ปัญหาและเฉลยวิชาเบญจศีลเบญจธรรม  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๖

๑. พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อเรื่องใด ?

 1. ไสยศาสตร์
 2. ปาฏิหาริย์
 3. กรรม
 4. เทพเจ้า

๒. สิ่งใดสำคัญที่สุดในการกระทำกรรม ?

 1. เจตนา
 2. อารมณ์
 3. สังขาร
 4. การกระทำ

๓. กรรมที่ทำทางใจเรียกให้ถูกต้องเรียกว่าอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. จิตรกรรม

๔. ผลของกรรม ทางธรรมเรียกว่าอะไร ?

 1. บุญกรรม
 2. เวรกรรม
 3. วิบากกรรม
 4. เจตนากรรม

๕. กรรมบถ หมายถึงอะไร ?

 1. การทำความดี
 2. การทำความชั่ว
 3. การทำกรรม
 4. ทางเกิดแห่งกรรม

๖. ผู้มักโกรธจะได้รับผลคืออะไร ?

 1. อายุสั้น
 2. ผิวพรรณทราม
 3. เป็นม่าย
 4. หาคู่ครองมิได้

๗. สิ่งที่ทำลายความชั่ว เป็นความหมายของคำใด ?

 1. อกุศล
 2. กุศล
 3. กรรม
 4. กรรมบถ

๘. ข้อใด ไม่ใช่อกุศลกรรมบถ ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. ปาณาติบาต
 3. อทินนาทาน
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๙. ข้อใด จัดเป็นกุศลกรรมบถ ?

 1. พยาบาท
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. อนภิชฌา
 4. อทินนาทาน

๑๐. กรรมใด เป็นทั้งอกุศลกรรมบถ และรากเหง้าของอกุศลอื่นด้วย ?

 1. อภิชฌาและมิจฉาทิฏฐิ
 2. มิจฉาทิฏฐิและพยาบาท
 3. อภิชฌาและอทินนาทาน
 4. อภิชฌาและพยาบาท

๑๑. รถยนต์ ไม่จัดเป็นอารมณ์ของกรรมบถข้อใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. อทินนาทาน
 3. อภิชฌา
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๑๒. โทรศัพท์มือถือ ไม่จัดเป็นอารมณ์ของกรรมบถข้อใด ?

 1. อทินนาทาน
 2. อภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๑๓. ข้อใดไม่ใช่ปาณาติบาตที่เกิดทางกาย ?

 1. ใช้มีดฟันให้ตายเอง
 2. ทำกับดักให้ตกไปตาย
 3. ใช้ปืนยิงให้ตาย
 4. พูดสั่งให้คนอื่นฆ่า

๑๔. ปาณาติบาตที่เกิดทางวจีทวาร มีลักษณะเช่นไร ?

 1. ใช้มีดฟันให้ตายเอง
 2. พูดสั่งให้คนอื่นฆ่า
 3. ใช้ปืนยิงให้ตาย
 4. เขียนใบสั่งให้ฆ่า

๑๕. ปาณาติบาต มีองค์กี่ประการ ?

 1. ๓ ประการ
 2. ๔ ประการ
 3. ๕ ประการ
 4. ๖ ประการ

๑๖. เพราะเหตุใด ปาณาติบาต จึงจัดว่าเป็นทุกขเวทนา ?

 1. เพราะฆ่าด้วยความเจ็บปวด
 2. เพราะฆ่าด้วยความโลภ
 3. เพราะฆ่าด้วยความโกรธ
 4. เพราะฆ่าด้วยความหลง

๑๗. ข้อใด ไม่จัดเป็นองค์ของปาณาติบาต ?

 1. สัตว์มีชีวิต
 2. รู้ว่าสัตว์มีชีวิต
 3. พยายามฆ่า
 4. หลบหนี

๑๘. อทินนาทานในข้อใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. ขโมยมะม่วงจากสวนข้างบ้าน
 2. ขโมยเงินจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ
 3. ขโมยเงินจากตู้บริจาคในวัด
 4. ขโมยเงินของบิดา มารดา

๑๙. ปรทารคมนะ คือการประพฤติผิดในข้อใด ?

