ปัญหาและเฉลยวิชาอนุพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นโท พ.ศ. 2557

ถาม พระสาวกที่พระพุทธองค์ทรงส่งไปประกาศพระศาสนาครั้งแรก มีจำนวนเท่าไร? ประกอบด้วยใครบ้าง?

ตอบ มี 60 องค์ ฯ ประกอบด้วยพระปัญจวัคคีย์ พระยสะ สหายพระยสที่ปรากฏนาม 4 องค์ และไม่ปรากฏนามอีก 50 องค์ ฯ


ถาม พระอัสสชิได้แสดงธรรมแก่อุปติสสปริพาชก มีใจความย่อว่าอย่างไร?

ตอบ มีใจความย่อว่า “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น พระศาสดาตรัสสอนอย่างนี้” ฯ


ถาม อุบาสกผู้ประกาศตนถึงรัตนะ 2 และรัตนะ 3 ว่าเป็นสรณะคนแรก คือใคร?

ตอบ ผู้ถึงรัตนะ 2 คือตปุสสะ และภัลลิกะ ผู้ถึงรัตนะ 3 คือบิดาของยสะ ฯ


ถาม สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือใคร? ได้บรรลุพระอรหัตต์เพราะฟังธรรมจากใคร?

ตอบ สามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ สามเณรราหุล ฯ ได้บรรลุพระอรหัตต์เพราะฟังธรรมจากพระพุทธองค์ ฯ


ถาม การที่เจ้าศากยะทูลขอให้พระอุบาลีผู้เป็นช่างกัลบกบวชก่อน เพราะเหตุไร?

ตอบ เพราะประสงค์จะละมานะของตน ฯ


ถาม ภิกษุ ภิกษุณี ผู้เอตทัคคะในทางเป็นพระธรรมกถึก คือใคร?

ตอบ ภิกษุ คือพระปุณณมันตานีบุตร ฯ ภิกษุณี คือนางธรรมทินนาเถรี ฯ


ถาม พระพุทธองค์ทรงแสดงโทษแห่งความเพียรที่ตึงเกินไปและหย่อนเกินไปแก่พระโสณโกฬิวิสะว่าอย่างไร?

ตอบ ทรงแสดงว่า ความเพียรที่ตึงเกินไปเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่าน ที่หย่อนเกินไปเป็นเพื่อความเกียจคร้าน ฯ


ถาม มาณพทั้ง 16 คนผู้ทูลถามโสฬสปัญหากะพระพุทธองค์ เป็นศิษย์ของใคร? ท่านตั้งสำนักอยู่ที่ไหน?

ตอบ เป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวรี ฯ ตั้งสำนักอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำโคธาวารี ระหว่างเมืองอัสสกะและเมืองอาฬกะ ฯ


ศาสนพิธี

ถาม จงเขียนคาถาที่ใช้ในการบังสุกุลเป็น และบังสุกุลตาย มาดู

ตอบ

คาถาที่ใช้ในการบังสุกุลเป็น ว่า

อจิรํ วตยํ กาโย                 ปฐวึ อธิเสสฺสติ
ฉุฑฺโฑ อเปตวิญฺญาโณ     นิรตฺถํว กลิงฺครํ

คาถาที่ใช้ในการบังสุกุลตายว่า

อนิจฺจา วต สงฺขารา         อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชิตฺวา นิรุชฺฌนฺติ     เตสํ วูปสโม สุโข ฯ


ถาม วันธรรมสวนะ คือวันอะไร? ทรงอนุญาตให้มีในวันใดบ้าง?

ตอบ วันธรรมสวนะ คือวันกำหนดประชุมฟังธรรม หรือที่เรียกว่า “วันพระ” ฯ ทรงอนุญาตให้มีในวัน 8 ค่ำ และวัน 14 ค่ำ หรือ 15 ค่ำของปักษ์ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม ฯ