกทุกข้อ

๕. การทำความดีความชั่วของสัตว์ จำแนกออกเป็นกี่ประเภท ?

 1. ๒ ประเภท
 2. ๓ ประเภท
 3. ๔ ประเภท
 4. ๕ ประเภท

๖. การละเมิดทางเพศ เป็นอกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๗. การพูดโกหก เป็นอกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๘. การกระทำของสัตว์จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วได้ ต้องประกอบด้วยอะไร ?

 1. อารมณ์
 2. ความรู้สึก
 3. เหตุจูงใจ
 4. เจตนา

๙. ข้อใด เป็นมูลเหตุให้บุคคลประพฤติอกุศลกรรมบถ ?

 1. ความโลภ
 2. ความโกรธ
 3. ความหลง
 4. ถูกทุกข้อ

๑๐. เมื่อโทสะเกิดขึ้น หากระงับไม่ได้ จะทำให้คนเราทำความผิดใด ?

 1. ทำร้ายกัน
 2. ลักขโมยกัน
 3. นอกใจกัน
 4. เชื่อเรื่องงมงาย

๑๑. สั่งให้คนอื่นฆ่า จัดเป็นปาณาติบาตเกิดขึ้นทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางกายกับวาจา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๒. ความคิดใด เป็นองค์ประกอบในการทำความผิดปาณาติบาต ?

 1. คิดจะฆ่า
 2. คิดจะลัก
 3. คิดจะเสพ
 4. คิดจะพูดให้คลาดเคลื่อน

๑๓. โทษเบาที่สุดในการทำปาณาติบาต คือข้อใด ?

 1. ครอบครัวแตกแยก
 2. ขัดสนเงินทอง
 3. วิกลจริต
 4. อายุสั้น

๑๔. การทุจริตเงินอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. มุสาวาท
 4. พยาบาท

๑๕. ความละโมบโลภมาก ส่งผลให้คนเราทำอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. กาเมสุมิจฉาจาร
 3. ผรุสวาจา
 4. มุสาวาท

๑๖. ผู้ปรารถนาเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี ควรงดเว้นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. พยาบาท

๑๗. พฤติกรรมใด เรียกว่า กาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. คบชู้
 2. คบเพื่อน
 3. คบค้า
 4. คบคิด

๑๘. ข้อใด เป็นหญิงต้องห้ามในการทำกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. หญิงมีสามี
 2. หญิงมีญาติรักษา
 3. หญิงมีธรรมรักษา
 4. ถูกทุกข้อ

๑๙. สำนวนใด มีความหมายสอดคล้องกับกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. น้ำมาปลากินมด
 2. น้ำนิ่งไหลลึก
 3. จับปลาสองมือ
 4. น้ำขึ้นให้รีบตัก

๒๐. พูดอย่างไร เรียกว่า พูดส่อเสียด ?

 1. พูดโกหก
 2. พูดยุแยงให้แตกกัน
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเล่น

๒๑. คำพูดเช่นไร เรียกว่า ผรุสวาจา ?

 1. ไพเราะเสนาะหู
 2. ส่อเสียด
 3. โกหก
 4. หยาบคาย

๒๒. ข้อใด ถือว่าผู้พูดมีเจตนามุ่งทำลายจิตใจผู้ฟัง ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดคำหยาบ
 3. พูดส่อเสียด
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๒๓. คำดุด่าเช่นไร ไม่ถือเป็นผรุสวาจา ?

 1. ด่าเพราะสั่งสอน
 2. ด่าเพราะเกลียด
 3. ด่าเพราะโกรธ
 4. ด่าเพราะชัง

๒๔. การกล่าวถ้อยคำอันไร้ประโยชน์สำหรับผู้ฟัง เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๕. พูดเอาดีใส่ตัว เอาชั่วใส่ผู้อื่น เพราะไม่งดเว้นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๒๖. ข้อใด จัดเป็นอกุศลกรรมบถเกิดขึ้นทางใจ ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. การเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น จัดเป็นอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๒๘. คิดปองร้ายผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. พยาบาท
 2. อภิชฌา
 3. กายกรรม
 4. มโนกรรม

๒๙. ความพยาบาทเกิดขึ้นเพราะกิเลสใด ?

