ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2562

ถาม อนุพุทธบุคคล คือใคร ? เป็นได้เฉพาะบรรพชิตหรือเฉพาะคฤหัสถ์ ?

ตอบ อนุพุทธบุคคล คือ สาวกของพระพุทธเจ้า ที่ท่านได้ตรัสรู้มรรคผลตามพระพุทธเจ้า ฯ เป็นได้ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ ฯ


ถาม พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ด้วยพระธรรมเทศนาชื่ออะไร ? ความย่อว่าอย่างไร ?

ตอบ พระปัญจวัคคีย์ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ด้วยพระธรรมเทศนาชื่อ อนัตตลักขณสูตร ฯ ความย่อว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ฯ


ถาม ยสกุลบุตรได้ฟังธรรมจากพระศาสดาเป็นครั้งแรก ณ ที่ไหน ? ธรรมนั้นมีชื่อว่าอะไร ?

ตอบ ยสกุลบุตรได้ฟังธรรมจากพระศาสดาเป็นครั้งแรก ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี ฯ ธรรมนั้นมีชื่อว่า อนุปุพพีกถา และอริยสัจ 4 ฯ


ถาม พระอรหันต์ 60 องค์ ที่พระพุทธเจ้าทรงส่งไปประกาศพระศาสนาครั้งแรกมีใครบ้าง ?

ตอบ มีพระปัญจวัคคีย์ 5 พระยสะ 1 สหายของพระยสะที่ปรากฏนาม 4 และที่ไม่ปรากฏนามอีก 50 ฯ


ถาม ความเป็นผู้มีบริวารมาก เป็นผลมาจากอะไร ? พระสาวกองค์ใดได้รับการยกย่องว่าเลิศในทางนี้ ?

ตอบ เป็นผลมาจากความรู้จักเอาใจบริษัท รู้จักสงเคราะห์ด้วยอามิสบ้าง ด้วยธรรมบ้าง ฯ พระสาวกองค์ใดได้รับการยกย่องว่าเลิศในทางนี้ คือ พระอุรุเวลกัสสปะ ฯ


ถาม ธรรมเสนาบดี และ นวกัมมาธิฏฐายี เป็นนามของพระสาวกองค์ใด ? เพราะเหตุไรจึงมีนามเช่นนั้น ?

ตอบ

ธรรมเสนาบดี เป็นนามของพระสารีบุตรเถระ เพราะท่านเป็นกำลังสำคัญยิ่งในการประกาศพระพุทธศาสนา ฯ

นวกัมมาธิฏฐายี เป็นนามของพระโมคคัลลานเถระ เพราะท่านเป็นผู้สามารถกำกับดูแลการก่อสร้าง ฯ


ถาม พระโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานในการให้อุปสมบทแก่พระมหากัสสปะมีกี่ข้อ ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 3 ข้อ ฯ คือ

  1. เราจักเข้าไปตั้งความละอาย และความยำเกรงอย่างแรงกล้าไว้ในภิกษุทั้งที่เป็นเถระปานกลาง และผู้ใหม่
  2. เราจักเงี่ยหูลงฟังธรรม อันประกอบด้วยกุศล และพิจารณาเนื้อความแห่งธรรมนั้น
  3. เราจักไม่ละสติที่ไปในกาย

ถาม พระโมฆราช และ พระอุบาลี ได้รับการยกย่องว่าเลิศในทางไหน ?

ตอบ

  • พระโมฆราช ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ทรงจีวรเศร้าหมอง
  • พระอุบาลี ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ทรงพระวินัย

ศาสนพิธี

ถาม การศึกษาให้เข้าใจในศาสนพิธี มีประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ การศึกษาให้เข้าใจในศาสนพิธี มีประโยชน์นี้

  1. ทำให้เข้าใจเรื่องของศาสนพิธีได้โดยถูกต้อง
  2. ทำให้เห็นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ไร้สาระ
  3. ทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนจากขนบธรรมเนียมประเพณี

ถาม การทำวัตรสวดมนต์ มีประโยชน์อย่างไร ? จงอธิบาย

ตอบ เป็นอุบายสงบใจ ไม่ให้คิดวุ่นวายตามอารมณ์ได้ชั่วขณะที่ทำ เมื่อทำประจำวันละ 2 เวลา ทั้งเช้าเย็น ครั้งละครึ่งชั่วโมง หรือ 1 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ก็เท่ากับได้ใช้เวลาสงบจิตได้ วันละไม่ต่ำกว่า 1 ใน 24 ชั่วโมง ฯ