ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2551

ถาม อรณียกิจ 4 คืออะไร ? ข้อที่ 3 ว่าอย่างไร

ตอบ คือ กิจที่ไม่ควรทำ 4 ฯ ว่า ฆ่าสัตว์ ฯ


ถาม อะไรเรียกว่า สิกขาบท ? มาจากไหน ?

ตอบ พระบัญญัติมาตราหนึ่ง ๆ เรียกว่า สิกขาบท ฯ มาในพระปาติโมกข์ 1 มานอกพระปาติโมกข์ 1 ฯ


ถาม สังฆาทิเสส มีกี่สิกขาบท ? ภิกษุต้องอาบัตินี้จะพ้นได้ด้วยวิธีอย่างไร ?

ตอบ มี 13 สิกขาบท ฯ ด้วยวิธีอยู่กรรม ที่เรียกว่า วุฏฐานคามินี ฯ


ถาม เภสัช 5 ในปัตตวรรคที่ 3 ได้แก่อะไรบ้าง ? รับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้กี่วัน ?

ตอบ ได้แก่ เนยใน เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย ฯ เก็บไว้ฉันได้ 7 วัน เป็นอย่างยิ่ง ฯ


ถาม ภิกษุนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกับอนุปสัมบัน เป็นอาบัติหรือไม่อย่างไร ?

ตอบ ถ้าเป็นผู้ชาย เกินกว่า 3 คืน เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ถ้าเป็นผู้หญิง แม้ในคืนแรก เป็นอาบัติปาจิตตีย์ ฯ


ถาม ภิกษุซ่อนผ้าอาบน้ำฝน บาตร จีวร กล่องเข็ม ด้าย ของเพื่อนภิกษุหรือสามเณรเพื่อล้อเล่น เป็นอาบัติอะไรบ้าง ?

ตอบ

  • ซ่อนผ้าอาบน้ำฝน ด้าย ของเพื่อนภิกษุ เป็นอาบัติทุกกฏ
  • ซ่อนบาตร จีวร กล่องเข้ม ของเพื่อนภิกษุ เป็นอาบัติปาจิตตีย์
  • ซ่อนของสามเณรทุกอย่างเป็นทุกกฏ ฯ

ถาม คำว่า ปวารณากำหนดปัจจัย หมายความว่าอย่างไร ?

ตอบ หมายความว่า ปวารณาที่กำหนดชนิดสิ่งของ เช่นจีวร หรือบิณฑบาตเป็นต้น หรือกำหนดจำนวนสิ่งของ เช่น ผ้ากี่ผืน บิณฑบาตมีราคา เท่าไร เป็นต้น ฯ


ถาม เสขิยวัตร คืออะไร ? มีทั้งหมดกี่ข้อ ?

ตอบ คือ ธรรมเนียมหรือวัตรที่ภิกษุต้องศึกษา ฯ มี 75 ข้อ ฯ


ถาม วิวาทาธิกรณ์กับอนุวาทาธิกรณ์ ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ วิวาทาธิกรณ์ คือการเถียงว่า สิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ส่วนอนุวาทาธิกรณ์ คือการโจทกันด้วยอาบัติ ฯ


ถาม อธิกรณสมถะ คืออะไร ? มีกี่อย่าง ? การตัดสินตามเสียงข้างมาก เรียกว่าอะไร ?

ตอบ คือ ธรรมเครื่องระงับอธิกรณ์ ฯ มี อย่าง ฯ เรียกว่า เยภุยยสิกา ฯ