ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2562

ถาม ภิกษุรักษาพระวินัยดีแล้ว ย่อมได้อานิสงส์อย่างไร ?

ตอบ ย่อมได้อานิสงส์ คือไม่ต้องเดือดร้อนใจ ได้รับความแช่มชื่นว่า ได้ประพฤติดีงาม จะเข้าหมู่ภิกษุผู้มีศีลก็องอาจไม่สะทกสะท้าน ฯ


ถาม นิสสัยคืออะไร ? มีเท่าไร ? อะไรบ้าง ?

ตอบ นิสสัยคือปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิต มี 4 อย่าง คือ

  1. เที่ยวบิณฑบาต
  2. นุ่งห่มผ้าบังสุกุล
  3. อยู่โคนต้นไม้
  4. ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า

ถาม พูดอย่างไรเรียกว่า อวดอุตตริมนุสสธรรม ?

ตอบ พูดอวดคุณพิเศษอันยิ่งของมนุษย์ เช่น ฌาน วิโมกข์ สมาธิ สมาบัติ มรรค ผล นิพพาน เรียกว่า อวดอุตตริมนุสสธรรม ฯ


ถาม ปาราชิก 4 สิกขาบทไหนที่ภิกษุใช้ให้คนอื่นทำก็ต้องอาบัติถึงที่สุด ?

ตอบ สิกขาบทที่ 2 และสิกขาบทที่ 3 ฯ


ถาม คำว่า “ภิกษุประทุษร้ายตระกูล” ในสิกขาบทที่ 13 แห่งสังฆาทิเสส หมายถึงการทำอย่างไร ?

ตอบ หมายถึงการที่ภิกษุประจบคฤหัสถ์ ยอมตนให้เขาใช้สอย เช่น เดินส่งข่าวให้เขาเป็นต้น หรือด้วยการเอาเปรียบโดยเชิงให้สิ่งเล็กน้อยด้วยหวังได้มาก ฯ


ถาม จีวร ผ้านิสีทนะ อังสะ ผ้าเช็ดหน้า ย่ามผ้า เมื่อจะใช้สอย อย่างไหนควรพินทุ อย่างไหนไม่ควร ? เพราะเหตุใด ?

ตอบ

  • จีวรและอังสะ ควรพินทุ เพราะใช้ห่ม
  • ผ้านิสีทนะ ผ้าเช็ดหน้า และย่ามผ้า ไม่ต้องพินทุ เพราะไม่ได้ใช้นุ่งห่ม

ถาม ไตรจีวร มีอะไรบ้าง ? ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่ง ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ

ไตรจีวร มี สังฆาฏิ คือผ้าคลุม อุตตราสงค์ คือผ้าห่ม และอันตรวาสก คือผ้านุ่ง ฯ

ภิกษุอยู่ปราศจากไตรจีวรแม้คืนหนึ่งต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ฯ


ถาม ภิกษุเข้าบ้านในเวลาวิกาลโดยไม่บอกลาภิกษุอื่นที่มีอยู่ในวัด ต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?

ตอบ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่มีกิจรีบด่วน ฯ


ถาม เสขิยวัตร คืออะไร ? โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ตอบ เสขิยวัตร คือ วัตรหรือธรรมเนียมที่ภิกษุจำต้องศึกษา ฯ โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยเรื่องการรับและการฉันอาหาร ฯ


ถาม ภิกษุฉันพลางพูดพลาง จะต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?

ตอบ พูดทั้งที่ยังมีอาหารอยู่ในปาก ต้องอาบัติทุกกฏ พูดไม่มีอาหารอยู่ในปาก ไม่ต้องอาบัติ ฯ