ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2546

ถาม ประชาชนในชมพูทวีป มีกี่จำพวก ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 2 จำพวก คือ

 1. มิลักขะ เจ้าของถิ่นเดิม
 2. อริยกะ พวกอพยพมาใหม่ ฯ

ถาม ชาวชมพูทวีป แบ่งเป็นกี่วรรณะ ? อะไรบ้าง ?

ตอบ แบ่งเป็น 4 วรรณะ คือ กษัตริย์ 1 พราหมณ์ 1 แพศย์ 1 ศูทร 1 ฯ


ถาม กษัตริย์พระองค์ใดที่เป็นต้นศากยวงศ์ ?

ตอบ พระเจ้าโอกกากราช ฯ

ถาม พระโอรสและพระธิดาของเจ้าศากยะไปสร้างพระนครขึ้นใหม่ชื่อว่าเมืองอะไร ? ที่ชื่ออย่างนั้นเพราะเหตุไร ?

ตอบ เมืองกบิลพัสดุ์ ฯ เพราะเป็นที่อยู่ของกบิลดาบสมาก่อน ฯ


ถาม สถานที่ต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร ?

 1. ลัฏฐิวัน ฯ
 2. เชตวัน ฯ

ตอบ

 1. ลัฏฐิวัน เป็นสถานที่ที่พระศาสดาทรงแสดงอนุปุพพีกถาและอริยสัจ 4 แด่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยข้าราชบริพารผู้เสด็จไปเข้าเฝ้า ณ ที่นั่น ฯ
 2. เชตวัน เป็นพระอารามซึ่งอนาถบิณฑิกเศรษฐีสร้างถวาย และพระพุทธองค์ประทับจำพรรษานานถึง 19 พรรษา ฯ

ถาม เทศนากัณฑ์แรก ชื่ออะไร ?

ตอบ เทศนากัณฑ์แรก ชื่อ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ฯ

ถาม ปัจฉิมสักขิสาวก ได้แก่ใคร ?

ตอบ ปัจฉิมสักขิสาวก ได้แก่ พระสุภัททะ ฯ


ถาม ปัญจวัคคีย์ ได้แก่ใครบ้าง ?

ตอบ ได้แก่ พระอัญญาโกณฑัญญะ 1 พระวัปปะ 1 พระภัททิยะ 1 พระมหานามะ 1 พระอัสสชิ 1 ฯ

ถาม ท่านเหล่านั้นอุปสมบทด้วยวิธีอะไร ? และบรรลุอรหัตผลที่ไหน ?

ตอบ อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา ฯ บรรลุอรหัตผลที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ฯ


ถาม เมื่อวันพระศาสดาปรินิพพาน มีพระสาวกผู้ใหญ่อยู่ในที่นั้นกี่รูป ? ใครบ้าง ?

ตอบ มี 2 รูป คือ พระอนุรุทธเถระ และพระอานนทเถระ ฯ

ถาม หลังพุทธปรินิพพานแล้ว ได้มีการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระที่ไหน ? เมื่อไร ?

ตอบ ที่ มกุฏพันธนเจดีย์ ฯ หลังพุทธปรินิพพานได้ 7 วัน ฯ


ถาม ถูปารหบุคคล คือบุคคลเช่นไร ?

ตอบ คือ บุคคลที่ควรบรรจุอัฐิธาตุไว้ในสถูป เพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาด้วยความเลื่อมใส ฯ

ถาม มีกี่ประเภท ? คือใครบ้าง ?

ตอบ มี 4 ประเภท ฯ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 พระปัจเจกพุทธเจ้า 1 พระอรหันต์ 1 พระเจ้าจักรพรรดิราช 1 ฯ


ศาสนพิธี

ถาม ท่านได้ศึกษาศาสนพิธีแล้ว เข้าใจเรื่องต่อไปนี้อย่างไร ?

 1. บุญพิธี
 2. ทานพิธี

ตอบ

 1. บุญพิธี ว่าด้วยพิธีทำบุญ มี 2 อย่าง คือ
  • ทำบุญงานมงคล เช่น ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญอายุเป็นต้น
  • ทำบุญงานอวมงคล เช่น งานศพ เป็นต้น ฯ
 2. ทานพิธี ว่าด้วยพิธีถวายทานต่าง ๆ เช่น ถวายสังฆทานเป็นต้น ฯ

ถาม การแสดงความเคารพมีกี่วิธี ? อะไรบ้าง ?

ตอบ มี 3 วิธีคือ ประนมมือ 1 ไหว้ 1 กราบ 1 ฯ

ถาม ในแต่ละวิธีนั้น มีวิธีปฏิบัติอย่างไร ?

ตอบ

 • ประนมมือ คือการกระพุ่มมือทั้งสองประกบกันไว้ระหว่างอก โดยให้ทุกนิ้วของมือทั้งสองแนบชิดติดตรงกัน
 • ไหว้ คือการยกมือที่ประนมขึ้นพร้อมก้มศีรษะเล็กน้อยให้มือประนมจรดหน้าผาก นิ้วมือทั้ง 2 อยู่ระหว่างคิ้ว
 • กราบ คือการแสดงอาการกราบราบลงพื้นด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ได้แก่กราบด้วยองค์ 5 คือ หน้าผาก 1 ฝ่ามือ 2 เข่า 2 จรดพื้น ฯ

ถาม คำว่า หนฺทานิ มยํ ภนฺเต อาปุจฺฉาม พหุกิจฺจา มยํ พหุกรณียา ใครเป็นผู้กล่าว และกล่าวในโอกาสอะไร ?

ตอบ อุบาสกอุบาสิกาผู้ไปฟังธรรมในวันธัมมัสสวนะเป็นผู้กล่าวในโอกาสลากลับบ้าน ฯ

ถาม ใครเป็นผู้กล่าวตอบคำนั้น และกล่าวว่าอย่างไร ?

ตอบ พระสงฆ์กล่าว และกล่าวว่า ยสฺสทานิ ตุมฺเห กาลํ มญฺญถ