ปัญหาและเฉลยวิชากรรมบถ (วินัย)  ธรรมศึกษาชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๔๗

๑. คนเราจะมีความสุขหรือความทุกข์ขึ้นอยู่กับอะไร ?

 1. ดวงชะตา
 2. ปาฏิหาริย์
 3. การกระทำ
 4. เทพเจ้า

๒. การตัดสินคนว่าดีหรือเลว พิจารณาจากสิ่งใด ?

 1. การกระทำ
 2. อารมณ์
 3. ความคิด
 4. คำพูด

๓. กรรมเป็นทางไปสู่สุคติหรือทุคติ เรียกว่าอะไร ?

 1. กรรมเวร
 2. กรรมคติ
 3. กรรมนิมิต
 4. กรรมบถ

๔. อะไรเป็นใหญ่ในการทำความดีหรือความชั่ว ?

 1. มูลเหตุ
 2. เจตนา
 3. สิ่งล่อใจ
 4. พรหมลิขิต

๕. สิ่งที่ใจเข้าไปยึดแล้วเป็นเหตุให้ทำกรรม เรียกว่าอะไร ?

 1. สุข
 2. เจตนา
 3. ทุกข์
 4. อารมณ์

๖. กายกรรม หมายถึงอะไร ?

 1. การกระทำทางกาย
 2. การกระทำทางคำพูด
 3. การกระทำทางความคิด
 4. การกระทำทุกวิถีทาง

๗.ข้อใด เป็นวจีกรรมที่เกิดทางกาย ?

 1. พูดทีเล่นทีจริง
 2. พูดโทรศัพท์
 3. สั่นศีรษะปฏิเสธ
 4. ดูละครทีวี

๘. ข้อใด เป็นมโนกรรมอย่างเดียว ?

 1. ปาณาติบาต
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. อทินนาทาน
 4. กาเมสุมิจฉาจาร

๙. ข้อใด เกิดทางกายทวารอย่างเดียว ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. กาเมสุมิจฉาจาร
 4. อทินนาทาน

๑๐. ข้อใด จัดเป็นกุศลกรรมบถ ?

 1. อนภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อทินนาทาน

๑๑. กรรมบถใด เกิดขึ้นเพราะความโลภอย่างเดียว ?

 1. อนภิชฌา
 2. พยาบาท
 3. อภิชฌา
 4. มิจฉาทิฏฐิ

๑๒. กรรมบถใด เกิดขึ้นเพราะความโกรธอย่างเดียว ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. พยาบาท
 3. มิจฉาทิฏฐิ
 4. อภิชฌา

๑๓. ข้อใด ไม่เป็นเหตุจูงใจให้ทำปาณาติบาต ?

 1. ปักษี
 2. ปักษา
 3. ปาณา
 4. ปรานี

๑๔. ข้อใด ไม่ใช่วัตถุแห่งอทินนาทาน ?

 1. อริยทรัพย์
 2. ลิขสิทธิ์
 3. ทรัพย์แผ่นดิน
 4. ทรัพย์มีเจ้าของ

๑๕. สัตว์ชนิดใด ควรฆ่าทิ้ง ?

 1. สุนัขบ้า
 2. ไก่เป็นหวัดนก
 3. วัวบ้า
 4. ไม่มีข้อถูก

๑๖. ฆ่าโดยอาการใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. ฆ่าเพื่อป้องกันตัว
 2. ฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
 3. ฆ่าเพราะบันดาลโทสะ
 4. ฆ่าเพราะป้องกันโรคติดต่อ

๑๗. การกระทำใด ไม่เป็นอทินนาทาน ?

 1. ยึดทรัพย์พ่อค้ายาบ้า
 2. บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
 3. ปลูกบ้านพักในป่าสงวน
 4. ทุจริตงบประมาณแผ่นดิน

๑๘. การสั่งบังคับให้คนอื่นไปขโมยของ เป็นอทินนาทานเกิดขึ้นทางทวารใด ?

 1. กายทวาร
 2. วจีทวาร
 3. มโนทวาร
 4. กายทวารกับมโนทวาร

๑๙. หากทุกคนไม่งดเว้นจากอทินนาทาน สังคมจะเป็นอย่างไร ?

