ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๘

๑. พระพุทธศาสนาสอนว่า สิ่งที่สามารถทำให้คนกลายสภาพเป็นสัตว์ หรือเทวดาได้ คืออะไร ?

 1. เทพเจ้า
 2. ดวงชะตา
 3. กรรม
 4. พรหมลิขิต

๒. กรรมที่จะนำสัตว์ไปสู่ทุคติและสุคตินั้น เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมลิขิต
 2. กรรมบถ
 3. วิบากกรรม
 4. กรรมคติ

๓. การได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ เทวดา พรหม เรียกว่าอะไร ?

 1. สุคติ
 2. ทุคติ
 3. ภพ
 4. ภูมิ

๔. ในการทำความดีและความชั่ว มีอะไรเป็นใหญ่ ?

 1. เจตนา
 2. เหตุจูงใจ
 3. สิ่งล่อใจ
 4. อารมณ์

๕. “ทำความดีอย่ารู้ร้าง สร้างกุศลอย่ารู้โรย” มีความหมายตรงกับข้อใด ?

 1. กุศลมูล
 2. อกุศลมูล
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ

๖. การประพฤติผิดในกาม เกิดขึ้นโดยการกระทำทางใด ?

 1. ทางกาย
 2. ทางวาจา
 3. ทางใจ
 4. ทั้ง ๓ ทาง

๗. โลภอยากได้ของเขา เป็นกรรมชนิดใด ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๘. ข้อใด เป็นกายกรรมที่เกิดทางวาจา ?

 1. พูดเชิญชวน
 2. พูดเกี้ยวหญิง
 3. พูดหยาบคาย
 4. สั่งให้เขาลักทรัพย์

๙. การสั่นศีรษะปฏิเสธ เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิด จัดเป็นกรรมชนิดใด ?

 1. กายกรรม เกิดทางวจีทวาร
 2. วจีกรรม เกิดทางกายทวาร
 3. มโนกรรม เกิดทางกายทวาร
 4. กายกรรม เกิดทางกายทวาร

๑๐. การกระทำความชั่ว มีอะไรเป็นมูล ?

 1. กุศลมูล
 2. อกุศลมูล
 3. กุศลจิต
 4. อกุศลจิต

๑๑. บุคคลที่เบียดเบียนสัตว์ จะมีผลกรรมตรงกับข้อใด ?

 1. มีอุปสรรคมาก
 2. เจ็บไข้ได้ป่วย
 3. ชักหน้าไม่ถึงหลัง
 4. มีอายุสั้น

๑๒. อทินนาทาน ถึงความเป็นกรรมบถเมื่อใด ?

 1. ของนั้นมีเจ้าของหวง
 2. รู้ว่าของมีเจ้าของหวง
 3. มีจิตคิดจะลัก
 4. ลักมาได้ด้วยความพยายาม

๑๓. อทินนาทาน มีความหมายตามข้อใด ?

 1. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของทิ้ง
 2. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ให้
 3. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่หวง
 4. การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่สนใจ

๑๔. ข้อใด เป็นความหมายของกาเมสุมิจฉาจาร ?

 1. การนอกใจคู่ครองของตน
 2. การล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่น
 3. การล่วงละเมิดในฐานะที่ไม่ควรละเมิด
 4. ถูกทุกข้อ

๑๕. การพูดเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ผู้อื่น เรียกว่าอะไร ?

 1. พูดเท็จ
 2. พูดส่อเสียด
 3. พูดคำหยาบ
 4. พูดเพ้อเจ้อ

๑๖. ข้อใด ไม่เป็นปิสุณวาจา ?

 1. พูดให้เพื่อนรักตน
 2. พูดให้เพื่อนเกลียดกัน
 3. พูดทำลายความสามัคคี
 4. พูดให้เพื่อนเลิกคบคนชั่ว

๑๗. พูดคำหยาบ ตรงกับข้อใด ?

 1. ปิสุณวาจา
 2. ผรุสวาจา
 3. ปิยวาจา
 4. มุสาวาท

๑๘. ผรุสวาจา เกิดจากอกุศลมูลข้อใด ?

 1. โลภมูล-โทสมูล
 2. โทสมูล-โมหมูล
 3. โลภมูล-โมหมูล
 4. โมหมูลอย่างเดียว

๑๙. พูดเรื่องเช่นไร เรียกว่าพูดเพ้อเจ้อ ?

