ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2560

ถาม สังคมทุกวันนี้เกิดความวุ่นวาย เพราะขาดธรรมอะไรบ้าง ?

ตอบ เพราะขาดธรรมเป็นโลกบาล 2 อย่าง คือ

 1. หิริ ความละอายแก่ใจในการประพฤติชั่ว
 2. โอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อผลของการประพฤติชั่ว

ถาม สติ แปลว่าอะไร ? เพราะเหตุไรจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก ?

ตอบ สติ แปลว่า ความระลึกได้ ฯ เพราะช่วยให้สำเร็จกิจในทางที่ดี จึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมาก ฯ


ถาม พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ได้ชื่อว่ารัตนะ เพราะเหตุไร ?

ตอบ เพราะเป็นของมีคุณค่าและหาได้ยาก เหมือนเพชรนิลจินดามีค่ามาก นำประโยชน์และความสุขมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ ฯ


ถาม ไตรลักษณ์ ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ ไตรลักษณ์ ได้แก่

 1. อนิจจตา ความเป็นของไม่เที่ยง
 2. ทุกขตา ความเป็นทุกข์
 3. อนัตตตา ความเป็นของไม่ใช่ตน

ถาม ผู้ที่ทำงานไม่สำเร็จผลตามที่มุ่งหมายเพราะขาดคุณธรรมอะไรบ้าง ?

ตอบ เพราะขาดอิทธิบาท คือคุณเครื่องให้สำเร็จความประสงค์ 4 อย่าง คือ

 1. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น
 2. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น
 3. จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้นไม่วางธุระ
 4. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น

ถาม ธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี คืออะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ ธรรมอันเป็นเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดี คือ นิวรณ์ 5 มี

 1. กามฉันท์ พอใจรักใคร่ในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้น
 2. พยาบาท ปองร้ายผู้อื่น
 3. ถีนมิทธะ ความที่จิตหดหู่และเคลิบเคลิ้ม
 4. อุทธัจจกุกกุจจะ ฟุ้งซ่านและรำคาญ
 5. วิจิกิจฉา ลังเลไม่ตกลงใจ

ถาม คำว่า เจรจาชอบ ในมรรคมีองค์ 8 นั้น คือเจรจาอย่างไร ?

ตอบ คือเว้นจากพูดเท็จ เว้นจากพูดส่อเสียด เว้นจากพูดคำหยาบ และเว้นจากพูดเพ้อเจ้อ ฯ


คิหิปฏิบัติ

ถาม มิตรแท้ที่ควรคบ มีกี่ประเภท ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 4 ประเภท ฯ คือ

 1. มิตรมีอุปการะ
 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์
 3. มิตรแนะประโยชน์
 4. มิตรมีความรักใคร่

ถาม อบายมุข 4 มีอะไรบ้าง ?

ตอบ อบายมุข 4 มี

 1. ความเป็นนักเลงหญิง
 2. ความเป็นนักเลงสุรา
 3. ความเป็นนักเลงเล่นการพนัน
 4. ความคบคนชั่วเป็นมิตร

ถาม ดื่มน้ำเมามีโทษอย่างไรบ้าง ?

ตอบ มีโทษ 6 อย่าง คือ

 1. เสียทรัพย์
 2. ก่อการทะเลาะวิวาท
 3. เกิดโรค
 4. ถูกติเตียน
 5. ไม่รู้จักอาย
 6. ทอนกำลังปัญญา