 1. โลภะ
 2. โทสะ
 3. โมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๓๐. ข้อใด เพียงแค่คิดก็เป็นความชั่วแล้ว ?

 1. อทินนาทาน
 2. มุสาวาท
 3. ผรุสวาจา
 4. พยาบาท

๓๑. การเห็นผิดจากคลองธรรม เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. สัมมาทิฏฐิ
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๓๒. คนมิจฉาทิฏฐิ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ชอบด่า
 2. อยากได้
 3. มักโกรธ
 4. เห็นผิดเป็นชอบ

๓๓. ความเห็นว่ามีอัตตาและโลกเที่ยงแท้ยั่งยืน เรียกว่าอะไร ?

 1. อุจเฉททิฏฐิ
 2. อกิริยทิฏฐิ
 3. นัตถิกทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

๓๔. ความเห็นว่าบาปบุญไม่มีจริง เรียกว่าอะไร ?

 1. อุจเฉททิฏฐิ
 2. อกิริยทิฏฐิ
 3. นัตถิกทิฏฐิ
 4. สัสสตทิฏฐิ

๓๕. กายกรรม ๓ จะสำเร็จความเป็นกรรมบถได้เพราะอะไร ?

 1. เจตนา
 2. อารมณ์
 3. เวทนา
 4. มูลเหตุ

๓๖. ข้อใด ไม่ใช่ธรรมจริยสมจริยาทางกาย ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นทำผิดในกาม
 4. เว้นพูดเท็จ

๓๗. เมื่ออนภิชฌาเกิดขึ้นบ่อย ๆ เป็นเหตุให้กระทำกุศลกรรมบถใด ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นทำผิดในกาม
 4. ถูกทุกข้อ

๓๘. การไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. สัมมาทิฏฐิ

๓๙. ข้อใด เป็นธรรมจริยสมจริยาทางวาจา ?

 1. เว้นฆ่าสัตว์
 2. เว้นลักทรัพย์
 3. เว้นพูดส่อเสียด
 4. ไม่คิดร้ายผู้อื่น

๔๐. เจตนาเป็นเหตุให้พูดคำหยาบ เรียกว่าอะไร ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปปลาปะ

๔๑. อนภิชฌา อพยาบาท สัมมาทิฎฐิ เป็นกุศลกรรมบถประเภทใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เป็นกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. อนภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. อพยาบาท

๔๓. อนภิชฌา มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. ไม่โลภอยากได้
 2. ไม่พูดมาก
 3. ไม่คิดมาก
 4. ไม่โกรธมาก

๔๔. ข้อใด เป็นกรรมบถเกิดขึ้นทางใจอย่างเดียว ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. อพยาบาท

๔๕. อนภิชฌา ตรงข้ามกับอกุศลกรรมบถใด ?

 1. อภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เกิดขึ้นจากกุศลมูลใด ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๗. ความเห็นใด เป็นสัมมาทิฏฐิ ?

 1. บาปบุญมีจริง
 2. บาปบุญไม่มีจริง
 3. โลกหน้าไม่มี
 4. ตายแล้วสูญ

๔๘. กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ จัดเข้าในอุปนิสัยข้อใด ?

 1. ทานุปนิสัย
 2. สีลุปนิสัย
 3. ภาวนุปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. อุปนิสัยใด ทำความโลภให้เบาบางลง ?

 1. ทานุปนิสัย
 2. สีลุปนิสัย
 3. ภาวนุปนิสัย
 4. ถูกทุกข้อ

๕๐. ในกรรมบถ ๒ อย่างนั้น กุศลกรรมบถ เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุจริต
 2. สุจริต
 3. กุศลมูล
 4. อกุศลมูล