 1. มีแต่ข่าวฆ่ากันตาย
 2. มีของหายทุกวัน
 3. เล่นการพนันทุกที่
 4. แทงลอตเตอรี่ทุกนัด

๒๐. หากทุกคนไม่งดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจาร สังคมจะเป็นอย่างไร ?

 1. มีแต่คนเผลอใจ
 2. มีแต่คนใฝ่ต่ำ
 3. มีแต่คนอำพราง
 4. ถูกทุกข้อ

๒๑. โรคชนิดใด มีกาเมสุมิจฉาจารเป็นสมุฏฐาน ?

 1. โรคเอดส์
 2. โรคไข้หวัดนก
 3. โรคเรื้อน
 4. โรคซาง

๒๒. คำว่า “ ยุแยงตะแคงรั่ว ” หมายถึงคำพูดเช่นไร ?

 1. คำเท็จ
 2. คำส่อเสียด
 3. คำหยาบ
 4. คำเพ้อเจ้อ

๒๓. มุสาวาทข้อใด สักว่าเป็นเพียงกรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นกรรมบถ ?

 1. เห็นบอกว่าไม่เห็น
 2. ได้ยินบอกว่าไม่ได้ยิน
 3. รู้บอกว่าไม่รู้
 4. พูดเรื่องเหลือเชื่อ

๒๔. ข้อใด ไม่ใช่ลักษณะแห่งปิสุณวาจา ?

 1. พูดใส่ร้ายคนทั่วไป
 2. พูดให้เขาทิ้งคนอื่นมารักตน
 3. พูดให้คนหนึ่งเกลียดอีกคนหนึ่ง
 4. พูดให้คนสองฝ่ายแตกแยกกัน

๒๕. ความตั้งใจของคนพูดปิสุณวาจา เพื่อให้เกิดผลอย่างไร ?

 1. เพื่อหลอกลวง
 2. เพื่อล้อเล่น
 3. เพื่อให้แตกแยก
 4. เพื่อให้เจ็บใจ

๒๖. ด่าใคร จึงสำเร็จเป็นกรรมบถ ?

 1. คนหูหนวก
 2. เพื่อนร่วมชาติ
 3. เทวดาฟ้าดิน
 4. เพื่อนต่างภาษา

๒๗. การพูดยุยงให้แตกความสามัคคีข้อใด มีโทษมากที่สุด ?

 1. ให้น้องไม่นับถือพี่
 2. ให้เด็กไม่เคารพครู
 3. ให้คนไม่เข้าวัด
 4. ให้คนขบถต่อชาติ

๒๘. ด่าอย่างไร มีโทษมาก ?

 1. ด่าต่อหน้า
 2. ด่าลับหลัง
 3. ด่าฝาก
 4. ด่าเพราะเมตตา

๒๙. ความรู้สึกเช่นไร เป็นอาการแห่งอภิชฌา ?

 1. ยักยอกของเขา
 2. ทะเยอทะยาน
 3. อยากได้โดยทุจริต
 4. กระวนกระวาย

๓๐. อภิชฌาที่สำเร็จเป็นกรรมบถ มีลักษณะเช่นไร ?

 1. อยากได้เป็นของตน
 2. อยากได้ชั่วคราว
 3. อยากได้อย่างเขา
 4. อยากได้อย่างนั้น

๓๑. คำว่า “ ปากปราศรัย น้ำใจเชือดคอ ” เป็นอาการแห่งอะไร ?

 1. อภิชฌา
 2. มิจฉาทิฏฐิ
 3. พยาบาท
 4. ผรุสวาจา

๓๒. การทำร้ายผู้บริสุทธิ์ ย่อมได้รับผลกรรมอย่างไร ?

 1. เจ็บป่วยอย่างหนัก
 2. ของรักสูญหาย
 3. ความร้ายเข้าบีฑา
 4. ถูกทุกข้อ

๓๓. เห็นว่า “ ฆ่าพระไม่บาป ” เป็นมิจฉาทิฏฐิอะไร ?

 1. นัตถิกทิฏฐิ
 2. อเหตุกทิฏฐิ
 3. อกิริยทิฏฐิ
 4. อุจเฉททิฏฐิ

๓๔. เห็นว่า “ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ” ข้อใดถูกต้อง ?