 1. ล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาว
 2. ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาว
 3. ล่วงละเมิดทางเพศภรรยาคนอื่น
 4. ล่วงละเมิดทางเพศภรรยาตนเอง

๒๐. กาเมสุมิจฉาจารในข้อใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. ประพฤติกับผู้สมยอม
 2. ประพฤติกับผู้มีคุณธรรม
 3. ประพฤติกับผู้ไม่ยินยอม
 4. ประพฤติกับญาติพี่น้อง

๒๑. มุสาวาท มีองค์กี่ประการ ?

 1. ๒ ประการ
 2. ๓ ประการ
 3. ๔ ประการ
 4. ๕ ประการ

๒๒. องค์ของมุสาวาทข้อสุดท้าย คือข้อใด ?

 1. จิตคิดจะพูดเท็จ
 2. เรื่องไม่จริง
 3. พยายามพูด
 4. คนอื่นรู้เรื่องนั้น

๒๓. ลักษณะของปิสุณวาจาคือข้อใด ?

 1. พูดหยาบ
 2. พูดให้แตกสามัคคี
 3. พูดไร้สาระ
 4. พูดหลอกลวง

๒๔. ข้อใด ไม่จัดเป็นผรุสวาจาที่เป็นกรรมบถ ?

 1. ด่าเพื่อนด้วยความโกรธ
 2. นักเรียนด่าครูที่ทำโทษตนเอง
 3. หลานด่าน้าที่ไม่ช่วยทำการบ้าน
 4. ครูด่านักเรียนที่ไม่ทำการบ้าน

๒๕. ข้อใด เป็นองค์ของผรุสวาจาที่ถึงความเป็นกรรมบถ ?

 1. มีคนถูกด่า
 2. มีจิตโกรธ
 3. ด่าต่อหน้า
 4. ด่าลับหลัง

๒๖. สัมผัปปลาปะ คือการพูดเช่นไร ?

 1. พูดเรื่องเที่ยวขณะเรียน
 2. พูดหลอกลวงครูขณะเรียน
 3. พูดคำหยาบขณะเรียน
 4. พูดยุให้เพื่อนแตกกันขณะเรียน

๒๗. ความโลภอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นเป็นของตน เรียกว่าอะไร ?

 1. อทินนาทาน
 2. อภิชฌา
 3. พยาบาท
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๒๘. ความโลภในข้อใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. อยากได้ทีวีในห้าง
 2. อยากได้ที่ดินหลวง
 3. อยากได้ที่ดินธรณีสงฆ์
 4. อยากได้โทรศัพท์ของเพื่อน

๒๙. ความคิดใดไม่จัดเป็นพยาบาท ?

 1. คิดให้เพื่อนที่เรียนเก่งกว่าสอบตก
 2. คิดให้ตนเองเรียนเก่งกว่าคนอื่น
 3. คิดให้ครูที่ลงโทษตนเองตกงาน
 4. คิดให้เพื่อนที่ด่าตนเองรถคว่ำ

๓๐. ข้อใด ไม่จัดเป็นโทษที่ผู้มีจิตพยาบาทจะได้รับ ?

 1. เจ็บป่วยหมดทางรักษา
 2. ทรัพย์สินสูญหาย
 3. ชีวิตมีอุปสรรค
 4. ไม่มีเพื่อน

๓๑. เห็นว่าฆ่าคนไม่เป็นบาป จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิข้อไหน ?

 1. นัตถิกทิฏฐิ
 2. อเหตุกทิฏฐิ
 3. อกิริยทิฏฐิ
 4. อุจเฉททิฏฐิ

๓๒. เห็นว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ตรงกับข้อใด ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. สัมมาสังกัปปะ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาวายามะ

๓๓. กรรมใด ให้ผลกว้างขวางและแรงกว่ากรรมอื่น ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. อนันตริยกรรม

๓๔. ผลของความดี ความชั่ว เรียกว่าอะไร ?

