ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2548

ถาม กิจที่บรรพชิตไม่ควรทำเรียกว่าอะไร ? มีอะไรบ้าง ?

ตอบ เรียกว่าอกรณียกิจ ฯ มีดังนี้คือ

 1. เสพเมถุน
 2. ลักทรัพย์
 3. ฆ่าสัตว์
 4. พูดอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตน ฯ

ถาม ภิกษุฆ่าสัตว์ให้ตายและพยายามฆ่าตนเอง ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ

 • ฆ่ามนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติปาราชิก
 • ฆ่าอมนุษย์ให้ตาย ต้องอาบัติถุลลัจจัย
 • ฆ่าสัตว์เดรัจฉานทั่วไปให้ตาย ต้องอาบัติปาจิตตีย์
 • พยายามฆ่าตนเอง ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ

ถาม คำต่อไปนี้มีความหมายอย่างไร ?

 1. สจิตตกะ
 2. อจิตตกะ

ตอบ

 1. อาบัติที่ต้องเพราะมีเจตนาล่วงละเมิด
 2. อาบัติที่ต้องแม้ไม่มีเจตนาล่วงละเมิด ฯ

ถาม ผ้าไตรจีวรคือผ้าอะไร ? ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ คือ ผ้า 3 ผืนที่ทรงอนุญาตให้ภิกษุอธิษฐานไว้ใช้สำหรับตนเอง ฯ ได้แก่ สังฆาฏิ (ผ้าคลุม) อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม) อันตรวาสก (ผ้านุ่ง) ฯ


ถาม อติเรกบาตร คืออะไร ? ภิกษุเก็บไว้เกินกี่วัน ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ?

ตอบ คือ บาตรนอกจากบาตรอธิษฐาน ฯ เกิน 10 วัน ฯ


ถาม เภสัช 5 ที่ภิกษุรับประเคนแล้วเก็บไว้ฉันได้ไม่เกิน 7 วัน ได้แก่อะไรบ้าง ?

ตอบ ได้แก่ เนยใส 1 เนยข้น 1 น้ำมัน 1 น้ำผึ้ง 1 น้ำอ้อย 1 ฯ


ถาม บุคคลที่เรียกว่า ปริพาชก และ ปริพาชิกา คือใคร ? ภิกษุให้ของเคี้ยวก็ดี ของกินก็ดี แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างไรเป็นอาบัติและอย่างไรไม่เป็นอาบัติ ?

ตอบ ปริพาชก คือนักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนา ปริพาชิกา คือนักบวชผู้หญิงนอกพระพุทธศาสนา ฯ ให้ด้วยมือของตนต้องอาบัติปาจิตตีย์ สั่งให้ให้ก็ดี วางให้ก็ดี ไม่เป็นอาบัติ ฯ


ถาม เมื่อภิกษุได้จีวรใหม่มา ก่อนที่จะนุ่งห่ม ต้องทำพินทุด้วยสี 3 สี อย่างใดอย่างหนึ่ง คือสีอะไรบ้าง ?

ตอบ คือ

 1. สีเขียวคราม
 2. สีโคลน
 3. สีดำคล้ำ ฯ

ถาม เสขิยวัตรคืออะไร ? ถ้าไม่เอื้อเฟื้อต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ คือวัตรหรือธรรมเนียมที่ภิกษุจะต้องศึกษา ฯ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ


ถาม ในพระวินัย กำหนด 1 ปีมีกี่ฤดู ? อะไรบ้าง ? ตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นฤดูอะไร ?

ตอบ 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว 1 ฤดูร้อน 1 ฤดูฝน 1 ฯ ฤดูฝน ฯ