 1. เรื่องการเรียน
 2. เรื่องการออกกำลังกาย
 3. เรื่องส่วนตัวคนดัง
 4. เรื่องโรคติดต่อร้ายแรง

๒๐. ที่เรียกว่าอภิชฌานั้น คือข้อใด ?

 1. เจตนาเป็นเหตุละโมบ
 2. เจตนาเป็นเหตุคิดร้าย
 3. เจตนาเป็นเหตุงมงาย
 4. เจตนาเป็นเหตุปองร้าย

๒๑. ข้อใด จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. เจตนาเป็นเหตุเห็นผิด
 2. เจตนาเป็นเหตุเพ่งเล็ง
 3. เจตนาเป็นเหตุเสียสละ
 4. เจตนาเป็นเหตุปองร้าย

๒๒. ข้อใด จัดเป็นมโนกรรมล้วน ?

 1. อภิชฌา, พยาบาท, มิจฉาทิฏฐิ
 2. อภิชฌา, มิจฉาทิฏฐิ, สัมผัปลาป
 3. พูดเท็จ, พูดส่อเสียด, พูดคำหยาบ
 4. ฆ่าสัตว์, ลักทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม

๒๓. สัตวโลกชนิดใด ต่ำกว่ามนุษย์ ?

 1. สัตว์ดิรัจฉาน
 2. เปรต
 3. อสุรกาย
 4. ถูกทุกข้อ

๒๔. เพื่อพัฒนาชีวิตของตนให้พ้นปัญหา ควรปฏิบัติตามข้อใด ?

 1. บูชาราหู
 2. ทำพิธีตัดกรรม
 3. ทำพิธีเสริมดวงชะตา
 4. ไม่ประพฤติอกุศลกรรมบถ

๒๕. ข้อใด เป็นทั้งอกุศลกรรมบถและอกุศลมูล ?

 1. อภิชฌา
 2. ปาณาติบาต
 3. ผรุสวาจา
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๒๖. ข้อใด เป็นอารมณ์คือเหตุจูงใจให้เกิดอภิชฌา ?

 1. มนุษย์
 2. สัตว์
 3. สมบัติคนอื่น
 4. ถูกทุกข้อ

๒๗. ข้อใด เข้าข่ายมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ไม่เชื่อประเพณี
 2. ไม่เชื่อฟังครู
 3. ไม่เชื่อตำรา
 4. ไม่เชื่อศีลธรรม

๒๘. พูดส่อเสียด หมายถึงข้อใด ?

 1. พูดแซงผู้ใหญ่
 2. พูดให้แตกสามัคคี
 3. พูดทะลุกลางปล้อง
 4. พูดให้รำคาญ

๒๙. ผรุสวาจาข้อใด เป็นกรรมบถ ?

 1. พูดเหน็บให้เจ็บใจ
 2. ฝนตกก็แช่ง
 3. ฝนแล้งก็ด่า
 4. นินทาชาวบ้าน

๓๐. คำพูดใด ตรงกับคำว่า “น้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง” ?

 1. มุสาวาท
 2. ปิสุณวาจา
 3. ผรุสวาจา
 4. สัมผัปลาป

๓๑. มุสาวาทเป็นวจีกรรม เพราะ….. ?

 1. เกิดทางวจีทวารโดยมาก
 2. เกิดทางวจีทวารอย่างเดียว
 3. ไม่เกิดขึ้นทางกายทวาร
 4. ไม่เกิดทางมโนทวาร

๓๒. ความโกรธใด เป็นพยาบาทที่ถึงกรรมบถ ?

 1. โกรธว่าเขาด่าตน
 2. โกรธว่าเขาทำร้ายตน
 3. โกรธว่าเขาโกงตน
 4. โกรธแล้วคิดแช่งให้เขาตาย

๓๓. ความเห็นของใคร จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ?

 1. ดำเห็นว่ายาบ้าทำให้ขยัน
 2. แดงเห็นว่าเรียนไปก็ไร้ค่า
 3. ขาวเห็นว่าการพนันรวยเร็ว
 4. เหลืองเห็นว่าโกหกครูไม่บาป

๓๔. กุศลกรรมบถจัดเข้าในข้อใด ?

 1. ศีล
 2. สมาธิ
 3. ปัญญา
 4. ภาวนา

๓๕. พูดแต่คำมีประโยชน์ ชื่อว่าประพฤติกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. เว้นขาดจากมุสาวาท
 2. เว้นขาดจากปิสุณวาจา
 3. เว้นขาดจากผรุสวาจา
 4. เว้นขาดจากสัมผัปลาป

๓๖. คำพูดในข้อใด ตรงกับสำนวนว่า “น้ำร้อนปลาเป็น” ?

