ปัญหาและเฉลยวิชาธรรม  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2554

ถาม บุพพการีและกตัญญูกตเวทีได้แก่บุคคลเช่นไร ?

ตอบ บุพพการีได้แก่บุคคลผู้ทำอุปการะก่อน กตัญญูกตเวที ได้แก่บุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทไแล้ว และตอบแทน ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าคือใคร ? ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์อย่างไร ?

ตอบ คือท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบด้วย กาย วาจา ใจ ตามพระธรรมวินัย ฯ ทรงสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสมควรแกความปฏิบัติ ฯ


ถาม เห็นผิดจากคลองธรรม คือเห็นอย่างไร ? จัดเข้าในทุจริตข้อไหน ?

ตอบ คือเห็นผิดจากความเป็นจริง เช่น เห็นว่า บุญบาปไม่มี บิดามารดาไม่มีพระคุณ เป็นต้น ฯ จัดเข้าในมโนทุจริต ฯ


ถาม รากเหง้าของอกุศลเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง? เพราะเหตุใดจึงควรละเสีย ?

ตอบ เรียกว่า อกุศลมูล ฯ มี โลภะ โทสะ โมหะ ฯ ควรละเสียเพราะเมื่ออกุศลมูลเหล่านี้มีอยู่ อกุศลอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดแล้วก็เจริญมากขึ้น ฯ


ถาม ทุกข์ในอริยสัจ 4 คืออะไร ? เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร ?

ตอบ ทุกข์ในอริยสัจ 4 คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ฯ เหตุให้เกิดทุกข์ คือ ตัณหาความทะยานอยาก ฯ


ถาม อภิณหปัจจเวกขณ์ข้อว่า ควรพิจารณาทุก ๆ วันว่า เราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้น ดังนี้ ผู้พิจารณาได้รับประโยชน์อย่างไร ? จงอธิบาย

ตอบ ได้รับประโยชน์ คือ สามารถบรรเทาความพอใจรักใคร่ในของรักของชอบใจ และป้องกันความทุกข์โทมนัส ในเวลาเมื่อตนต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ฯ


ถาม อายตนะภายใน 6 ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ฯ


คิหิปฏิบัติ

ถาม คนชักชวนในทางฉิบหาย มีลักษณะอย่างไร ?

ตอบ มีลักษณะดังนี้

 1. ชักชวนดื่มน้ำเมา
 2. ชักชวนเที่ยวกลางคืน
 3. ชักชวนให้มัวเมาในการเล่น
 4. ชักชวนเล่นการพนัน

ถาม ธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้เรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่า สังคหวัตถุ ฯ มี

 1. ทาน ให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปัน
 2. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน
 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น
 4. สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอไม่ถือตัว

ถาม อุบาสกอุบาสิกา ได้แก่บุคคลเช่นไร ? การค้าขายที่ห้ามอุบาสกอุบาสิกาประกอบ คืออะไรบ้าง ?

ตอบ

อุบาสกอุบาสิกา ได้แก่ คฤหัสถ์ผู้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ฯ

การค้าขายที่ห้ามอุบาสกอุบาสิกาประกอบ คือ

 1. ค้าขายเครื่องประหาร
 2. ค้าขายมนุษย์
 3. ค้าขายสัตว์เป็นสำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร
 4. ค้าขายน้ำเมา
 5. ค้าขายยาพิษ