 1. สัมมาทิฏฐิ
 2. สัมมาสังกัปปะ
 3. สัมมาอาชีวะ
 4. สัมมาวายามะ

๓๕. ความเชื่อเช่นไร เป็นสัมมาทิฏฐิ ?

 1. เชื่อว่าพรหมลิขิต
 2. เชื่อว่าฟ้าดินลิขิต
 3. เชื่อว่ากรรมลิขิต
 4. เชื่อถือเรื่องมงคล

๓๖. การไม่คิดโลภอยากได้ของใคร หมายถึงข้อใด ?

 1. อโลภะ
 2. อโทสะ
 3. อโมหะ
 4. อโกธะ

๓๗. ความรู้สึกสบายใจในขณะระลึกถึงพระรัตนตรัย เรียกว่าอะไร ?

 1. ทุกขเวทนา
 2. โสมนัสสเวทนา
 3. โทมนัสสเวทนา
 4. อุเบกขาเวทนา

๓๘. ผู้ไม่คิดผูกอาฆาตว่า เขาได้ทำร้ายเรา เพราะมีธรรมข้อใด ?

 1. อโลภะ
 2. อภิชฌา
 3. อพยาบาท
 4. อนภิชฌา

๓๙. กุศลกรรมบถข้อใด จะสำเร็จได้ต้องมีเจตนา ?

 1. ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
 2. ไม่วิปริตผิดธรรม
 3. ไม่อยากได้ของเขา
 4. ไม่เฝ้าปองร้ายผู้อื่น

๔๐. รากเหง้าแห่งการทำความดี เรียกว่าอะไร ?

 1. กุศลมูล
 2. กุศลกรรม
 3. กุศลจิต
 4. กุศลเจตนา

๔๑. ได้ยินเสียงพระสวดมนต์แล้วมีจิตเบิกบาน เป็นกรรมอะไร ?

 1. กายกรรม
 2. วจีกรรม
 3. มโนกรรม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๒. บุคคลหว่านพืชเช่นใด ย่อมได้ผลเช่นนั้น ผู้มีความเห็นชอบ ย่อมได้รับผลเช่นไร ?

 1. ทุคติ
 2. สุคติ
 3. อบาย
 4. นิรยะ

๔๓. ลักษณะแห่งการพูดดีมีประโยชน์ ตรงกับข้อใด ?

 1. ประสานคน
 2. ประสานรอยร้าว
 3. ประสานประโยชน์
 4. ถูกทุกข้อ

๔๔. ผู้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งปวง วางท่อนไม้ วางศัสตรา หมายถึงใคร ?

 1. ผู้ละปาณาติบาต
 2. ผู้ละอทินนาทาน
 3. ผู้ละอพรหมจรรย์
 4. ผู้ละมุสาวาท

๔๕. คนมีอุปนิสัยชอบเสียสละ สามารถกำจัดอะไรได้ ?

 1. ความไม่รู้
 2. ความโกรธ
 3. ความหลง
 4. ความโลภ

๔๖. คนมีอุปนิสัยไม่ชอบทำร้ายใคร มีคุณธรรมใดเด่นชัด ?

 1. เมตตาสงสาร
 2. คนพาลไม่คบ
 3. คบแต่บัณฑิต
 4. มีจิตใจเผื่อแผ่

๔๗. ข้อใด เป็นทางแห่งความสะอาดกาย วาจา ใจ ?

 1. บูชาไฟ
 2. ไหว้พระอาทิตย์
 3. ไม่ผิดกุศลกรรมบถ
 4. งดเว้นอบายมุข

๔๘. ศีลเป็นเหตุให้ได้ไปสู่สุคติ หมายถึงให้ได้เกิดเป็นอะไร ?

 1. มนุษย์
 2. เทวดา
 3. พรหม
 4. ถูกทุกข้อ

๔๙. อะไรเป็นเหตุให้กษัตริย์ พราหมณ์ แพศย์ ศูทร คนจัณฑาล เสมอกันในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ ?

 1. การศึกษาธรรม
 2. การประพฤติธรรม
 3. ความยุติธรรม
 4. การสนทนาธรรม

๕๐. “ รักสุขหวังสบาย อย่าลืมสร้างทางกุศล ” ทางกุศลคือข้อใด ?

 1. กุศลมูล
 2. อกุศลมูล
 3. กุศลกรรมบถ
 4. อกุศลกรรมบถ