ปัญหาและเฉลยวิชาวินัยบัญญัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2556

ถาม อกรณียกิจ คือกิจที่บรรพชิตไม่ควรทำ มีกี่อย่าง ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 4 อย่าง คือ

 1. เสพเมถุน
 2. ลักของเขา
 3. ฆ่าสัตว์
 4. พูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตน

ถาม อาบัติ คืออะไร ? อาการที่ภิกษุต้องอาบัติมี 6 อย่าง จงบอกมาสัก 3 อย่าง ฯ

ตอบ

อาบัติ คือ โทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าทรงห้าม ฯ

อาการที่ภิกษุต้องอาบัติมี 6 อย่าง 3 ใน 6 อย่างนั้น มีดังนี้ (เลือกตอบเพียง 3 ข้อ)

 1. ต้องด้วยไม่ละอาย
 2. ต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัติ
 3. ต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำลง
 4. ต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควร
 5. ต้องด้วยสำคัญว่า

ถาม ภิกษุพยายามฆ่าตนเอง แต่ทำไม่สำเร็จ จะต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ


ถาม ข้อความว่า ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน ตามสิกขาบทที่ 5 แห่งสังฆาทิเสสนั้น หมายถึงการทำอย่างไร ?

ตอบ หมายถึงการที่ภิกษุบอกความประสงค์ของชายแก่หญิง หรือบอกความประสงค์ของหญิงแก่ชายในความเป็นผัวเมีย ฯ


ถาม ไตรจีวร อติเรกจีวร ได้แก่จีวรเช่นไร ?

ตอบ

ไตรจีวร ได้แก่จีวร 3 ผืน ประกอบด้วย

 • อุตตราสงค์ (ผ้าห่ม)
 • อันตรวาสก (ผ้านุ่ง)
 • สังฆาฏิ (ผ้าคลุมหรือผ้าทาบ)

อติเรกจีวร ได้แก่ผ้ามีขนาดกว้าง 4 นิ้วยาว 8 นิ้ว ซึ่งอาจนำไปทำเป็นเครื่องนุ่งห่มได้ นอกจากผ้าที่อธิษฐาน ฯ


ถาม ภิกษุขอจีวรต่อสามีของน้องสาวแล้วได้มา เธอจะต้องอาบัติอะไรหรือไม่ ?

ตอบ ถ้าสามีของน้องสาวเป็นญาติก็ดีมิใช่ญาติแต่ปวารณาก็ดี ไม่ต้องอาบัติ ถ้ามิใช่ญาติและมิได้ปวารณา เป็นเพียงน้องเขย ต้องนิสสัคคิยปาจิตตีย์ เว้นไว้แต่สมัย (คือในเวลาจีวรถูกขโมยหรือเสียหาย) ฯ


ถาม มีผู้นำอาหารบิณฑบาตมาถวายแก่สงฆ์ ภิกษุแนะนำให้ถวายแก่ตนเองและได้มา เช่นนี้จะต้องอาบัติหรือไม่ ? ถ้าต้อง จะต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ ต้องอาบัติ ฯ ต้องอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์ ฯ


ถาม เสขิยวัตร คืออะไร ? โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยเรื่องอะไร ?

ตอบ

 • เสขิยวัตร คือ วัตรหรือธรรมเนียมที่ภิกษุจำต้องศึกษา
 • โภชนปฏิสังยุต ว่าด้วยเรื่องการรับและการฉันอาหาร

ถาม ภิกษุไม่เอื้อเฟื้อในเสขิยวัตร ปฏิบัติผิดธรรมเนียมไป ต้องอาบัติอะไร ?

ตอบ ต้องอาบัติทุกกฏ ฯ


ถาม ภิกษุเถียงกันด้วยเรื่องอะไร จึงเรียกว่า วิวาทาธิกรณ์ ?

ตอบ เถียงกันด้วยเรื่อง สิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นวินัย สิ่งนี้ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัย ฯ