 1. พูดเพราะ แต่มุ่งร้าย
 2. พูดไม่เพราะ แต่หวังดี
 3. พูดเพราะและหวังดี
 4. พูดไม่เพราะและมุ่งร้าย

๓๗. “พูดอย่างมะนาวไม่มีน้ำ” ประพฤติผิดกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. เว้นขาดจากมุสาวาท
 2. เว้นขาดจากปิสุณวาจา
 3. เว้นขาดจากผรุสวาจา
 4. เว้นขาดจากสัมผัปลาป

๓๘. เครื่องมือสำหรับทำความดีที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ คือข้อใด ?

 1. กาย วาจา ใจ
 2. สถานที่
 3. กัลยาณมิตร
 4. ทรัพย์

๓๙. ผู้สนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ ชื่อว่ามี….. ?

 1. ทานุปนิสัย
 2. สีลุปนิสัย
 3. ภาวนุปนิสัย
 4. อุปนิสัย

๔๐. พระพุทธศาสนา แสดงการประพฤติธรรมทางกายไว้กี่ประการ ?

 1. ๕ ประการ
 2. ๔ ประการ
 3. ๓ ประการ
 4. ๒ ประการ

๔๑. ลักทรัพย์ชนิดใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. ของส่วนตัว
 2. ของส่วนรวม
 3. ของมีขนาดเล็ก
 4. ของไหว้เจ้า

๔๒. พูดเท็จอย่างไร ชื่อว่ามีโทษมาก ?

 1. พูดเรื่องสนุกสนาน
 2. พูดให้เขาเข้าใจผิด
 3. พูดเล่านิทานโกหก
 4. พูดหลอกเด็กให้กลัว

๔๓. “เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร” ประพฤติกุศลกรรมบถข้อใดจึงจะบรรลุผลตามนี้ ?

 1. เว้นจากปาณาติบาต
 2. เว้นจากอภิชฌา
 3. เว้นจากพยาบาท
 4. เว้นจากมิจฉาทิฏฐิ

๔๔. ข้อใด เป็นเพราะวิบากกรรมของมุสาวาทเมื่อชาติปางก่อน ?

 1. ถูกใส่ร้ายป้ายสี
 2. ถูกโกหกหลอกลวง
 3. ได้ยินแต่คำพูดสะเทือนใจ
 4. มีแต่ความขัดแย้งกับคนอื่น

๔๕. คิดปองร้ายในข้อใด ไม่จัดเป็นพยาบาท ?

 1. คน
 2. สัตว์
 3. สิ่งของ
 4. ถูกทุกข้อ

๔๖. ผู้ทำบาปประเภทใด ต้องตกนรก ?

 1. ทำบาปเอง
 2. ชักชวนคนอื่นให้ทำบาป
 3. ยินดีกับคนทำบาป
 4. ตกนรกทั้ง ๓ ประเภท

๔๗. คนประเภทใด ได้ชื่อว่าชั่วมากกว่า ?

 1. ฆ่าสัตว์เอง
 2. ชักชวนให้คนอื่นฆ่า
 3. ยินดีกับผู้ฆ่า
 4. ทั้งฆ่าเอง ทั้งชักชวนคนอื่น

๔๘. ผู้ปรารถนามรรค ผล นิพพาน ควรประพฤติเช่นไร ?

 1. เข้าป่าหนีหน้ามนุษย์
 2. สละทรัพย์สินทั้งหมด
 3. ประพฤติกุศลกรรมบถ
 4. รับประทานแต่ผักผลไม้

๔๙. “ทำนาบนหลังคน” ชื่อว่าประพฤติผิดกุศลกรรมบถข้อใด ?

 1. เว้นขาดจากอภิชฌา
 2. เว้นขาดจากพยาบาท
 3. เว้นขาดจากมุสาวาท
 4. เว้นขาดจากอทินนาทาน

๕๐. ผู้ประพฤติกุศลกรรมบถประเภทใด ได้ทั้งทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติ ?

 1. ประพฤติกุศลกรรมบถเอง
 2. ชักชวนให้คนอื่นประพฤติ
 3. ทั้งประพฤติเอง ทั้งชักชวนคนอื่น
 4. ทั้งไม่ประพฤติเอง ทั้งไม่ชักชวนคนอื่น