ปัญหาและเฉลยวิชาพุทธประวัติ  นักธรรมชั้นตรี พ.ศ. 2559

ถาม การเรียนรู้พุทธประวัติได้ประโยชน์อย่างไร ?

ตอบ ได้ประโยชน์ 2 ประการ คือ

 1. ในด้านการศึกษา ทำให้ทราบความเป็นมาของพระพุทธเจ้า เช่นเดียวกับการศึกษาตำนานความเป็นมาของชาติตน ทำให้บุคคลได้ทราบว่า ชาติของตนเป็นมาอย่างไร มีความสาคัญอย่างไร เป็นต้น
 2. ในด้านปฏิบัติ ทำให้บุคคลได้แนวในการดำเนินชีวิตตามพระพุทธจริยา อันเป็นปฏิปทานำความสุขความเจริญมาให้แก่บุคคลตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ฯ

ถาม วรรณะทั้ง 4 มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร ?

ตอบ มีหน้าที่ต่างกันอย่างนี้

 • กษัตริย์ มีหน้าที่รักษาบ้านเมือง
 • พราหมณ์ มีหน้าที่ฝึกสอนและทำพิธี
 • แพศย์ มีหน้าที่ทำนาค้าขาย
 • ศูทร มีหน้าที่รับจ้างใช้แรงงาน

ถาม พระนามและนามต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับเจ้าชายสิทธัตถะอย่างไร ?

 1. มหาปชาบดีโคตมี
 2. อสิตดาบส (กาฬเทวิลดาบส)

ตอบ

 1. มหาปชาบดีโคตมี เป็นพระมาตุจฉา คือพระน้านางของเจ้าชายสิทธัตถะ
 2. อสิตดาบส (กาฬเทวิลดาบส) คือ ดาบสผู้เป็นที่คุ้นเคยของราชสกุล ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าสุทโธทนะ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติใหม่ ๆ และพยากรณ์ว่า พระราชกุมารจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราช หรือศาสดาเอกในโลก

ถาม ถูปารหบุคคล มีกี่ประเภท ? คือใครบ้าง ?

ตอบ มี 4 ประเภท คือ

 1. พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า
 3. พระอรหันต์
 4. พระเจ้าจักรพรรดิ

ถาม พระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรพชา ตรัสรู้ และปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุ เท่าไร ?

ตอบ

 • เสด็จออกบรรพชา เมื่อมีพระชนมายุ 29 ปี
 • ตรัสรู้ เมื่อมีพระชนมายุ 35 ปี
 • ปรินิพพาน เมื่อมีพระชนมายุ 80 ปี

ถาม พระอรหันตสาวก 5 รูปแรก คือใครบ้าง ?

ตอบ พระอรหันตสาวก 5 รูปแรก คือ

 1. พระอัญญาโกณฑัญญะ
 2. พระวัปปะ
 3. พระภัททิยะ
 4. พระมหานามะ
 5. พระอัสสชิ

ถาม หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์จักแสดงธรรมแก่ใครก่อน ? และสมพระประสงค์หรือไม่ ? เพราะเหตุไร ?

ตอบ ทรงพระประสงค์จักแสดงแก่อาฬารดาบส กาลามโคตร และอุทกดาบส รามบุตร ฯ ไม่สมพระประสงค์ ฯ เพราะท่านทั้ง 2 นั้นสิ้นชีพเสียแล้ว ฯ


ถาม คำพูดว่า “ที่นี่วุ่นวายหนอ ที่นี่ขัดข้องหนอ” เป็นคำพูดของใคร ? เพราะเหตุไรจึงพูดเช่นนั้น ?

ตอบ เป็นคำพูดของยสกุลบุตร ฯ เพราะเกิดความความเบื่อหน่าย ด้วยเห็นพวกบริวารนอนหลับ มีอาการพิกลต่าง ๆ ฯ


ศาสนพิธี

ถาม ศาสนพิธี คืออะไร ? ผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วได้รับประโยชน์อย่างไรบ้าง ?

ตอบ ศาสนพิธี คือ แบบอย่าง หรือแบบแผนต่างๆ ที่พึงปฏิบัติในทางพระศาสนา ฯ ผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วย่อมได้รับประโยชน์ คือ เป็นผู้ฉลาดในพิธีกรรมที่เกี่ยวด้วยการบำเพ็ญกุศล การทำบุญ และการถวายทาน สามารถในการจัดพิธีต่างๆ ได้ถูกต้องตามระเบียบ แบบแผน ชื่อว่าเป็นผู้รักษาขนบประเพณีอันงดงาม ของพระพุทธศาสนาไว้ได้ด้วย ฯ


ถาม วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันอะไร ? มีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นในวันนั้น ?

ตอบ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันอัฐมีบูชา ฯ เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ฯ