ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2559

ถาม ในทางโลก ดูคนงามที่รูปร่างหน้าตา ส่วนในทางพระพุทธศาสนาดูคนงามที่ไหน ?

ตอบ ในทางพระพุทธศาสนา ดูคนงามกันที่มีคุณธรรมอันทำให้งาม 2 ประการ คือ ขันติ ความอดทน และโสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ฯ


ถาม ในโลกนี้ มีบุคคลประเภทใดบ้างที่หาได้ยาก ?

ตอบ มี 2 ประเภท คือ

 1. บุพพการี บุคคลผู้ทาอุปการะก่อน
 2. กตัญญูกตเวที บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทาแล้ว และทาตอบแทนท่าน

ถาม พระรัตนตรัย กับไตรสรณคมน์ เป็นอย่างเดียวกัน หรือต่างกันอย่างไร ? การเปล่งวาจาถึงรัตนะ 3 เป็นที่พึ่ง จัดเป็นอย่างไหน ใน 2 อย่างนั้น ?

ตอบ

ต่างกัน คือ พระรัตนตรัย ได้แก่ หมวด 3 แห่งรัตนะ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ส่วนไตรสรณคมน์ ได้แก่ การถึง (เข้าถึง) พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ ฯ

การเปล่งวาจาถึงรัตนะ 3 เป็นที่พึ่ง จัดเป็นไตรสรณคมน์ ฯ


ถาม ภิกษุสามเณรผู้บวชใหม่ควรเว้นอันตราย 4 อย่าง คืออะไรบ้าง ?

ตอบ ควรเว้นอันตราย 4 อย่าง คือ

 1. อดทนต่อคำสอนไม่ได้ คือเบื่อหน่ายต่อคำสั่งสอนขี้เกียจทำตาม
 2. เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง ทนความอดอยากไม่ได้
 3. เพลิดเพลินในกามคุณ ทะยานอยากได้สุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป
 4. รักผู้หญิง

ถาม กายกับใจของเรานี้แบ่งออกเป็นกี่กอง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ แบ่งออกเป็น 5 กอง คือ

 1. กองรูป
 2. กองเวทนา
 3. กองสัญญา
 4. กองสังขาร
 5. กองวิญญาณ

ถาม อินทรีย์ 6 กับอารมณ์ 6 มีความสัมพันธ์กันอย่างไร ?

ตอบ มีความสัมพันธ์กันอย่างนี้

 • ตา เป็นใหญ่ในการเห็นอารมณ์คือรูป
 • หู เป็นใหญ่ในการฟังอารมณ์คือเสียง
 • จมูก เป็นใหญ่ในการสูดดมอารมณ์คือกลิ่น
 • ลิ้น เป็นใหญ่ในการลิ้มอารมณ์คือรส
 • กาย เป็นใหญ่ในการถูกต้องอารมณ์คือโผฏฐัพพะ
 • ใจ เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์คือธรรม

ถาม เมื่อโลกธรรม 8 เกิดขึ้นแก่ตน ควรพิจารณาอย่างไร ?

ตอบ ควรพิจารณาว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา ก็สักแต่ว่าเกิดขึ้น มันไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาเห็นแล้วก็อย่ายินดีในส่วนที่น่าปรารถนา และอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่น่าปรารถนา ฯ


คิหิปฏิบัติ

ถาม ฆราวาสผู้ครองเรือนควรตั้งอยู่ในธรรมข้อใดบ้าง ?

ตอบ ควรตั้งอยู่ในฆราวาสธรรม 4 คือ

 1. สัจจะ สัตย์ซื่อต่อกัน
 2. ทมะ รู้จักข่มจิตของตน
 3. ขันติ อดทน
 4. จาคะ สละให้ปันสิ่งของของตนแก่คนที่ควรให้ปัน

ถาม การคบคนชั่วเป็นมิตร เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างไร ?

ตอบ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างนี้ คือการร่วมกินร่วมนอน ร่วมเที่ยว ร่วมพรรคร่วมพวก ร่วมไปมาหาสู่กับคนชั่ว มักจะถูกคนชั่วชักจูงไปในทางชั่ว
เช่น คนไม่เคยเป็นนักเลงหญิง ไม่ติดสุรา ไม่เล่นการพนัน ไม่เป็นอันธพาล ก็ย่อมถูกชักจูงไปจนกลายเป็นนักเลงหญิงเป็นต้นได้ ฯ


ถาม ศิษย์ที่ดีพึงปฏิบัติต่อครูอาจารย์ อย่างไรบ้าง ?

ตอบ พึงปฏิบัติต่อท่านด้วยสถาน 5 อย่างนี้ คือ

 1. ด้วยลุกขึ้นยืนรับ
 2. ด้วยเข้าไปยืนคอยรับใช้
 3. ด้วยเชื่อฟัง
 4. ด้วยอุปัฏฐาก
 5. ด้วยเรียนศิลปวิทยาโดยเคารพ