ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2561

ถาม พุทธประวัติ คืออะไร ? การเรียนรู้พุทธประวัตินั้นได้ประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ พุทธประวัติ คือ เรื่องที่พรรณนาความเป็นไปของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ฯ การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์ คือทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและแนวทางในการดำเนินชีวิตตามพระพุทธจริยา ฯ


ถาม เจ้าชายสิทธัตถะอุบัติขึ้นในวรรณะใด ? ชนชาติไหน ?

ตอบ วรรณะกษัตริย์ ฯ ชนชาติอริยกะ ฯ


ถาม อสิตดาบสได้ทำนายสิทธัตถกุมารว่าอย่างไร ?

ตอบ ทำนายว่า ถ้าอยู่ครองสมบัติ จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ถ้าออกบวช จักได้เป็นพระศาสดาเอกในโลก ฯ


ถาม เจ้าชายสิทธัตถะทรงปรารภอะไร จึงเสด็จออกบรรพชา ? หลังจากบรรพชาแล้วกี่ปี จึงตรัสรู้ ?

ตอบ ทรงปรารภความแก่ ความเจ็บ ความตาย และสมณะ (เทวทูต 4) ฯ หลังจากบรรพชาแล้ว 6 ปี จึงตรัสรู้ ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระทัยว่าจะแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ก่อนเพราะเหตุไร ?

ตอบ เพราะทรงระลึกถึงอุปการคุณของปัญจวัคคีย์ว่าได้เป็นผู้อุปัฏฐากพระองค์เมื่อครั้งทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา ฯ


ถาม ปฐมสาวกและปัจฉิมสาวก คือใคร ?

ตอบ ปฐมสาวก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ปัจฉิมสาวก คือ พระสุภัททะ ฯ


ถาม พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังธรรมจากใคร ? ธรรมนั้นมีใจความว่าอย่างไร ?

ตอบ พระสารีบุตรสำเร็จเป็นพระโสดาบัน เพราะได้ฟังธรรมจากพระอัสสชิเถระ ฯ ใจความว่า “ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระศาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้น และความดับแห่งธรรมนั้น” ฯ


ถาม พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญปฏิบัติบูชายิ่งกว่าอามิสบูชาเพราะเหตุไร ?

ตอบ เพราะการปฏิบัติบูชานี้ ทำให้พระพุทธศาสนาตั้งมั่นอยู่ได้ยาวนาน


ศาสนพิธี

ถาม การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึงอะไร ?

ตอบ หมายถึง การประกาศตนของผู้แสดงว่า ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาประจำชีวิตของตน ฯ


ถาม การเผดียงสงฆ์และการอาราธนา ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ ต่างกันคือ

  • การเผดียงสงฆ์ ได้แก่ การแจ้งความประสงค์ให้สงฆ์ทราบ
  • การอาราธนา ได้แก่ การนิมนต์พระสงฆ์ในพิธีให้ศีลสวดพระปริตร หรือ แสดงธรรม