 1. กิเลส
 2. กรรม
 3. วิบาก
 4. อานิสงส์

๓๕. เจตนางดเว้นจากการทำความชั่วเรียกว่าอะไร ?

 1. ศีล
 2. เวรมณี
 3. สิกขาบท
 4. กุศล

๓๖. ผู้ไม่ต้องการถูกทำร้ายร่างกาย ควรงดเว้นจากกรรมใด ?

 1. ปาณาติบาต
 2. สัมผัปปลาปะ
 3. พยาบาท
 4. อภิชฌา

๓๗. ผู้ฆ่าสัตว์จะได้รับผลเช่นไร ?

 1. ทำกินไม่ขึ้น
 2. ล้มละลาย
 3. ตายโหง
 4. อายุสั้น

๓๘. ผู้เบียดเบียนสัตว์จะได้รับผลอย่างไร ?

 1. มีทุกข์มาก
 2. มีโรคมาก
 3. มีหนี้มาก
 4. มีศัตรูมาก

๓๙. คนที่งดเว้นจากอทินนาทานจะได้รับผลเช่นไร ?

 1. ไม่ถูกทำร้ายร่างกาย
 2. ไม่ถูกหลอกลวง
 3. ทรัพย์สินไม่หาย
 4. ไม่ถูกด่า

๔๐. คนที่งดเว้นจากมุสาวาทจะเป็นคนเช่นไร ?

 1. น่าเคารพ
 2. น่ารัก
 3. น่าเชื่อถือ
 4. น่าบูชา

๔๑. คำพูดไม่สุภาพแข็งกร้าว ตรงกับข้อใด ?

 1. ผรุสวาจา
 2. ปิสุณวาจา
 3. สัมผัปปลาปะ
 4. มุสาวาท

๔๒. การบรรลุเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ จัดเป็นสมบัติในข้อใด ?

 1. มนุษยสมบัติ
 2. สวรรคสมบัติ
 3. พรหมสมบัติ
 4. นิพพานสมบัติ

๔๓. คำว่า “ สีเลน โภคสมฺปทา ” มีความหมายเช่นไร ?

 1. ไปสวรรค์ได้ด้วยศีล
 2. มีทรัพย์สมบัติได้ด้วยศีล
 3. บรรลุนิพพานได้ด้วยศีล
 4. จิตสงบได้ด้วยศีล

๔๔. ผู้มีทานูปนิสัยสามารถกำจัดอะไรได้ ?

 1. ความโลภ
 2. ความโกรธ
 3. ความหลง
 4. ความไม่รู้

๔๕. ผู้มีสีลูปนิสัย ย่อมมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. ไม่โลภ
 2. เสียสละ
 3. ไม่เบียดเบียน
 4. ไม่จองเวร

๔๖. ผู้มีภาวนูปนิสัย ย่อมมีพฤติกรรมเช่นไร ?

 1. หมั่นให้ทาน
 2. รักษาศีล
 3. ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น
 4. พยายามทำความดี

๔๗. สิ่งที่เข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้ทำดีทำชั่ว เรียกว่าอะไร ?

 1. อุปนิสัย
 2. อารมณ์
 3. โกฏฐาสะ
 4. เวทนา

๔๘. เวทนา คืออะไร ?

 1. ความรู้สึก
 2. ความเจ็บปวด
 3. ความสงสาร
 4. ความปรารถนา

๔๙. ข้อใด เป็นรากเหง้าของการทำความดี ?

 1. กุศลมูล
 2. อกุศลมูล
 3. อุปนิสัย
 4. สุจริต

๕๐. กาย วาจา ใจ รวมเรียกว่าอะไร ?

 1. ไตรลักษณ์
 2. ไตรสรณะ
 3. ไตรทวาร
 4. ไตรสิกขา